CASE STUDY: Monitorovanie kontajnerov šetrí čas a životné prostredie

Sensoneo

Štatistiky z roku 2016  ukazujú, že v Európskej únii dosiahlo množstvo komunálneho odpadu na osobu 480 kg, čo bolo iba o 9 % nižšie v porovnaní s  527 kg na osobu v roku 2002 a takmer totožné s 483 kg zaznamenanými v roku 2015. Podľa Eurostatu Slovensko vyprodukuje v priemere 348 kg odpadu na osobu, pričom recykluje iba 23 % komunálneho odpadu. To je výrazne menej ako priemer EÚ, ktorá je na úrovni 45 %.

Recyklovanie a opätovné používanie či upravovanie už použitých produktov sú veľmi aktuálnym trendom rovnako ako tzv. zero waste – bezodpadový prístup. Avšak strategické dlhodobé znižovanie objemu komunálneho odpadu a zvyšovanie recyklácie je hlavne v rukách miest a obcí, ktoré pre občanov zabezpečujú odvoz a likvidáciu odpadov.

Nitrianske komunálne služby (NKS) komplexne manažujú správu odpadov v meste Nitre a jeho okolí. K správe odpadu pristupujú inovatívne,  pravidelne modernizujú svoje zariadenia a s cieľom optimalizácie  sa rozhodli osadiť v meste polopodzemné kontajnery.

Práve výrazný nárast polopodzemných kontajnerov viedol NKS k hľadaniu riešenia, ktoré by umožnilo manažovať odpad efektívnejšie. Viackrát sa stalo, že odpad prišli vyviezť v čase, keď boli kontajnery poloprázdne. Zbytočne tak míňali palivo, pracovnú silu a  blokovali premávku v meste.

V marci 2015 spoločnosť NKS ako prvý zákazník vyskúšala prvý prototyp riešenia pre inteligentnú správu odpadu Sensoneo. Nasadili monitorovacie senzory do prvých 130 polopodzemných kontajnerov. Spolupráca s Nitrianskymi komunálnymi službami bola pre firmu Sensoneo zásadná, ako vysvetľuje Andrea Basilová, spoluzakladateľka Sensoneo: „NKS boli náš prvý zákazník. Práve vďaka nemu a ochote zdieľať informácie sme spoznali  hluché miesta  odpadového hospodárstva, identifikovali smart manažment odpadov ako veľmi sľubný potenciálny trh a rozhodli sa naše riešenie ďalej rozvíjať.“

 „Prvý prototyp sme vyvíjali niekoľko týždňov a následne po prvotnej pilotnej inštalácii sme riešenie priebežne niekoľko týždňov upravovali tak, aby zohľadňovalo všetky požiadavky a spĺňalo všetky kritériá. Najväčšou výzvou bolo vyladenie senzorov na maximálnu spoľahlivosť za každého počasia v rôznom teplotnom rozmedzí a za tvrdých podmienok, akými sa vyznačuje odpadové hospodárstvo,“ spresňuje  Basilová.

Po tom, ako si overili funkčnosť a výhody senzorov, NKS sa rozhodli pôvodný projekt rozšíriť v ďalších dvoch vlnách v rokoch 2016 a 2017 a monitorovať aj kontajnery určené na sklenený odpad. Aktuálne spoločnosť NKS týmto riešením sleduje 469 kontajnerov a dáta z nich využíva na optimalizáciu zvozu odpadu a strategické rozhodnutia týkajúce sa umiestnenia a kapacity kontajnerov.

Riešenie Sensonea kombinuje Internet vecí – ultrazvukové senzory, ktoré monitorujú kontajnery na odpad, a cloud Microsoft Azure  na zobrazovanie a vyhodnocovanie dát – predikciu naplnenosti kontajnerov, vyhodnocovanie efektívnosti zvozov, automatizáciu plánovania optimálnych zvozových trás a ďalšie funkcie.

Vďaka nasadeniu riešenia Sensonea  bola spoločnosť NKS schopná výrazne znížiť počet zvozových trás, znížiť prevádzkové náklady a efektívnejšie využiť svoje zdroje. Sensoneo identifikuje kontajnery, ktoré potrebujú byť vyprázdnené, a navrhuje optimálne zvozové trasy. Smeruje zvozové vozidlá len k tým kontajnerom, ktoré skutočne vyžadujú zvoz. Vďaka tomuto prístupu  autá zbytočne neblokujú ulice a znižuje sa znečistenie životného prostredia výfukovými plynmi. NKS sú vďaka  monitorovaciemu systému schopné konať operatívne, ak sa kontajnery náhle zaplnia napríklad po sviatkoch, keď je viac odpadu. Občania  žijú v čistejšom meste bez odpadkov a majú vždy k dispozícii kontajnery s dostatočnou voľnou kapacitou.

Kľúčové výhody riešenia potvrdil Ing. Ladislav Peniaško, riaditeľ Nitrianskych komunálnych služieb: Ak nemáte dáta, nedokážete riadiť. Vďaka dátam od Sensonea môžeme lepšie riadiť náš odpad. Najväčší benefit, ktorý nám toto riešenie prináša, je výrazná úspora nákladov. Vďaka Sensoneu sme schopní usporiť až 30 % nákladov súvisiacich so zvozom odpadu. Sensoneo splnilo naše očakávania a  jeho význam a efektivita rastie s počtom inštalácií.“

Andrea Basilová prezrádza, aké sú ďalšie plány Sensonea po úspešnom projekte pre Nitrianske komunálne služby: „Naše riešenie  je schopné pripojiť sa na ktorúkoľvek z aktuálne funkčných sietí – Sigfox, LoRaWAN, NBIoT, Cat-M. Máme v pláne čoskoro zaviesť prvé prvky umelej inteligencie. Radi by sme  ďalej rozvíjali možnosti cloudu, Internetu vecí a rozšírenej či virtuálnej reality v našom riešení. Inovatívna technológia je to, čo nám umožnilo celosvetovo uspieť.“

Úspech s monitorovaním nitrianskych polopodzemných kontajnerov priniesol firme Sensoneo víťazstvo v Microsoft Awards 2018 v kategórii Verejná správa a rozvoj mesta. Riešenie Sensonea momentálne využívajú zákazníci v  40 krajinách sveta.

Tags: , ,