Microsoft asiakkaiden tukena matkalla kohti hiilineutraaliutta: datakeskukset ja kestävä kehitys

 |   Microsoft News Center

Cloud for Sustainability

Microsoft aikoo olla vuoteen 2030 mennessä hiilinegatiivinen ja vuoteen 2050 mennessä poistaa ilmakehästä kaiken sen hiilidioksidin, jonka yhtiön toiminta on tuottanut joko suoraan tai epäsuorasti sen perustamisesta lähtien vuonna 1975. Tämän tavoitteen saavuttamisessa datakeskuksilla on keskeinen rooli.

Datan ja digitaalisten palveluiden kysynnän odotetaan kasvavan eksponentiaalisesti tulevina vuosina, ja pelkästään verkkoliikenteen uskotaan kaksinkertaistuvan nykyisestä vuoteen 2022 mennessä*. Pilviteknologiaa käytetään digitaalisiin palveluihin niin kotona kuin töissä – terveydenhuollon ja turvallisuuden palveluista koulutukseen, hallintoon ja tutkimustyöhön. Pilvipalveluiden käytön mahdollistavat ympäri maailmaa sijaitsevat fyysiset sähköverkkoon kytketyt datakeskukset. Pilvipalveluiden monista hyödyistä huolimatta pilven jatkuvasti kasvava kysyntä lisää sähköä, tonttimaata ja vettä tarvitsevien datakeskusten kysyntää. Microsoft ja muut pilvipalvelutoimijat ovat tärkeän haasteen edessä: miten laskentatehoa voidaan skaalata digitaalisen talouden, tutkimuksen ja mahdollisimman monia hyödyttävien taloudellisten mahdollisuuksien kehittämiseksi suojelemalla samanaikaisesti planeettaamme?

Kestävien datakeskusten kehittäminen kohti hiilinegatiivisuutta

Kohdistamme resursseja datakeskusten kestävää kehitystä vauhdittaviin innovatiivisiin ratkaisuihin samalla, kun vastaamme yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaidemme jatkuvaan pilvitarpeiden kasvuun. Tavoitteenamme ei ole pelkästään löytää keinoja datakeskusten toiminnan kehittämiseen, vaan myös jakaa oppimaamme yli toimialarajojen. Esittelemme alla aloitteitamme, joiden avulla kestävän kehityksen tavoitteita voidaan sisällyttää datakeskusten suunnitteluun ja rakentamiseen.

