Směrem k budoucnosti s nulovou uhlíkovou bilancí: v předvečer konference COP26 společnost Microsoft poskytla veřejnosti k nahlédnutí své nové nástroje pro vyhodnocení uhlíkové bilance Microsoft Cloud for Sustainability

K dnešnímu dní oznamujeme zpřístupnění produktu Microsoft Cloud for Sustainability ve verzi public preview. Jedná se o důležitý okamžik. Snaha o snížení uhlíkových emisí se stala celosvětovou prioritou, která vyžaduje soustředěné a naléhavé úsilí nás všech společně i jednotlivců. Jsme přesvědčeni, že tento nový produkt může k našemu úsilí významně přispět a pomůže zákazníkům přejít na udržitelnější způsob fungování.

Vlády a firmy po celém světě včetně společnosti Microsoft se v posledních dvou letech zavázaly výrazně snížit množství uhlíkových emisí. S blížícím se termínem zahájení 26. konference OSN o změně klimatu v Glasgow (COP26), na níž se účastníci z celého světa chystají seznámit ostatní se svými ambicemi týkajícími se dosažení nulových emisí, je ale jasné, že svět potřebuje více než jen sliby. Potřebujeme dosáhnout skutečného pokroku.

Hlavní otázka, která se v Glasgow bude řešit, tedy bude, co je zapotřebí udělat pro dosažení hmatatelných a udržitelných výsledků. Domníváme se, že odpověď sestává ze tří částí.

  • Zaprvé uhlíkové emise nebudeme schopni dostat po kontrolu, pokud je nedokážeme měřit. Je nutné, abychom všichni hovořili stejným jazykem a měřili množství emitovaného i zachytávaného uhlíku jednotným a přesným způsobem. Jednoduše řečeno, musíme přijmout standardizované postupy pro výpočet uhlíkové bilance.
  • Zadruhé platí, že bude nutné, aby nové standardy pro stanovování uhlíkové bilance přijaly všechny podniky a používaly je k evidenci a vykazování uhlíkových emisí.
  • A konečně zatřetí není možné nic měřit ve skutečně masovém měřítku, pokud nebudeme schopni měření automatizovat. Potřebujeme nové digitální technologie, které nám umožní vytvořit potřebné nástroje a vybudovat nový ekosystém, který propojí jednotlivé zdroje emisí a dá vzniknout nové generaci systémů umožňujících přesné a levné vykazování uhlíkových emisí.

Společnost Microsoft se zaměřuje na všechny tyto kroky. Jakožto hlavní partner využijeme na konferenci COP26 síly svého hlasu, abychom podpořili přijetí nových standardů pro vykazování uhlíkové bilance, a tyto standardy budeme také uplatňovat, abychom dostáli svým vlastním závazkům. Nadále do této oblasti investujeme a pracujeme na technologických inovacích, přičemž řešení Microsoft Cloud for Sustainability je jednou z nich.

Abychom dosáhli skutečného pokroku, musíme si především uvědomit, že navzdory našim nejlepším úmyslům jsou naše schopnosti měřit uhlíkové emise a vykázat uhlíkovou bilanci stále velmi nedostačující. Proto bychom se s vámi chtěli podělit o několik níže uvedených doporučení, jak můžeme všichni postupovat stejným způsobem, k čemuž chce Microsoft jako společnost přispět.

O uhlíkových emisích musíme hovořit stejným jazykem

I když mnozí z nás používají k popisu problému uhlíkových emisí a jeho možných řešení tatáž slova, mívají tato slova často odlišný význam. Je nutné, aby celý svět začal o uhlíkových emisích hovořit týmž jazykem.

Prvním krokem musí být, že definujeme, co skutečně znamenají „čisté nulové emise“. Některé společnosti se v současné době chlubí dosažením „rychlého vítězství“ ve snaze o dosažení „čistých nulových emisí“, ale zdaleka přitom není jisté, do jaké míry jsou takto proklamovaná „vítězství“ skutečná. Vzniká tak riziko, že společně do celého problému vneseme více zmatku než jednoznačnosti a že dokonce podkopeme důvěryhodnost nesmírného úsilí, které podniky postupují.

Jsme přesvědčeni, že „čisté nulové emise“ začínají zohledněním emisí spadajících do všech tří kategorií podnikových emisí[1]. Pokud do celkového hodnocení nezahrneme všechny tyto typy emisí, budou vykazovaná čísla sice působit lépe na papíře, ale skutečný výsledek nebude odpovídat tomu, co svět k vyřešení problému změny klimatu potřebuje.

