Od marca prešli všetky fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici komplexne na online formu vyučovania

Akademický rok 2019/2020 sa zapíše do histórie. Vysokoškoláci sa takmer celý letný semester učili online z domu. Opustili svoj typický študentský život. Chodby a učebne vysokých škôl ostali na niekoľko mesiacov prázdne. Nestretávali sa s vyučujúcimi ani so spolužiakmi. Nešli na prednášky. Mimoriadna situácia súvisiaca s koronavírusom znemožnila osobný kontakt s priateľmi a kolegami. Osobné konzultácie s pedagógmi boli nahradené výlučne online formou. Štúdium sa presunulo za obrazovky počítačov. Vysoké školy veľmi rýchlo prešli  na online spôsob výučby. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB), ako jedna z prvých vysokých škôl na Slovensku,  začala už v  druhej marcovej dekáde zavádzať  vyučovanie na diaľku.

Príprava

Pracovníci Ústavu automatizácie a komunikácie na UMB vybrali ako vhodnú platformu na vyučovanie na diaľku aplikáciu Microsoft Teams a LMS Moodle. Vypracovali manuály pre pedagógov i študentov a poskytli kľúčovú technickú podporu. Niektorí vyučujúci okamžite prešli na online spôsob výučby prostredníctvom videokonferenčných hovorov a vyučovanie prebiehalo hneď od začiatku karantény vo virtuálnom svete. Pre pedagógov, ktorých predmety si vyžadovali viac písania na tabuľu, začala UMB postupne zavádzať zdieľanie obsahu z interaktívnej tabule, displeja či digitálne tablety na písanie priamo do PC. Podľa slov Dany Strakovej z oddelenia marketingovej komunikácie na UMB prípravu uľahčila aj skúsenosť, ktorú už študenti a pedagógovia mali, keďže už predtým, počas bežnej prezenčnej formy štúdia, využívali a zdieľali obsah prostredníctvom online nástrojov.

Digitálne kompetencie

Pre pedagógov škola pripravila  videá a návody, ako používať Microsoft Teams a ako natáčať videá a sekvencie s vysvetlením učebnej látky. „Pri Microsoft Teams s interaktívnymi tabuľami či displejmi sme realizovali okrem videotutoriálov aj online školenia,“ dopĺňa Dana Straková. Vďaka školeniam sa pedagógovia naučili   nahrávať prednášky, strihať videá či pracovať s interaktívnymi online prezentáciami. Bolo to určite veľmi náročné, ale sme toho názoru, že naši učitelia to zvládli a preukázali veľkú snahu a často v nie práve ideálnych domácich podmienkach vyvinuli maximálne úsilie o realizáciu online výučby a skúšok v letnom semestri 2020 na štandardne vysokej úrovni,“ uviedol prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality Vladimír Úradníček.

Zmena vyučovania – vysielanie online a zadávanie úloh

Napriek špecifickej situácii osnovy ostali nezmenené. Vyučujúci však zmenili svoj prístup k výučbe. Prihliadajúc na špecifiká predmetov sa časť z nich rozhodla vysielať online a pokračovať podľa rozvrhu, druhá časť pedagógov si zvolila kombináciu online vyučovania a zadávania úloh pre študentov či nahrávania videí k riešeniu príkladov, úloh a prípadových štúdií. V tomto období je veľký dôraz na samoštúdium a prípravu samostatných projektov, ktoré študenti spracovávajú na základe zadania od pedagóga.

Technické vybavenie, pripojenie na internet a chýbajúce digitálne zručnosti

Prekážkami, podľa doterajších skúseností na UMB, boli najmä nedostatočné technické vybavenie, v niektorých prípadoch chýbajúce digitálne zručnosti a nižšia kvalita internetového pripojenia – či na strane študentov alebo pedagógov (pokiaľ pracovali z domu). Študenti sa pripájajú bez použitia kamier, aby sa znížila spotreba dát, keďže nie všade je k dispozícii dostatočne kvalitné a rýchle pripojenie k internetu. Pedagógovia nahrávajú a sprístupňujú prednášky, aby si ich študenti mohli pozrieť aj neskôr. Využívajú rôzne kanály a aplikácie ako napríklad Stream, YouTube a LMS Moodle.

Spôsob hodnotenia

Hodnotenie prebieha podľa toho, ako bolo nastavené vyučujúcim predmetu. „Zmeny v hodnotení boli možné po schválení garantmi študijných programov a museli byť v súlade s kreditmi a s ďalšími údajmi s modifikovanými informačnými listami predmetov. O upravených podmienkach hodnotenia predmetu vyučujúci informovali študentov do polovice apríla 2020,“ objasňuje prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality UMB.

Niektorí učitelia úplne alebo čiastočne nahradili tradičné písomné skúšanie ústnou formou skúšania prostredníctvom platformy MS Teams.

Samozrejme, pedagógovia zohľadňujú pri skúšaní aj aktuálne podmienky a rešpektujú a chápu obmedzenia, ktoré mali študenti počas prípravy. „V aktuálnej situácii sa učíme všetci – tak študenti, ako aj pedagógovia. Sme tu najmä pre študentov, preto sa im snažíme pomôcť najlepšie, ako vieme, aby sme túto  situáciu spoločne zvládli na očakávanej a požadovanej úrovni,“ uviedol prorektor Úradníček.

Tags: