Bring sundhedsplejen ind i hjemmet

Lægekonsultation

I de seneste uger har verden stået overfor en stejl læringskurve, hvad angår fjernpleje indenfor sundhedsområdet. Hvad kan vi lære af dem, der nu i et stykke tid har udøvet fjernpleje af patienter?

For den tredjedel europæere, der lever med en kronisk sygdom, er hyppige besøg hos lægen en del af hverdagen. En bedre håndtering og andre forhold udenfor hospitalerne og klinikkerne kan få en mærkbar positiv indvirkning på de nationale sundhedsbudgetter, de sundhedsansattes planlægning og patienternes overordnede trivsel – samt være en hjælp for dem til at leve bedre, ikke kun længere.

Derfor er Microsoft kunder og partnere over hele Europa i gang med at udvikle løsninger til fjernpleje indenfor sundhedssektoren, så patienterne kan få mulighed for at håndtere deres sygdom/tilstand fra deres trygge hjemlige base, samtidig med at de har nær kontakt med sundhedsvæsenet.

Fra hospitalsstue til dagligstue
I Finland står nyrespecialist Dr. Virpi Rauta i spidsen for Helsinki Universitetshospitals (HUS) arbejde med at give patienter med kronisk nyresygdom mulighed for at få livreddende dialysebehandling i hjemmet, i stedet for at skulle køre frem og tilbage til hospitalet i gennemsnit tre gange om ugen. Dette betyder lavere sundhedsomkostninger, men forbedrer også patientsikkerheden og patienternes livskvalitet. En tredjedel af alle Dr. Rautas patienter får nu deres dialysebehandling i deres eget hjem, men hun så gerne et højere tal:

“For patienter med kronisk nyresygdom udvikler sygdommen sig typisk langsomt, over flere måneder, før de når det stadie, hvor de har brug for dialyse. Det er i denne ‘præ-dialyse’ fase, at vi skal undervise dem i, hvilke muligheder de har. Ved at analysere patientdata kan vi begynde at forudsige noget om denne gruppes risikofaktorer – og rådgive bedre mht. det rette behandlingsforløb.”

Dr. Rautas projekt har sigte på tidligt at identificere patienter, der egner sig til hjemmedialyse og fjernmonitorere nuværende patienter. Dataene analyseres ved vedhjælp af Microsoft Azure cloudtjenester, hvorved der genereres viden, som lægerne kan handle efter og bruge til at justere og individualisere behandlingsplaner efter behov. Dette projekt er en del af et større HUS- CleverHealth Network-initiativ, hvor sigtet er at skabe computerassisterede (AI) løsninger til tidlig påvisning og diagnosticering af sygdomme, automatisk diagnosticering og behandlingsvalg samt omfattende sundhedspleje i hjemmene.

Dr. Rauta forklarer, hvorfor dette er så vigtigt: “Jo flere patienter der er i dialyse i hjemmene, jo mindre ser vi til dem på hospitalet. Det er godt, men det betyder også, at vi måske kun ser nogle af patienterne to gange om året – og jeg ved meget lidt om, hvordan de har det imellem besøgene. Fjernmonitorering og dataanalyse kan udfylde dette mellemrum og sikre, at behandlingen forbliver på sporet.”

Mens patienter med kroniske nyresygdomme typisk er i 50’erne eller 60’erne, er det ikke den eneste aldersgruppe for hvilken teknologien skaber ny indsigt mht. fjernbehandling af sygdomme.

Obstetriker og gynækolog Dr. Saila Koivusalo står i spidsen for et andet CleverHealth Network-projekt indenfor HUS; denne gang med fokus på at forbedre behandlingen af svangerskabsdiabetes. For at forbedre behandlingen og monitoreringen af disse patienter, har teamet udviklet et program der kan måle, monitorere og analysere kvindens sundhedsnøgletal, som fx glukoseniveauer, fysisk aktivitet, ernæring, stress, søvn og vægt på ugentlig basis. Disse data opbevares og analyseres ved hjælp af Microsoft Azure cloudteknologi.

Ved at følge den vordende mors helbred i detaljer sikrer Dr. Koivusalo, at kvinderne får den rette vejledning på det rette tidspunkt: “Kvinder med svangerskabsdiabetes føler sig meget tit alene i forhold til at håndtere deres sygdom, for selvom de får en god vejledning, kommer den ofte for sent. Hvis vi kan kontakte de vordende mødre tidligere i forløbet, kan vi sikre os, at alle får samme plejestandard.”

Dr. Koivusalo påpeger, at får man diabetes i forbindelse med en graviditet, vil det kunne øge både moderens og barnets risiko for senere hen at udvikle kronisk diabetes, så det er vigtigt at tage hånd om det tidligt. Omend dette projekt stadig er i pilotfasen, ser Dr. Koivusalo et potentiale i at kunne understøtte kvinder i risikogruppen på alle stadier af graviditeten – fra graviditetsplanlægningen til tiden efter fødslen.