„Čisté nulové emise“ navíc znamenají, že emise nejsou kompenzovány pouze tím, že se jim „vyhneme“ – například tak, že někomu zaplatíme, aby něco nedělal, například nekácel stromy. Tento pojem musí zahrnovat také odstraňování uhlíku ze životního prostředí účinným a udržitelným způsobem. Ačkoli toto úsilí začíná postupy pro zachytávání uhlíku na přírodní bázi, zjevně si vyžádá i technologie, které bude nutné teprve vynalézt. Proto jsme v zájmu urychlení masového nasazení nových řešení přímo investovali do několika společností prostřednictvím našeho Fondu pro inovace v oblasti klimatu částku 1 miliardy USD . Dále jsme také přispěli darem ve výši 100 milionů USD na iniciativu Breakthrough Energy’s Catalyst.

Potřebujeme přesné a standardizované postupy pro vykazování uhlíkové bilance

K závazku dosáhnout čistých nulových emisí se veřejně přihlásilo více než 1 500 společností s celkovým obratem přes. To je příznivá zpráva. Pokud však mají podniky tyto cíle splnit a nést za ně odpovědnost, bude svět muset přijmout lepší společné standardy pro měření a vykazování uhlíkových emisí. To vyžaduje, aby se vykazování uhlíkové bilance začalo řídit stejně přísnými pravidly, jaká svět vyžaduje u vykazování finančních výsledků.

Komerční podniky a stále častěji i jiné organizace dnes při vykazování finančních výsledků podléhají přísným pravidlům týkajícím se auditu, evidence a vykazování finančních údajů. Jste-li například veřejně obchodovanou společností, máte povinnost zveřejňovat své finanční výsledky a regulační orgány dohlížejí na správnost těchto údajů. Nepotřebujeme křišťálovou kouli, abychom předpověděli, že svět bude vyžadovat dodržování podobně přísných pravidel i při vykazování uhlíkové bilance. I když jsme do této fáze prozatím ještě nedospěli, klíčovou zásadou při obchodním plánování by mělo být to, kam chceme dojít, nikoli to, kde jsme dnes. To si vyžádá zavedení standardizovaného systému pro vykazování uhlíkové bilance, na jehož vytvoření se bude podílet průmysl, ale nad jehož dodržováním budou bdít regulační orgány.

Microsoft Cloud for Sustainability přináší nové digitální nástroje pro automatizaci vykazování uhlíkové bilance

Naši zákazníci nám denně zdůrazňují, že správa a vyhodnocování dat je pro ně jedním z největších problémů, s nimiž se na cestě k udržitelnosti potýkají. Všechny oblasti hodnotového řetězce generují obrovská množství dat, která jsou bohužel v současné době často nekvalitní, roztříštěná a obtížně se sdílejí. Velmi reálné riziko spočívá v tom, že pokud nemohou být údaje o uhlíkových emisích využity ke spolehlivé analýze a přijetí odpovídajících opatření, nemohou mít ani při nejlepší vůli skutečnou vypovídací hodnotu.

Tuto zkušenost jsme učinili také v rámci celé společnosti Microsoft při našem úsilí dosáhnout do roku 2030 negativní uhlíkové bilance, pozitivní vodní bilance a nulových odpadů. Brzy jsme si uvědomili, že potřebujeme spojit naše špičkové týmy pro oblast dat a pro vědu o životním prostředí s našimi technickými a produktovými týmy, abychom dokázali vyvinout nové a lepší digitální technologie nejen pro sebe, ale i pro naše zákazníky. Tak vznikla služba Microsoft Cloud for Sustainability.

Služba Microsoft Cloud for Sustainability využívá široké spektrum služeb Microsoft Cloud. Jedná se o balíček řešení SaaS (Software as a Service), který  se připojuje ke zdrojům dat, urychluje integraci dat a vykazování, poskytuje přesné údaje o uhlíkové bilanci, měří výkon ve srovnání s cíli a nabízí inteligentní informace, aby organizace mohly podniknout účinnější kroky v oblasti udržitelnosti. Řešení sice dnes především podporuje řízení emisí, ale do budoucna existují plány na podporu hospodaření s vodou a odpady.

Služba Microsoft Cloud for Sustainability pomáhá organizacím rozvíjet tři kritické procesy, které je nutné pro dosažení cílů v oblasti udržitelnosti vzájemně propojit.

Prvním je evidence uhlíkových emisí. Služba Microsoft Cloud for Sustainability automatizuje sběr dat prostřednictvím konektorů, které získávají data ze zdrojů emisí prakticky v reálném čase, a dokážou tak eliminovat ruční odesílání dat.

Druhým je vykazování uhlíku. Služba Microsoft Cloud for Sustainability poskytuje možnost analyzovat, vizualizovat a vykazovat spotřebu zdrojů, dopady na životní prostředí a pokrok v oblasti udržitelnosti, a to zúčastněným stranám, regulačním orgánům i veřejnosti. a měření dosahovaných výsledků ve srovnání s nastavenými cíli. Umožňuje také snadno exportovat vaše data ke zpracování reportů určených pro veřejnost.

