Nová data ukazují, že chování v online prostoru se díky teenagerům zlepšilo

Image photo

Globální Microsoft Digital Civility Index (DCI) se v roce 2020 zlepšil, a to navzdory koronavirové pandemii. Zlepšení indexu o tři procentní body napomohla během pandemie solidarita mezi lidmi v některých částech světa a také zodpovědné chování teenagerů v online prostoru. Tato zjištění zveřejňujeme u příležitosti Mezinárodního dne bezpečnějšího internetu, abychom zdůraznili potřebu bezpečnějšího a slušnějšího chování lidí v online.

Den bezpečnějšího internetu, který připadá na 9. února, dává lidem na celém světě příležitost, aby si zhodnotili své chování v digitálním světě. Za posledních pět let Microsoft v tento den podporoval zodpovědné chování v online prostředí, tzv. digitální slušnost vůči svým online kontaktům. V roce 2020 vydává Microsoft Index DCI již popáté, přičemž představuje míru intenzity a rozsahu online interakcí sledovaných u respondentů z 32 zemí. V roce 2020 je index na úrovni 67 %, což znamená zlepšení o 3 procentní body oproti roku 2019.

V uplynulých pěti letech jsme zkoumali chování a online rizika mezi mladými lidmi a dospělými. Oslovili jsme více než 58 000 lidí z 32 zemí. Stejně jako v předchozích čtyřech letech, i v roce 2020 vycházíme ze studie Civility, safety and interactions Online 2020, která hodnotí postoje dospívajících a dospělých k online světu a jejich vystavení 21 různým online rizikům ve čtyřech kategoriích: reputace, chování, sexuální a osobní obtěžování.

Index funguje jako golfové skóre: čím nižší je číslo indexu (na stupnici od 0 do 100), tím nižší je vystavení respondentů riziku a vyšší vnímání úrovně slušného chování v online prostoru mezi lidmi dané země.

Do posledního průzkumu, který probíhal v dubnu a květnu 2020, jsme přidali šest nových zemí. Sběr dat se tak poprvé uskutečnil v Dánsku, na Filipínách, ve Španělsku, ve Švédsku, na Tchajwanu a v Thajsku. Současně jsme do něj zahrnuli Austrálii. Z těchto nově přidaných nebo znovu doplněných zemí zaznamenal nejlepší skóre Tchajwan – 61 %. Je to o šest procentních bodů méně, než byl světový průměr. Umístil se tak za Holandskem (51 %), Spojeným královstvím (55 %), USA (56 %) a Singapurem (59 %), které obsadily první čtyři příčky.

Spojené království, které si ve třech z posledních čtyř let udržovalo prvenství v oblasti slušného chování v online prostoru, se v roce 2020 dostalo na druhé místo z důvodu zvyšování parametru nevhodného chování, a to na skóre 55 %. Je to až o 10 % horší výsledek než v roce 2016, kdy země zaznamenala příznivé výsledné skóre 45 %.

Mezi zeměmi s nejhorším výsledkem byly: Jižní Afrika (81 %), Rusko (80 %) a Mexiko (76 %). Tyto dvě posledně jmenované se nicméně ve výsledcích zlepšily, protože v roce 2019 dosáhly skóre nad 80 %.

Teenageří a COVID-19 pomohli globálně dosáhnout zlepšení v oblasti online chování

Podle meziročního trendu indexu DCI dle věkových kategorií přispěli k významnému celkovému zlepšení dospívající mladí lidé. Ve skutečnosti se index DCI u teenagerů ve všech zkoumaných kritériích zlepšil na 63 % ze 66 % v roce 2019, a to v situaci, kdy se skóre indexu u dospělých respondentů zlepšilo jen o jeden procentní bod (ze 72 na 71 %). Teenageři navíc vykazovali příznivější skóre ve všech čtyřech rizikových kategoriích, přičemž sexuální rizika klesla u mladých lidí téměř o čtyři procentní body. Tento pokles by mohl souviset s jejich větším uvědoměním si závažných online rizik, jako jsou sextortion a online grooming za sexuálním či jiným účelem.

V některých regionech to vypadá, že COVID-19 přispěl ke slušnějšímu chování v online prostředí. Například v regionu Jižní Asie a Pacifiku 31 % respondentů uvedlo, že během pandemie se chování v online prostředí zlepšilo, protože lidé si navzájem pomáhali a povzbuzovali se, projevovali větší smysl pro komunitu a společně se vyrovnávali s krizí. Celosvětově si však jen více než čtvrtina respondentů (26 %) myslí, že se během tohoto období chování v online prostředí zlepšilo.

Digitální slušnost v novém desetiletí

I přes zlepšení výsledků indexu v roce 2020, ale některá rizika v průběhu posledních 5 let neustále rostou:

  • Každý pátý respondent (20 %), který zažil nějaké online riziko, uvedl, že byl vystaven nenávistným projevům. To je o čtyři procentní body více než na začátku studie v roce 2016, kdy převládalo riziko nenávistného projevu u 16 % respondentů.
  • Až 15 % těch, kteří se setkali s online rizikem, uvádějí, že byli vystaveni diskriminaci; jde o nárůst o 5 procentních bodů ve srovnání s prvním rokem průzkumu (10 % v roce 2016).
  • Téměř třetina respondentů v roce 2020 (31 %) uvádí, že se stali oběťmi hoaxu, online podvodu. Tato hodnota se zvýšila o 3 procentní body, kdy v roce 2017 dosahovala 28 %.

Zapojte se do výzvy Digitální slušnost

I když nový rok tu máme už více než měsíc, nikdy není pozdě na předsevzetí přijmout bezpečnější návyky v online prostředí a podpořit digitální slušnost. Letošní téma Dne bezpečnějšího internetu je „Společně za lepší internet“.

Připojit se k výzvě je jednoduché, stačí používat čtyři principy zdravého rozumu pro bezpečnější a slušnější chování v online prostoru.

Tyto principy jsou:

  1. Při každé interakci v online prostoru se chovejme empaticky, soucitně a laskavě a ke každému, s kým se spojíme, také s důstojností a respektem.
  2. Respektujme rozdíly, ctěme různé pohledy a v případě neshod se vyhýbejme osobním útokům.
  3. Zvažujme zapojení do diskusí a témat, s nimiž nesouhlasíme, a nezveřejňujme ani neposílejme nic, co by mohlo ublížit někomu jinému, poškodit jeho dobré jméno nebo ohrozit jeho bezpečnost.
  4. Chraňme se a pomáhejme těm, kteří jsou terčem nevhodného chování v online prostředí nebo kyberšikany. Nahlasme hrozby a uchovejme důkazy o nevhodném nebo nebezpečném chování.

Výzvu a naše aktivity v oblasti digitální slušnosti propagujeme už pět let a budeme v tom pokračovat, abychom přispěli k slušnějšímu a bezpečnějšímu chování v online prostoru.

Tags: , , ,

Related Posts