History of Microsoft Presidents

History of Microsoft Presidents

1977 — 1998