Třetím je snižování emisí uhlíku. Služba Microsoft Cloud for Sustainability je navržena tak, aby poskytovala praktické informace a doporučení, která pomohou snižovat emise a zlepšovat obchodní procesy. Můžete nastavit a sledovat přírůstkové a dlouhodobé cíle v přímé návaznosti na vaše data. Systém bodového hodnocení a informace vám pomohou udržet se na správné cestě a zajistit, abyste měli nasměrováno k dosažení cílů. Společný datový model vám umožní porovnat váš pokrok s dalšími subjekty, které také používají službu Microsoft Cloud for Sustainability. Pomáhá identifikovat potenciální nedostatky při plnění regulačních požadavků.

Měření uhlíkových emisí není ale samo o sobě finálním cílem. Jedná se o důležitý základ pro efektivní strategie pro snižování uhlíkových emisí a krok směrem k udržitelné budoucnosti. Je součástí toho, co v širším měřítku nabízíme prostřednictvím služby Microsoft Cloud, která zákazníkům umožňuje vytvářet kvalitnější datové zdroje a využívat lepší digitální nástroje k propojení celé organizace – od předních linií až po vrcholové vedení – s cílem předvídat trendy a aktivně provádět změny umožňující dosáhnout cílů v oblasti udržitelnosti spolu s dalšími obchodními cíli.

Musíme vybudovat nový ekosystém uhlíkových technologií

V průběhu vývoje našeho řešení jsme dospěli k závěru, že svět potřebuje nejen nové digitální technologie, ale také nový digitální ekosystém, který by dokázal lépe podporovat evidenci, vykazování a snižování emisí uhlíku. Dnešní stav vykazování uhlíkové bilance je stále ještě v plenkách. Organizace dnes obvykle musí vyhodnotit své záznamy o výdajích a poté použít k odhadu s nimi souvisejících průměrných emisí tabulky. To zdaleka nestačí pro to, co svět skutečně potřebuje, tedy schopnost získávat přesné údaje v téměř reálném čase přímo ze samotných zdrojů emisí.

To nás inspirovalo nejen k vývoji digitální technologie a jednotného datového modelu, který je základem služby Microsoft Cloud for Sustainability, ale také k tomu, abychom pomohli vytvořit nový a rozsáhlý ekosystém propojující širokou škálu společností a odvětví, které musí vzájemně spolupracovat. Ve spolupráci s partnery vytváříme a dodáváme datové konektory a řešení specifická pro dané odvětví, abychom automatizovali vykazování ze všech zdrojů emisí. To pomůže každému odvětví zpřístupnit nová horizontální a odvětvová řešení, která budou schopna k získávání a analýze dat ze vzájemně oddělených systémů využívat pokročilou analytiku, umělou inteligenci, strojové učení, internet věcí a digitální dvojčata.

Nejde jen o nový produkt, ale i nové řešení se širokým záběrem

Jak je vidět, spojujeme naši práci na vývoji technologií se širším závazkem pomáhat při řešení všech aspektů světových výzev v oblasti uhlíku. Nové produkty budou mít zásadní význam, ale samy o sobě stačit nebudou. Proto jsme odhodláni udělat vše, co je v našich silách, abychom při vykazování uhlíkových emisí hovořili společnou řečí, vyvinuli efektivní řešení pro vykazování uhlíkové bilance, pomohli zákazníkům snížit množství uhlíkových emisí a vybudovali rozsáhlý technologický ekosystém, který je k tomu všemu zapotřebí. Chcete-li dostávat informace o inovacích, novinkách a iniciativách společnosti Microsoft v oblasti udržitelnosti, můžete se zaregistrovat zde.

Konference OSN o změně klimatu 2021 (COP26) bude důležitým okamžikem, kdy svět zhodnotí, v jaké situaci se všichni společně nacházíme. Ještě důležitější ale je, že se jedná o příležitost, která by nás měla inspirovat k novým společným krokům. Jedna věc je jasná: čeká nás dlouhá a kriticky důležitá cesta

Brad Smith, prezident

Judson Althoff, výkonný viceprezident a obchodní ředitel

 

[1] První kategorie emisí – přímé emise pocházející z aktivit a zdrojů, které má společnost sama pod kontrolou (např. emise z vlastních výrobních závodů a automobilů)

Druhá kategorie emisí – nepřímé emise pocházející z výroby energie, kterou společnost využívá pro svůj provoz

Třetí kategorie emisí – nepřímé emise, které společnost přímo nekontroluje, ale jsou vyprodukovány jejími aktivitami (např. dodavatelé, transport, odpad)

 

Tags: , , , ,

Related Posts