Przejdź do głównej zawartości

Kierownictwo

Kontakt dla prasy

Anna Klimczuk
Head of Communication
Microsoft Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195a
02-222 Warszawa, Polska
tel: (+48 22) 594 10 00

Paweł Jakubik

Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze / Cloud based Digital Transformation Lead

Od stycznia 2018 roku pełni nową funkcję Dyrektora ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze, członka Leadership Team w polskim oddziale Microsoft. Poprzednio w ramach polskiego Microsoft przez 4 lata prowadził Dział Usług i Konsultingu. Wspólnie z zespołem odpowiadał za doradztwo, wdrozenia i utrzymanie usług u największych klientów w sektorach: publicznym, bankowości i ubezpieczeń, enbergetycznym i przemysłowym oraz branżach takich jak sprzedaż, dystrybucja i produkcja. Wcześniej prowadził Dział Bankowości i Ubezpieczeń w Microsoft Enterprise – dziale, który zajmował się obsługą największych polskich banków i firm ubezpieczeniowych.

Swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe dzieli na dwa okresy: biznesowy i technologiczny. Przez pierwsze trzynaście lat kariery zawodowej organizował i prowadził sieci sprzedaży, działy szkoleń i marketingu w sektorze finansowym. W Gerling Polska Życie był Dyrektorem Sprzedaży. W Zurich TUnŻ odpowiadał za segment klienta korporacyjnego. Pełnił funkcje członka zarządu Inter Polska odpowiedzialnego za sprzedaż, marketing i szkolenia.

Po przejściu z biznesu do IT w latach 2005-2009 kierował działem sprzedaży i marketingu w Software AG. Podczas fuzji z webMethods odpowiadał za obszar procesów biznesowych i middle ware.


Since January 2018, Pawł Jakubik took a new role of Director of Digital Transformation in Cloud, a member of the Leadership Team in the Polish Microsoft subsidiary. Previously, within the Polish Microsoft, he ran the Enterprise Services Department for 4 years. Together with the team, he was responsible for advising, implementing and maintaining services for the largest clients in the following sectors: public, banking and insurance, energy and industrial sectors as well as industries such as sales, distribution and production. Previously he ran the Department of Banking and Insurance at Microsoft Enterprise – a department that dealt with the services of the largest Polish banks and insurance companies.

He divides his over twenty years professional experience into two periods: business and technology. During the first thirteen years of his professional career he organized and ran sales networks, training and marketing departments in the financial sector. In Gerling Poland Life was the Sales Director. In Zurich TUnŻ he was responsible for the corporate client segment. He was a member of Inter Polska’s board of directors responsible for sales, marketing and training.

After moving from business to IT in 2005-2009 he was head of sales and marketing at Software AG. During the merger with webMethods was responsible for the area of business processes and middle ware.