Dominika Bettman na czele Microsoft w Polsce

Dominika Bettman dołączy do zespołu Microsoft w Polsce i obejmie stanowisko dyrektor generalnej zastępując Marka Loughrana, który zarządzał polskim oddziałem firmy od ponad 4,5 roku. Dominika Bettman obejmie stanowisko w grudniu i będzie odpowiedzialna za wszystkie działania Microsoft w Polsce, w tym za realizację planu transformacji Polskiej Doliny Cyfrowej.

Dominika Bettman posiada branżową wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas ponad 26-letniej pracy w firmie Siemens na stanowiskach prezeski zarządu i dyrektorki Digital Industries. Będzie odgrywać kluczową rolę w dalszym wzmacnianiu 30-letniej historii współpracy Microsoftu z lokalnymi firmami, przedsiębiorstwami, organizacjami sektora publicznego oraz partnerami na drodze do innowacji i transformacji cyfrowej polskiego rynku.

„Technologia, która przenika obecnie do wszystkich dziedzin biznesu i życia, fascynuje mnie ze względu na możliwości, jakie daje nam, aby zmieniać świat na lepsze. W Polsce jesteśmy obecnie na drodze prawdziwie transformacyjnych cyfrowych zmian. Ważne jest, abyśmy podchodzili do tej szansy z naciskiem na zrównoważony i odpowiedzialny biznes. Dużą rolę w tej zmianie odgrywa również transformacyjne przywództwo, które łączy ludzi we wspólnym działaniu i odpowiadaniu na zmiany. Tego wszystkiego poszukuję na swojej drodze i to właśnie najmocniej zmotywowało mnie do dokonania tej zmiany. Moja nowa rola w Microsoft daje wiele możliwości rozwijania właśnie takich inicjatyw i cieszę się na współpracę z zespołem, naszymi klientami i partnerami, aby pomóc w kształtowaniu lepszej przyszłości dla Polski, napędzanej przez innowacje, odpowiedzialność i inkluzywne przywództwo” – powiedziała Dominika Bettman.

Nowa dyrektor jest ambasadorem możliwości rozwoju zawodowego kobiet, członkiem wielu gremiów, które skupiają się na różnorodności, włączeniu, społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonym rozwoju. Jest wiceprezydentką Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, przewodniczy Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Radzie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Od lipca 2019 r. zasiada również w radzie programowej Open Eyes Economy Summit, a od grudnia 2020 roku w Radzie Uczelni Politechniki Warszawskiej. Jest autorką książki „Technologiczne magnolie”. Ekonomistka z wykształcenia. Ukończyła studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Advanced Management Program IESE w Barcelonie.

Nowa dyrektor generalna zajmie miejsce Marka Loughrana, który zarządzał polskim oddziałem firmy od 1 kwietnia 2017 roku.

„To był jeden z najbardziej satysfakcjonujących okresów w mojej karierze zawodowej. Dziękuję całemu zespołowi Microsoft, z którym miałem zaszczyt pracować. Dziękuję naszym współpracownikom, partnerom, a w szczególności organizacjom i firmom, które zdecydowały się na technologiczną transformację. Jestem głęboko przekonany, że dzięki wybitnym talentom, duchowi przedsiębiorczości oraz szybko transformującemu się sektorowi przedsiębiorstw, od małych do dużych, Polska ma ogromny potencjał, aby stać się cyfrowym sercem Europy, co podkreśla inwestycja Microsoft o wartości 1 miliarda dolarów, którą ogłosiliśmy w zeszłym roku w Polsce. Witam Dominikę, która, jestem przekonany, że poprowadzi polski zespół ku dalszemu rozwojowi, a polskiemu społeczeństwu umożliwi korzystanie z technologicznych możliwości, jakie oferuje Polska Dolina Cyfrowa” – powiedział Mark Loughran.


Dominika Bettman will join its team in Poland as GM, replacing Mark Loughran, who has managed the company’s presence in Poland for over 4.5 years. Coming on board in December, Dominika Bettman will take responsibility for all Microsoft’s operations in Poland, including advancing its Polish Digital Valley transformation plan.

Bringing substantial knowledge and industry experience from over 26 years at Siemens, including roles as CEO and Director of Digital Industries, Dominika Bettman will be instrumental in further strengthening Microsoft’s 30-year track record of working successfully with local businesses, enterprises, public sector organizations and partners to compete and grow through digital transformation.

“Technology permeates all areas of business and life and fascinates me because of the opportunities it gives us to change the world for the better. In Poland, we’re currently on the path to truly transformational innovation that could put us at the forefront of global technology development. It is important that we approach this opportunity with a focus on sustainable and responsible business. Transformational leadership that brings people together to act and respond to change together also plays a big role in this change. These are all things that I look for in my journey, and this is what has most strongly motivated me to make this change. My new role at Microsoft offers a variety of possibilities to develop exactly those kinds of initiatives and I’m looking forward to working with the team, our customers and partners to help shape a better future for Poland, driven by innovation, responsibility and inclusive leadership” said Dominika Bettman.

An ambassador for professional development opportunities for women, new GM is a member of several committees which focus on diversity, inclusion, corporate social responsibility and sustainable development. She is Vice President of the Confederation of Private Employers “Lewiatan”, chairs the Responsible Leadership Council of the Responsible Business Forum and the Council of the National Chamber of Commerce for Electronics and Telecommunications. As of July 2019, she also sits on the program council of the Open Eyes Economy Summit, and since December 2020 on the University Council of the Warsaw University of Technology. She is the author of the book “Technological Magnolias”. Economist by education. She graduated from the Faculty of Foreign Trade at the Warsaw School of Economics and the Advanced Management Program at IESE in Barcelona.

Commenting on the leadership transition, Mark Loughran, who has managed Microsoft Poland since April 1, 2017, said: “This has been one of the most fulfilling times of my professional career. Thank you to the whole Microsoft team past and present that I have had the privilege to work with, our co-workers, our partners and especially the organizations and companies that have been ready to take the path of transformation based on technology. I strongly believe that with its great talent and entrepreneurial spirit and a fast-transforming sector of enterprises, from small to big, Poland has got huge potential to become the digital heart of Europe – as reflected in and supported through the impactful $1 billion investment we announced last year in Poland. Welcome to Dominika who I know will lead this team to the next level and make sure all society can benefit from the continued success of the #PolishDigitalValley.”

Powiązane posty