Poziom cyfryzacji usług publicznych w Polsce jest wyższy niż w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Od lewej: Beata Mońka, Business Partner, Ringier Axel Springer Polska; Paweł Jakubik, członek zarządu Microsoft Polska; Radosław Kowalski, Członek Rady programowej Fundacji Digital Poland, Partner, Business Advisory, Data Intelligence Solutions, KPMG; Aleksander Kutela, Przewodniczący Rady Fundacja Digital Poland, Prezes Ringier Axel Springer Polska; Andreas Maierhofer, Członek Rady Fundacji Digital Poland, Prezes w T-Mobile Polska.

Stan cyfryzacji usług publicznych w Polsce jest 14% powyżej średniej dla badanych państw z regionu. Znacznie gorzej wypadamy pod kątem poziomu umiejętności cyfrowych wśród ogółu społeczeństwa.

Fundacja Digital Poland wraz z firmą Microsoft przygotowała raport ukazujący poziom cyfryzacji Polski. Raport powstał na bazie Digital Futures Index, który dostarcza danych o aktualnym poziomie cyfryzacji kraju, wskazuje na obszary, w których odniesiono największy sukces, ale także na te, w których jest więcej do zrobienia, aby przyspieszyć proces cyfrowej transformacji.

Aby określić stan cyfryzacji danego kraju dokonano analizy 55 wskaźników w podziale na pięć obszarów: cyfryzacja biznesu, cyfryzacja sektora publicznego, infrastruktura cyfrowa, gospodarka cyfrowa oraz kapitał ludzki. Całkowity poziom rozwoju cyfrowego Polski wynosi 98 punktów, co oznacza, że jest 2 procent poniżej średniej dla krajów EŚW (100 to liczba punktów określona jako średnia dla badanych krajów z regionu Europy Środkowej i Wschodniej). Polska zajmuje wysokie miejsce w rankingu, jeśli chodzi poziom cyfryzacji usług publicznych, m.in. z uwagi na wysoki poziom interakcji społeczeństwa z państwem za pomocą technologii cyfrowych (ponad 45% powyżej średniej) oraz wysoki poziom cyfryzacji sektora edukacji (18% powyżej średniej). Zdecydowanie znacznie gorzej radzimy sobie w kategorii kapitał ludzki z uwagi na niski poziom aktywności kobiet w sektorze technologii (26% poniżej średniej) oraz mniejszy odsetek absolwentów studiujących technologie informacyjno-komunikacyjne (24% poniżej średniej) czy absolwentów studiujących kierunki ścisłe (aż 38% poniżej średniej). Słabo wypadamy również w zakresie infrastruktury cyfrowej (13% poniżej średniej), z uwagi na m.in. brak aukcji częstotliwości dla sieci 5G.

„Z przeprowadzonej analizy wynika, że Polska ma potencjał, by przyspieszyć swoje tempo transformacji cyfrowej. Dzięki duchowi przedsiębiorczości i otwartemu społeczeństwu, nasz kraj może stać się liderem w regionie EŚW i inkubatorem wielkich przedsięwzięć z aspiracjami do globalnego wzrostu. Wspierając rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej, zobowiązaliśmy się przy tym do wzmocnienia pozycji Polski, jej obywateli i firm, co powinno sprawić, że stanie się ona graczem na skalę globalną” mówi Dominika Bettman, Dyrektor Generalna Microsoft w Polsce.

Poniżej znajdują się wyniki indeksu dla Polski według kategorii, odniesione do średniej krajów Europy Środkowo-Wschodniej (100 oznacza średnią).

W kategorii cyfryzacja biznesu Polska otrzymała 99 punkty, czyli 1% poniżej średniej. Nasz kraj jest znacznie lepszy pod względem odsetka firm zatrudniających specjalistów w dziedzinie technologie informacyjno-komunikacyjne, osiągając wynik o 35% wyższy od średniej dla Europy Środkowo-Wschodniej.  Pozostaje jednak nieco w tyle pod względem odsetka przedsiębiorstw, które kupują i wykorzystują chmurę obliczeniową (9% poniżej średniej dla Europy Środkowo-Wschodniej) – co jest silnie związane z wyższym poziomem innowacji i produktywności.

W kategorii cyfryzacja sektora publicznego Polska uzyskała 114 punktów. Sięgając nieco głębiej, widzimy, że Polska uzyskała wynik 145 za interakcję społeczeństwa z państwem za pośrednictwem technologii cyfrowych. Innymi słowy, cyfrowe usługi publiczne są niezwykle popularne tam, gdzie istnieją. Sugeruje to znacznie większe ogólne zapotrzebowanie na usługi cyfrowe i stanowi kluczową szansę rozwoju cyfrowego dla kraju. Głównym obszarem dalszego rozwoju jest zwiększenie odsetka szkół posiadających platformy nauczania online – tutaj kraj uzyskał wynik 79.

