BLOG: GDPR oslavuje ročné výročie. Ako sa za uplynulý rok zlepšila ochrana súkromia?

 |   Jiří Černý, riaditeľ pre právne záležitosti, Microsoft Česká republika a Slovensko

Vo svete začalo byť GDPR vnímané ako nastupujúcej globálny štandard ochrany osobných údajov.

Je to už presne rok, čo nadobudlo účinnosť Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR). Spoločnosti, ktoré nakladajú s osobnými údajmi občanov EÚ, sa ním musia riadiť, aby dostatočne chránili osobné údaje svojich klientov, dodávateľov i zamestnancov.

Na GDPR je zaujímavé, že sa posudzuje dvojitým metrom. Pokiaľ ide o údaje a práva jednotlivca, väčšina ľudí chápe pozitívny dosah GDPR. Ak budete chcieť napríklad zmazať svoju digitálnu stopu, tak vďaka GDPR už máte v ruke nástroj na vymáhanie práv, ktorý predtým neexistoval. Ak sa však spýtate napríklad ľudí z marketingu alebo z oblasti PR, tak tým GDPR pracovný život v mnohých aspektoch, naopak, sťažilo. Jedno bez druhého však nie je možné.

Vo svete začalo byť GDPR vnímané ako nastupujúcej globálny štandard ochrany osobných údajov. Myslím, že je to azda vôbec prvýkrát, keď svet s pozitívnym záujmom sleduje, čo Európa v oblasti regulácie vymyslela. Nedávno som bol na pracovnej ceste po Ázii a mal som prednášky v Singapure a Soule. Predpokladal som, že GDPR bude v Ázii iba okrajová téma. Bol som prekvapený, aký záujem o problematiku bol. GDPR je dôležité pre globálne firmy z Ázie, ktoré majú silné pozície v Európe. Zároveň štáty po celom svete teraz premýšľajú, ako novo uchopiť pravidlá ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti. GDPR je chápané ako globálny štandard, z ktorého čerpajú aj ďalšie štáty – Thajsko, Austrália, Japonsko, Singapur alebo Kalifornia, ktorej California Consumer Privacy Act už bol schválený a má nadobudnúť účinnosť k 1. 1. 2020. A napríklad vláda v Južnej Kórei preložila európsku podobu GDPR a skúša, či bude možné ju napojiť na ich právny systém.

Výhoda GDPR pre členské štáty EÚ navyše spočíva v tom, že prípadný výkon rozhodnutia národného regulátora v ostatných krajinách EÚ je vďaka členstvu oveľa jednoduchší. No pokiaľ by rovnakú reguláciu prijalo Thajsko, uplatňovanie rozhodnutia vo svete nemusí mať takú váhu. Presadzovanie rozhodnutia je ľahšie aj vďaka významnosti európskeho trhu ako celku, keď si EÚ môže dovoliť hrať úlohu rovnocenného partnera. To všetko som si uvedomil po návrate z Ázie a mám dojem, že stále nevieme dostatočne doceniť, ako nám v tomto členstvo v EÚ pomáha.

Okrem jasných výhod plynúcich z GDPR v oblasti ochrany osobných údajov existuje však aj výzva smerom k budúcemu rozvoju technológií, najmä umelej inteligencie. A síce, ako zabezpečiť dostatočnú ochranu súkromia a zároveň nebyť znevýhodnený pri vývoji umelej inteligencie, ktorá potrebuje veľkú výpočtovú kapacitu a práve veľké množstvo dát.

Európska únia sa v tomto rozhodla ísť príkladom a prijať vysoké štandardy ochrany v porovnaní s inými krajinami. Cieľom je zodpovedne rozvíjať a podporovať inovácie pri súčasnom zachovaní rešpektu k osobným údajom a dodržiavanie vysokých štandardov na ich ochranu. Je však potrebné viesť ďalšiu debatu, aby bol vývoj štandardov globálne zladený.

Ochrana súkromia a etická stránka technológií sú zásadné pre to, aby ľudia technológiám verili a boli ochotní ich využívať. Microsoft preto vytvoril vlastnú etickú komisiu, ktorá zvažuje a schvaľuje použitie našich technológií v oblasti umelej inteligencie s cieľom predchádzať prípadom, keď by mohlo dochádzať k narušeniu základných ľudských práv.

V nadchádzajúcom období bude nevyhnutné zabezpečiť spoluprácu nielen na úrovni technologických firiem, ale aj naprieč vládami celého sveta. Technologické spoločnosti budú musieť úzko spolupracovať s vládnymi inštitúciami, akademickou obcou a inými zainteresovanými stranami, aby sa vývoj a zavádzanie technológií umelej inteligencie uberali správnym smerom.

Tags: , , , ,