Gartner painottaa yhtenäisen ekosysteemin etuja digitalisaatiossa – Microsoft jälleen johtava pilvipalveluntarjoaja

 |   essi

Digitalisaatio muuttaa menestyvien organisaatioiden toimintamalleja jatkuvasti ketterämmiksi. Tämä vaatii joustavuutta myös IT-ratkaisuilta joiden päälle palvelut sähköpostista toiminnanohjausjärjestelmiin rakentuvat. Perinteisestä organisaation omasta IT-infrastruktuurista siirrytään vauhdilla pilvessä toimiviin ekosysteemeihin, joita on helppo muovata uusiin tilanteisiin sopiviksi ilman massiivisia investointeja. Suunta on selvä: kuluvana vuonna jo 70 prosenttia IT-johtajista suosii ensisijaisesti pilviratkaisuja (IDC).

Microsoftilla markkinoiden kattavin pilvitarjooma

Tutkimusyhtiö Gartnerin julkaisemassa tutkimuksessa pilvi-infrastruktuuriratkaisujen markkinoilta erottuu selvästi pieni joukko yrityksiä, jotka kykenevät tarjoamaan aidosti maailmanlaajuisia pilviratkaisuja riittävän luotettavasti. Gartner on valinnut Microsoftin tutkimuksensa kärkijoukkoon jo kolmena vuonna peräkkäin. Pilvipalveluita on markkinoilla runsaasti, mutta Microsoftin palveluiden ja infrastruktuurin osien keskinäinen yhteensopivuus hyödyttää organisaatioita tavalla johon suurin osa muista tarjoajista ei kykene vastaamaan. Yksi Microsoft-alustan vahvuuksista perustuu tutkimuksen mukaan kykyyn hyödyntää organisaation jo olemassa olevia, omassa konesalissa toimivia ratkaisuja osana pilvi-infrastruktuuria.

Gartnerin tutkimuksen päälöydös liittyy väärän palveluntarjoajan valinnan mukanaan tuomiin riskeihin. Liiketoiminnan kovan ytimen siirtyessä pilviratkaisujen varaan on entistä oleellisempaa valita infrastruktuurille perusta, jolle palveluita voidaan pitkäjänteisesti rakentaa – myös toimintaympäristön muuttuessa. Pilvipalvelualustan kokonaisvaltaisuus ja laadukas toteutustapa siis nostivat Microsoftin jälleen tutkimuksen kärkeen.

Yhtenäisen ekosysteemin edut skaalautuvat

Yrityksen tarpeiden kasvaessa ja muuttuessa on riskittömintä ja kustannustehokkainta, jos uudet palvelut löytyvät samasta ekosysteemistä. CRM-järjestelmää valittaessa on siis järkevää tarkistaa, että roadmapilla seuraavana oleva analytiikkaratkaisu saadaan samaan kokonaisuuteen vaivattomasti. Näin yritys voi ottaa pilvipalveluita käyttöön eritasoisina (SaaS eli sovellustaso, PaaS eli alustataso ja IaaS eli infrastruktuuritaso) ja nauttia yhtenäisen ekosysteemin tuomista hyödyistä ja kustannussäästöistä.

Microsoftin pilvi- ja palvelinalustaratkaisuista vastaava liiketoimintajohtaja Henriikka Åkerman on nähnyt monen yrityksen ja organisaation hyötyvän vaiheittaisesta siirtymisestä pilvimaailmaan.

”Olemassa olevan konesali-infrastruktuurin laajentaminen pilvipalveluratkaisulla on ketterin ja kustannustehokkain tapa modernisoida yrityksen IT:tä. Liiketoiminta hyötyy, kun uudet ratkaisut saadaan käyttöön ripeästi. Luotettava pilvialusta säilyttää tai usein parantaa tietoturvaa, jolloin tietohallinnon ei tarvitse tehdä laadullisia kompromisseja. Microsoftin alusta on avoin myös muille teknologioille, esimerkiksi avoimen lähdekoodin sovelluksille, mikä entisestään laajentaa mahdollisuuksia.”

Tikkurilalle kilpailuetua Microsoftin pilvipalveluratkaisusta

Maalialan edelläkävijä Tikkurila on onnistunut ottamaan merkittäviä harppauksia liiketoimintansa digitalisoinnissa laajentamalla IT-arkkitehtuuriaan Microsoftin pilvipalveluilla. Ensimmäisessä vaiheessa työntekijöiden identiteetin ja mobiliteetin hallinta vietiin pilveen ja automatisoitiin. Työläs manuaalinen prosessi poistui, loppukäyttäjät eivät enää joudu odottamaan käyttöoikeuksiaan ja IT:n resursseja vapautuu muihin tehtäviin. Ratkaisun tärkein hyöty on kuitenkin tulevaisuudessa: se mahdollistaa erilaisten pilvisovellusten nopean käyttöönoton, mikä tuo Tikkurilalle selvää kilpailuetua muuttuvilla markkinoilla.

”Digitalisaatiossa menestyvät yritykset hyödyntävät olemassa olevia resurssejaan entistä tehokkaammin. Tikkurila on loistava esimerkki organisaatiosta, joka on luonut liiketoiminnalleen kilpailuetua rakentamalla skaalautuvan ja ketterän ratkaisun Microsoftin ekosysteemiin”, jatkaa Åkerman.

Lue lisää Gartnerin Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service, Worldwide -tutkimuksesta.

Tags: , ,