  • Datakeskusten vedentarpeen vähentäminen 95 prosentilla vuoteen 2024 mennessä: Olemme kehittäneet datakeskusten lämmönsäätelyn hallintaan uuden menetelmän, joka vähentää vesijäähdytteisten datakeskustemme vedentarvetta 95 % vuoteen 2024 mennessä. Tämä vastaa 5,7 miljardia litraa vettä vuosittain. Olemme tutkineet palvelinten toimintakykyä korkeammissa lämpötiloissa ja onnistuneet kehittämään erilaisiin ilmastoihin paremmin sopivia lämpötilatasoja, jotka vähentävät haihdutusjäähdytyksen tarvetta palvelinten toimintakyvyn ja luotettavuuden varmistamiseksi.
  • Uppojäähdytys – vedettömien jäähdytysmenetelmien tutkimus etenee: Nestejäähdytys mahdollistaa palvelinten asennuksen tiiviimmin pienempään tilaan, joten datakeskusten palvelinkapasiteetti neliömetriä kohden kasvaa. Tulevaisuudessa voidaankin tämän ansiosta rakentaa pienempiä datakeskuksia. Tänä vuonna Microsoft saavutti nestejäähdytyksessä merkittävän virstanpylvään ja on nyt ensimmäinen pilvipalvelutarjoaja, jolla on tuotantokäytössä kaksivaiheinen uppojäähdytysjärjestelmä. Viimeisin ylikellottamiseen liittyvä tutkimuksemme myös osoitti, että jotkin prosessorit kykenevät 20 % tehokkaampaan toimintaan nesteviilennyksessä, mikä tarjoaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi tekoälyyn ja koneoppimiseen liittyvien työkuormien prosessoinnissa.
  • Datakeskusten suunnitteleminen paikallisten ekosysteemien tueksi: Ymmärtämällä ekosysteemien luonnollista toimintaa voimme suunnitella datakeskuksia, jotka tukevat paikallista ekosysteemiä. Microsoft on tutkinut ekosysteemien toimintaa mittaamalla veden määrää ja laatua, ilmaa, hiiltä, ilmastoa, maa-aineksen laatua ja terveyttä sekä luonnon monimuotoisuutta 12 datakeskusalueella. Tavoitteenamme on tukea ja elävöittää datakeskuksia ympäröiviä alueita, jotta voimme auttaa paikallisyhteisöjä ja ympäristöä uusiutumaan. Esimerkiksi Alankomaiden pohjoisosissa istutamme datakeskuksen ympärille metsää ja rakennamme kosteikon, joka auttaa suodattamaan sade- ja tulvavesiä.
  • Hiilijalanjäljen pienentäminen datakeskusten suunnittelussa ja rakentamisessa: Vastataksemme asiakkaiden tarpeisiin rakennamme vuosittain noin 50–100 uutta datakeskusta. Global Alliance for Building and Construction on arvioinut, että rakennusmateriaaleihin sidottu sekä rakennuksen tai infrastruktuurin rakentamisen hiilijalanjälki vastaa vähintään 11 %:a maailman kasvihuonepäästöistä. Suurin osa materiaalien käytöstä aiheutuvista hiilidioksidipäästöistä liittyy betoniin ja teräkseen. Käyttämällä Embodied Carbon in Construction -laskentatyökalua kaikissa datakeskushankkeissa voimme löytää vähäpäästöisempiä materiaaleja ja vähentää betonin ja teräksen käytöstä aiheutuvia päästöjä rakentamisessa 30–60 prosenttia. Pyrimme vauhdittamaan vähäpäästöisten rakennusmateriaalien käyttöönottoa koko toimialalla. Julkaisimme esimerkiksi Carbon Leadership Forumin kanssa tutkimuksen, jossa selvitetään mm. maatalousjätteistä ja sienirihmastoista muodostettujen rakenteiden käyttöä rakennusmateriaaleina.

Matkamme kohti hiilinegatiivisuutta

Tähänastiset tuloksemme pohjautuvat aiempiin investointeihin datakeskusten kehittämisessä sekä kumppanien kanssa luotuihin pilviratkaisuihin ja -työkaluihin, joita voimme käyttää omassa toiminnassamme ja tarjota myös muiden toimijoiden käyttöön. Viimeisimpiin virstanpylväisiimme kuuluvat:

  • Uusiutuva energia ja hiilestä luopuminen energiaverkossa: Heinäkuussa laajensimme lupaustamme toimia 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla vuoteen 2025 mennessä sitoutumalla siihen, että 100 prosenttia energiankulutuksestamme on 100-prosenttisesti hyvitetty hiilettömillä energiahankinnoilla vuoteen 2030 mennessä. Viittaamme tähän 100/100/0-sitoumuksenamme. Kuluneen 12 kuukauden aikana Microsoft on allekirjoittanut uusiutuvan energian hankintasopimuksia 10 eri maassa. Sopimukset vastaavat 5,8 gigawatin sähkömäärää, mikä tuo uusiutuvan energian käyttömäärämme 7,8 gigawattiin. Tämä tekee Microsoftista maailman suurimman uusiutuvaa energiaa hankkivan yrityksen vuonna 2021.
  • Microsoftin kierrätyskeskukset: Olemme luoneet Microsoft Circular Centers -kierrätyskeskuksia, jotka auttavat pidentämään palvelinten käyttöikää ja parantamaan niiden kierrätystä. Ensi vuonna aiomme laajentaa mallia kaikkiin pilvilaskentaresursseihimme ja aiomme saavuttaa palvelimissa 90 prosentin kierrätysasteen.
  • LEED-sertifiointi: olemme sitoutuneet hankkimaan kaikille datakeskuksillemme kultatason LEED (Leadership in Energy & Environmental) -sertifikaatin, joka osoittaa, että rakennuksemme ovat energia- ja resurssitehokkaita.
  • 24/7 uusiutuvaa energiaa: rakennamme tällä hetkellä Ruotsiin yhtä ympäristön kannalta kestävimmistä pilvialueistamme, jossa hyödynnetään Vattenfallin kanssa kehitettyä ensimmäistä tuntitason energiankäytön seurantaratkaisua. Se takaa, että käytämme 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa joka tunti.
  • Epäsuorien päästöjen pienentäminen pilven hankintaketjussa: Kaikkien toimintamme epäsuorien päästöjen eli Scope 3 -päästöjen vähentämiseksi merkittävimmät toimittajamme raportoivat vähentäneensä hiilijalanjälkeään (CO2 e). Olemme tilivuoden 2021 aikana laajentaneet ohjelmaan kuuluvien toimittajien määrää ja tehostaneet omaa toimintaamme, jotta saavutamme päästövähennystavoitteemme.

