Microsoft investuje v Evropě prostřednictvím iniciativy European Science

Nový program pro urychlení pokroku v oblasti vědy zřizuje výzkumná centra (Centres of Excellence), rozšiřuje výzkum do nových oblastí a pomáhá rozvíjet evropský intelektuální kapitál.

Na setkání Government Leaders Forum (GLF) Bill Gates, předseda představenstva a hlavní softwarový architekt společnosti Microsoft, představil iniciativu European Science. Projevu Billa Gatese naslouchalo přes 500 zástupců vlád a veřejných činitelů. Iniciativa European Science společnosti Microsoft je zaměřena na urychlení významných inovací ve vědě a výpočetní technice prostřednictvím rozvíjení nových výzkumných směrů společností Microsoft a klíčovými výzkumnými institucemi v Evropě a na řízení přeměny vědeckých objevů na výsledky s ekonomickou hodnotou a přínosem pro společnost.

Iniciativa European Science je program spolupráce na výzkumu v oblastech, kde dochází k propojení vědy a výpočetní techniky, a to prostřednictvím nových forem partnerství mezi univerzitami, podniky a vládou. Kromě rozsáhlých zdrojů a zkušeností z divize Microsoft Research, hodlá společnost Microsoft uvolnit investici ve výši čtyřicet miliónů euro, rozloženou do pěti let, která bude věnována na výzkum nových paradigmat ve výpočetní technice, vědy o výpočetní technice a inteligentních prostředí. Tato investice v kombinaci s dalšími partnerskými zdroji a fondy má za cíl podpořit zvýšení inovace a produktivity jako součást snahy o dosažení cílů Lisabonské agendy ohledně růstu a tvorby nových pracovních příležitostí v evropské znalostní ekonomice. Iniciativa zahrnuje celou řadu aktivit přispívajících k rozvoji evropského intelektuálního kapitálu včetně stipendií, stáží, oceňovacích programů a řady vědeckých seminářů.

„Tím, že se snaží o užší propojení technologie a vědy, urychlí iniciativa European Science rozvoj v takových oblastech, jako jsou přírodní a fyzikální vědy, strojírenství a zemědělství,“ řekl Bill Gates, předseda představenstva a hlavní softwarový architekt společnosti Microsoft.

Výzkumná centra Microsoft (Centres of Excellence)

Manažerský tým iniciativy European Science z divize Microsoft Research v Cambridge, které je výzkumným střediskem společnosti Microsoft v Evropě, bude dohlížet na dodržování směrnic výzkumu, iniciovat projekty a posuzovat návrhy pro další oblasti výzkumu.

Důležitou součásti programu European Science jsou investice divize Microsoft Research do sítě výzkumných center (Centres of Excellence), která budou napojena na klíčové výzkumné instituce a skupiny v Evropě. Vznikne tak vědomostní základna pro každou jednotlivou oblast výzkumu.

Prvním z těchto center, jehož otevření dnes bylo rovněž oznámeno, je výzkumné univerzitní Centrum pro výpočetní a systémovou biologii, společný projekt společnosti Microsoft, italské vlády a orgánů místní samosprávy a univerzity v Trentu. V trentském centru se budou výzkumníci soustředit na vytváření výpočetních nástrojů příští generace, které umožní biologům a vědcům z příbuzných oborů lépe pochopit a předvídat složité procesy v biologických systémech, což by mohlo vést k rychlejšímu a lepšímu pochopení vzniku nemocí, novým terapiím a lepším vakcínám.

„Tato iniciativa bude podporovat zřizování nových typů soustředěného vědeckého výzkumu,” řekla Letizia Morattiová, italská ministryně školství. „S využitím interdisciplinárního přístupu budeme vybírat, který z projektů pro průmyslový výzkum, technologické inovace a projektů pro školení vysoce kvalifikovaných výzkumníků a vytváření nových technicky vyspělých podniků bude financován.“

Další výzkumná centra Microsoft budou zřizována v nadcházejících měsících. V současné době probíhají jednání z vybranými výzkumnými institucemi ve Francii, Německu a Velké Británii.

Nové výzkumné programy European Science

Microsoft již nyní spolupracuje s univerzitami a výzkumnými ústavy v Evropě na přípravě projektů European Science. Mezi zúčastněné univerzity patří University College v Londýně, univerzity v Leipzigu, Southamptonu a New Yorku, Technická univerzita v Berlíně a plánuje se významné rozšíření již probíhající spolupráce s národním francouzským výzkumným institutem INRA. Jednotlivé výzkumné projekty budou součástí některého z následujících programů European Science:

  • Nová paradigmata výpočetní techniky – program se bude týkat základních problémů vědy o výpočetní technice. Budou zde studovány a aplikovány poznatky z přírody, chemie a biologie. Tento výzkumný program zkoumá nové možnosti výpočetní techniky nad rámec současných postupů.

  • Věda o výpočetní technice – program má za cíl vytvářet, ve spolupráci s vědeckou komunitou, novou generaci výpočetních nástrojů pro urychlení vědeckého bádání, prostřednictvím zvýšení každodenní produktivity vědců.

  • Inteligentní prostředí – program se bude zabývat výzkumem aplikací pro nový svět „inteligentního prostředí“, kde senzory, bezdrátové sítě a interaktivní výpočetní systémy budou neviditelně integrovány do každodenního života lidí a jejich sociálního prostředí.

„Iniciativa společnosti Microsoft European Science představuje pokračování dlouhodobého závazku Microsoft k inovacím v Evropě,” prohlásil Jean-Philippe Courtois, CEO Microsoft EMEA. „Díky podporování investic, širokému zapojení a výraznému pokroku ve výzkumných prioritách European Science jsme si jisti, že spolupráce vědecké komunity, evropských podniků a vlády napomůže naplno rozvinout potenciál Evropy.”

Rozvoj evropského intelektuálního kapitálu

Pro podporu hlavní úlohy vědeckého výzkumu a inovací při budování evropské konkurenceschopné a dynamické znalostní ekonomiky, zahrnuje iniciativa European Science také sadu programů pro rozvoj a podporu evropského intelektuálního potenciálu – vědců nového typu pro nové oblasti vědy, na které je zaměřen tento výzkum.

  • Evropský program doktorandských stipendií (European PhD Scholarship Programme) – každý rok bude uděleno až 30 stipendií nejtalentovanějším evropským vědcům, aby mohli absolvovat školení v evropských institucích, kde se chtějí věnovat otázkám prolínání vědy a výpočetní techniky.

  • Program stipendií pro rozvoj kariéry (Career Development Fellowship Programme) – prostřednictvím tohoto programu bude moci až deset nadaných vědců s ukončeným doktorandským studiem, kteří už za sebou mají prokazatelné vědecké výsledky v některé z nových oblastí vědy či technologií, získat podporu včetně dotace v hodnotě až 250.000,- euro.

  • Cena Evropský vědec roku (European Scientist of the Year Award) – European Science bude sponzorovat tuto cenu, jejímž posláním bude ocenit jednotlivce, jehož výzkum zásadním způsobem přispěl k rozvoji vědy a společnosti v Evropě.

  • Vědecké semináře – každý rok proběhne série seminářů, na kterých se budou setkávat studenti, výzkumníci, zástupci vlád a podnikatelé nad vědeckými a společenskými otázkami a tématy, které vyplynou z agendy výzkumu iniciativy European Science.

Related Posts