Vyjadřování na internetu se za poslední roky zlepšilo, podle průzkumu Microsoft jsou lidé nejslušnější od roku 2016

V rámci Mezinárodního dne bezpečnějšího internetu a v duchu sloganu Spolu za lepší internet zveřejňuje společnost Microsoft nejnovější výsledky šestého vydání studie Zdvořilost, bezpečnost a interakce v online prostředí 2022. Její součástí je i aktualizace Indexu digitální zdvořilosti (Digital Civility Index, DCI).

Průzkum byl proveden ve 22 státech na vzorku teenagerů ve věku od 13 do 17 let a dospělých ve věku od 18 do 74 let. Zaměřil se na 21 rizik, kterým mladí lidé v online prostředí čelí, seřazených do čtyřech kategorií (reputační, behaviorální, sexuální a osobní1) a na to, jakým způsobem interakce v online prostředí ovlivňují vnímání zdvořilosti ve vztahu k těmto kategoriím. Výpočet souhrnného výsledku DCI funguje podobně jako bodování v golfu: čím nižšího čísla index dosáhne na stupnici od jedné do sta, tím menší je podle vyjádření respondentů riziko vystavení neslušnému chování.

Letošní úroveň DCI je 65 %, což je nejlepší výsledek od začátku měření v roce 2016. Zároveň jde o 2% zlepšení od roku 2020, i přes krátkodobé zhoršení, ke kterému došlo v průběhu pandemie. Výsledky studie rozdělené podle zapojených států si můžete prohlédnout v tomto shrnutí.

Vnímání bezpečnosti na internetu se liší i podle pohlaví respondentů, přičemž více negativních interakcí zažívají ženy. K nejvýznamnějšímu zlepšení naopak došlo u dospívajících chlapců, kteří se v online prostoru obecně cítí méně vystaveni nástrahám. Například o 5 % poklesla míra provokace (trolling) a vnímaný objem nevyžádaných zpráv se sexuálním obsahem, úroveň nenávistných projevů (hate speech) se pak snížila o 3 % v porovnání s předchozím rokem.

Vyššímu riziku se závažnějšími následky čelí dospívající dívky a ženy. Až 60 % respondentek v roce 2021 konstatovalo nějakou formu ohrožení v online prostoru, což je zatím nejvyšší číslo v historii výzkumu. Zároveň byly vystaveny vyššímu riziku následků v podobě úzkostí a depresí, které takovéto chování na internetu vyvolává.

Letošní výzkum také zdůrazňuje význam dat – jejich kvalitu, dostupnost a následnou analýzu podle pohlaví respondentů. Data pomáhají k lepšímu pochopení společenských trendů, k podpoře diskuse a přijímání informovaných rozhodnutí, které zároveň reflektují reálné zkušenosti dívek a žen. Navzdory tomu, že data hrají v našich životech důležitou roli, nemáme vždy přístup k těm, která by poskytovala perspektivu z pohledu pohlaví. I proto jsme se rozhodli zveřejnit takto strukturovaná data poprvé od startu projektu jako součást UN Generation Equality Forum, kterého se Microsoft zúčastnil.

Toto partnerství je příkladem spolupráce několika významných institucí na cestě k bezpečnějšímu internetu. Společnost Microsoft spolupracuje s vládami, technologickými partnery a zástupci vlivových organizací s cílem vyvinout bezpečná řešení, která pomohou chránit lidi v online prostředí.

Věříme, že aktuální zpřístupnění popsaných dat urychlí vývoj nových projektů. Tak jako mnoho vlád přijímá regulační opatření ke zvýšení bezpečnosti v online prostředí, pokračujeme i my v podpoře celospolečenské diskuse, která zohledňuje fakt, že digitální bezpečnost je naší kolektivní zodpovědností.

Vzdělání je významným prvkem na cestě k dostupnému a bezpečnému internetu pro všechny

V letošním roce jsme se přihlásili ke snaze naplnit faktory, které lidé popisují jako klíčové pro vytvoření bezpečného online prostoru. Téměř 9 z 10 respondentů napříč pohlavími a věkovými skupinami uvedlo, že k vytvoření bezpečnějšího digitálního prostředí je potřeba zlepšit vzdělávání v této otázce.

Součástí našeho přístupu ke zlepšení bezpečnosti na internetu je zpřístupňování nástrojů a zdrojů, které se této problematice věnují. V této oblasti Microsoft například nabízí poradenské služby. V červnu 2021 jsme vydali také soubor doporučení digital safety essentials, který učitelům a žákům pomáhá osvojit si základy digitální bezpečnosti ve školním prostředí.

V rámci oslav Mezinárodního dne bezpečnějšího internetu 2022 jsme vydali nový adventure mód Minecraftu, který pomáhá žákům s rozpoznáváním internetových hrozeb a následným budováním strategií na ochranu jejich soukromí a informací. Adventure mód „CyberSafe: Home Sweet Hmm“ je zdarma dostupný v Minecraft Education edition. Učení formou zážitku ze hry je zábavným a kreativním způsobem, jak se žáci ve věku od 7 do 12 let dozví informace o internetové bezpečnosti ve svém oblíbeném herním prostředí. Pokud se chcete dozvědět více, navštivte odkaz Xbox Wire.

Microsoft si uvědomuje výhody přímého naslouchání zkušenostem mladých lidí a ani oblast digitální bezpečnost není výjimkou. V srpnu loňského roku jsme proto pro teenagery ze Spojených státu ve věku od 13 do 17 let zorganizovali virtuální summit, který byl součástí programu Council for Digital Good.

V průběhu čtyř dní jsme s nimi diskutovali o jejich názoru na úroveň slušnosti v digitálním světě, stejně jako o tématech týkajících se kyberšikany, terorismu, soukromí a nenávistných projevů. Diskuse se dotkly i potřeby autenticity, diverzity a rovnováhy, stejně jako osobní zodpovědnosti za slova a aktivity, podobně jako v reálném životě.

Internetová etiketa

Abychom mohli vybudovat bezpečnější internetové prostředí, pokračujeme ve výzvě Digital Civility Challenge, která staví na čtyřech základních principech porozumění, empatie a laskavosti při používání internetu:

  • Řiďte se zlatým pravidlem empatie, soucitu, laskavosti při každé interakci, chovejte se ke každému, s kým se v online prostředí setkáte, s úctou a respektem.
  • Respektujte rozdíly, oceňujte různé pohledy na věc a v případě nesouhlasu se chovejte ohleduplně, bez urážek a osobních útoků.
  • Před odpovědí si dejte čas na rozmyšlenou a neposílejte/neuveřejňujte něco, co by mohlo druhému ublížit, zhoršit jeho reputaci nebo ohrozit něčí bezpečnost.
  • Postavte se za sebe a za ostatní, kteří se stali terčem útoku nebo krutosti v online prostředí, včetně uchovávání důkazů a oznamování aktivit, které obsahují nevhodné nebo nebezpečné chování.

V případě, že potřebujete dodatečné rady týkající se tématu bezpečnosti v online prostředí, navštivte naši adresu s řadou zdrojů. Zároveň nás neváhejte sledovat na Microsoft Save Online přes  Facebook a Twitter.

Tags: , , ,

Related Posts