Microsoftin Cloud for Sustainability nyt julkisena ennakkoversiona

Pilvi-infrastruktuuri-investointien lisäksi Microsoft tarjoaa nyt asiakkaiden käyttöön julkisena ennakkoversiona Microsoft Cloud for Sustainability -palvelun, jonka avulla organisaatiot voivat tehokkaammin mitata, raportoida ja vähentää hiilidioksidipäästöjään. Palvelun avulla organisaatiot saavat kattavan, integroidun ja automatisoidun kokonaiskuvan kestävän kehityksen eteen tehdyn työn kaikista vaiheista.

Yksittäisen organisaation on vaikea luotettavasti mitata ympäristövaikutuksiaan. Vielä vaikeampaa on muuttaa tai kehittää sellaista, jota ei voi mitata. Maailma tarvitseekin kansainväliset standardit yhteiseksi perustaksi hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen tarkasti, yhteneväisesti ja luotettavasti. Organisaatioiden on pystyttävä seuraamaan hiilijalanjälkeään, vähentämään luonnonvarojen kulutustaan sekä pienentämään hiilijalanjälkeään päästökompensaatioilla, kierrättämällä tai korvaamalla korkeapäästöisiä resursseja.

Jotta ympäristötoimet olisivat tehokkaita, organisaatioiden on siirryttävä yksittäisten taulukoiden täyttämisestä saumattomampiin järjestelmiin, jotka tuottavat automatisoitua, tarkkaa ja reaaliaikaista dataa. Cloud for Sustainability on täysin uudentyyppinen ratkaisu, jonka avulla organisaatiot pääsevät tavanomaista tiedonkeruuta syvemmälle. Ratkaisuun sisältyy Software as a Service, eli SaaS-palveluita, jotka hyödyntävät reaaliaikaisia tietolähteitä, nopeuttavat tietojen integrointia ja raportointia, laativat tarkkoja päästölaskelmia, mittaavat tavoitteiden saavuttamista ja kartoittavat kokonaiskuvaa, jonka pohjalta organisaatio voi ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin.

Voimme saavuttaa hiilineutraaliuden ja luoda edellytykset hiilinegatiivisuudelle yhdessä kumppaniemme ja asiakkaidemme kanssa. Tämä edellyttää kuitenkin kokemusten ja edistysaskelten jakamista sekä uusien työkalujen ja ratkaisujen kehittämistä, jotta voimme mitata ja seurata kehitystä.

Lue lisää Microsoft Cloud for Sustainability -palvelusta ja tutustu datakeskuksiimme ja ympäristösitoumuksiimme Microsoftin Sustainability-sivustolla.

Lisätietoja:

Pekka Isosomppi
Viestintäjohtaja, Microsoft Oy
[email protected]
p. +358 40 516 2399

 

[1] Data Centres and Data Transmission Networks -raportti

 

Tags: , ,