Hjertet først
Grundsætningen om at “forebyggelse er bedre end behandling” er også noget man har taget til sig i Portugals Cova da Beira Hospital Center, som også gør brug af en cloudbaseret helbredstrackingsløsning, der er udviklet af Microsoft partneren HopeCare, til at monitorere patienter, der er i risiko for at få hjertesvigt.

Kronisk hjertesvigt berører 380.000 mennesker i Portugal og er den primære årsag til hospitalsindlæggelse for personer på 65+. Dette tal er steget med 33% indenfor det seneste ti år. Hospitalsindlæggelser sker for det meste som følge af en pludselig forværring af symptomerne for hjertesvigt, fx besvær med at trække vejret, hævede ben, eller træthed. En sådan situation, der også kaldes dekompenseret hjertesvigt, er skræmmende – men det kan forudses, og sommetider endda undgås, ved hjælp af tæt og regelmæssig overvågning.

Til dette formål har Cova da Beira gjort brug af HCAlert, et redskab til fjernmonitorering der indsamler, opbevarer og analyserer patientdata i Microsoft Azure cloud vedrørende kropstemperatur, iltindhold i blodet (SaO2), blodtryk, hjertefrekvens, vægt og aktivitetsniveau. En triage-algoritme gør sundhedspersonalet i stand til at identificere de datapunkter, der er mest relevante, og markere vitale parametre, der ikke flugter med behandlingsplanen for den pågældende patient.

Siden denne løsning blev lanceret, har sundhedspersonalet oplevet et mærkbart fald i hospitalsindlæggelser (-62%), i længden af det samlede hospitalsophold (-48%), i dødeligheden (-42%) og i antal besøg på akut modtageafdeling (-85%) blandt patienterne i pilotgrupperne. Det vigtigste er imidlertid, at både læger og patienter føler sig støttede.

74-årige Alberto Galvão, der har fået indopereret en såkaldt cardioverter defibrillator (ICD), understregede, at “det føles godt, at der hele tiden er nogen der følger en – jeg ved, at jeg bliver monitoreret, og hvis der sker noget ud over det sædvanlige, ringer en sygeplejerske for lige at tjekke.” Kardiolog Luis Oliveira beskrev, hvordan fjernmonitorering fra et klinisk perspektiv understøtter hans arbejde: “Hvis situationen er ukompliceret, ringer jeg til patienten og spørger, hvordan han/hun har det, og foreslår om nødvendigt at justere behandlingen. Men hvis dataene viser, at det måske er noget alvorligt, så råder vi patienten til straks at komme hen på hospitalet.”

Det menneskelige aspekt i sundhedsplejen skal bevares
Fjernplejeløsninger spiller også en vigtig rolle med hensyn til at begrænse, at sårbare patienter unødigt eksponeres for smitterisici. I Irland har Microsoft samarbejdet med University Hospital Limerick om at hjælpe fysioterapeuter til at kunne levere vigtig træning til patienter med cystisk fibrose (CF) via Microsoft Teams. Regelmæssig og individualiseret træning er vigtig for, at patienter med cystisk fibrose kan undgå slimophobning i lungerne på grund af deres sygdom. Og samtidigt er CF-patienter ekstremt udsatte i forhold til infektioner, hvilket gør det nødvendigt at begrænse den tid, de tilbringer på hospitalsbesøg.

En-til-en konsultationer over nettet gør, at patienterne kan få mest muligt ud af deres træningstimer uden at løbe den risiko, der følger med en udmattende rejse til og fra hospitalet eller eksponering i forhold til infektioner. De kan også hjælpe med at spare tid og besvær mere vidtgående. Den polske telemedicinudbyder, Telemedico, er eksempelvis i stand til fuldt ud at løse 90 procent af tilfældene online takket være brugen af AI-aktiveret visitering, der straks leder patienter mod den mest relevante læge for netop deres problem. Telemedicos onlinekonsultationer steg til 100.000 i marts, hvilket var den første hele måned af pandemien i Europa. Dette fokus på patientens komfort, frem for kun på behandlingen er et nøgleelement. Sundhedssektoren er trods alt, i bund og grund, en menneskeorienteret sektor – og patienten har for først og fremmest brug for at blive set som et menneske.

I takt med at de digitale sundhedsværktøjer bliver bedre og bedre, er det nødvendigt at tage hensyn til værktøjernes potentiale til forbedring af patienternes livskvalitet, såvel som deres rolle til at forbedre de kliniske resultater. Enhver patient har en grundlæggende ret til at trives, ikke kun til at overleve. Microsoft vil, i samarbejde med vores kunder og partnere over hele Europa, fortsat gøre vores til, at en forbedret sundhedspleje bliver en realitet for alle.

Teknologi bliver fortsat vigtigere for beskyttelsen og omsorgen for både personale og patienter. Se her hvordan sundhed bliver gentænkt, og hvordan Microsoft kan hjælpe.

Måske også noget for dig