W kategorii infrastruktura cyfrowa Polska uzyskała 101 punktów. Polska osiągnęła pod tym względem lepsze wyniki, pomimo słabszej pozycji w zakresie łączności stacjonarnej czy dostępności pasma dla sieci komórkowych. Punktację w tej kategorii obniżyła też skala inwestycji w Polsce w ICT, chmurę, AI i IoT –  aż 10% poniżej średniej dla badanych krajów z regionu.

W kategorii gospodarka cyfrowa Polska wypadła o 3% gorzej od średniej dla badanych krajów z regionu. Polska przewyższa średnią EŚW o 11%, jeśli chodzi o eksport ICT. Nie da się jednak jednoznacznie ocenić rozmiaru gospodarki cyfrowej. Polska osiąga bowiem wyniki powyżej średniej dla regionu w zakresie handlu elektronicznego (108) i elektroniki użytkowej (111). Jest jednak poniżej średniej pod względem udziału specjalistów z dziedziny ICT w całkowitym zatrudnieniu (93) oraz wkładu sektora ICT w PKB (76).

W kategorii kapitał ludzki nasz kraj uzyskał najmniej punktów – 86. Polska osiąga wynik o 14% niższy od średniej dla Europy Środkowo-Wschodniej pod względem poziomu umiejętności cyfrowych wśród ogółu społeczeństwa. Umiejętności są najsilniej skorelowane z wyższymi wynagrodzeniami, większą produktywnością i działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju, więc dalsze inwestycje w tym zakresie przyniosą istotne korzyści. Kluczowym priorytetem – i szansą – jest zwiększenie inwestycji w pielęgnowanie kolejnego pokolenia utalentowanych inżynierów oraz zajęcie się obecnym brakiem równowagi płci.

Warto również podkreślić, że w raporcie przedstawiono związek pomiędzy stopniem cyfryzacji kraju, a rozwojem gospodarczym i społecznym poprzez zebranie i skorelowanie szeregu wskaźników. Z przeprowadzonych analiz wynika, że kraje, które są bardziej zaawansowane cyfrowo osiągają lepsze wyniki we wskaźnikach gospodarczych i społecznych. Innymi słowy, są bardziej zielone, zamożniejsze, bardziej innowacyjne i konkurencyjne. Dyskutując zatem o transformacji cyfrowej, nie należy już pytać „czy”, ale „jak” oraz „jak szybko”.

„W fundacji uważamy, że cyfryzacja i nowe technologie mogą pomóc rozwiązać poważne problemy przed jakimi stoi nasz kraj. Gdybyśmy np. posiadali sieć czujników internetu rzeczy badających jakość wody, łatwo i szybko dowiedzielibyśmy się o zatruciu rzeki Odry. Z kolei dzięki szybkiej łączności sieci 5G, moglibyśmy znacznie lepiej wykorzystać nasze zasoby naturalne oraz sterować sieciami elektroenergetycznymi co sprawiłoby, że nasze powietrze byłoby czystsze. Dlatego decydenci powinni zintensyfikować działania na rzecz cyfryzacji w Polsce” –  mówi Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający w fundacji Digital Poland.

Raport „Stan cyfryzacji Polski na tle regionu” miał debiut na Forum Ekonomicznym w Karpaczu i można pobrać ze strony Fundacji Digital Poland. Fundacja jest partnerem instytucjonalnym wydarzenia.

O Raporcie

Raport powstał na bazie Digital Futures Index, który pokazuje rozwój cyfrowy przy użyciu 55 wskaźników pochodzących z zaufanych publicznych źródeł danych, takich jak Komisja Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny, Eurofound, UNESCO, Bank Światowy, OECD, Światowa Organizacja Handlu i Organizacja Narodów Zjednoczonych. Obejmuje on dane dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz innych krajów z regionu (Estonia, Czechy, Chorwacja, Grecja, Rumunia, Rosja, Polska, Węgry, Malta, Słowenia i Serbia), wybranych krajów Europy Zachodniej, które według ekspertów różnych raportów uważane są za liderów w dziedzinie cyfryzacji.

O fundacji Digital Poland

Fundacja Digital Poland została powołana w celu integracji firm i społeczeństwa. Zajmuje się propagowaniem wiedzy dotyczącej roli innowacji i cyfryzacji w rozwoju gospodarczym kraju. Skupia firmy i organizacje z różnych branż, zachęcając je do współpracy nad konkretnymi projektami. Misją Fundacji jest pozycjonowanie Polski jako wiodącego ośrodka innowacji cyfrowych na świecie. Promując międzynarodową i międzybranżową inicjatywę, łącząc siły, tematy i tworząc sieć kontaktów i relacji mobilizuje firmy do przechodzenia transformacji z offline do online.

Powiązane posty