Krízový režim v jihlavskej nemocnici zefektívnil využívanie moderných technológií

Jihlavská nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť až pre pol milióna obyvateľov, ročne v nej odvedú viac ako 7 500 operácií a zamestnáva viac ako 1 500 ľudí. Pacientom z Vysočiny sú tu k dispozícii okrem iných aj špecializované centrá – Kardiovaskulárne centrum a Krajské onkologické centrum. Už pred covidovou krízou nemocnica využívala pri riadení a komunikácii moderné digitálne technológie. Počas núdzového stavu však vznikla naliehavá potreba používať ju v omnoho vyššej miere. Vďaka tomu, že nemocnici neboli technológie celkom neznáme, podarilo sa jej na mimoriadnu situáciu zareagovať veľmi rýchlo a nečakaná ostrá skúška ukázala, akým smerom sa v digitalizácii ďalej uberať.

Už istý čas bolo zrejmé, že jestvujúci Exchange server prestáva kapacitne postačovať pre všetkých používateľov, ktorí pracujú na 950 počítačoch. Nepostačovalo ani úložisko, v ktorom sa evidujú záznamy spojené s liečebnými procesmi. Čoraz ťažšie bolo vyhovieť vysokým požiadavkám na dostupnosť. Okrem toho dochádzalo k problémom v kompatibilite dátových súborov, pretože nemocnica využívala rôzne verzie MS Office a z finančných dôvodov aj bezplatný program Libre Office. Navyše oddelenie informačných a komunikačných technológií – ICT  muselo a musí zaisťovať bezpečnosť celej infraštruktúry, pričom nároky na bezpečnosť sa neustále zvyšujú.

Bezpečnosť na prvom mieste

Práve otázka bezpečnosti systému a dát je v zdravotníckych zariadeniach nesmierne citlivou oblasťou. Maximálnu mieru bezpečnosti je v súčasnosti možné zabezpečiť pomocou väčšieho množstva malých riešení od rôznych dodávateľov. Všetko musí spolu dobre fungovať, čo pre oddelenie ICT znamená veľké nároky na správu. Nemocnica preto hľadala riešenie, ktoré zaistí bezpečné uloženie dát a prístup k nim, zjednoduší prácu zamestnancov so súbormi a zároveň pomôže znížiť záťaž pracovníkov ICT. Všetko malo byť pritom zrealizované za primerané finančné výdavky. Naplnenie týchto potrieb našla nemocnica v riešení Microsoftu, konkrétne v M365 a cloudovom riešení Azure. „Jedným z hlavných dôvodov tejto voľby bola bezpečnosť. Potrebujeme napríklad šifrovať maily pre bezpečný prenos citlivých dát medzi zdravotníckymi zariadeniami, ale taktiež bezpečný prístup zamestnancov k citlivým dátam pomocou multifaktorového overovania,“ hovorí vedúci ICT David Zažímal a dodáva, že spokojný je vo všetkých ohľadoch: „Vďaka jednotnému ekosystému a skladbe nakúpených produktov máme veľký prehľad a transparentnosť nad naším prostredím, čo by sme nikde inde nezískali.“

Jedným z dôvodov voľby platformy Microsoftu bola bezpečnosť. Potrebujeme napríklad šifrovať e-maily pre bezpečný prenos citlivých dát medzi zdravotníckymi zariadeniami, ale aj bezpečný prístup zamestnancov k citlivým dátam pomocou multifaktorového overovania, hovorí vedúci ICT David Zažímal.

Kríza otestovala nové riešenia

Potenciál nástrojov Microsoft sa naplno prejavil v polovici marca, keď sa prakticky z hodiny na hodinu zavádzali rozsiahle opatrenia spojené s koronavírusom. Krízový štáb nemocnice zasadal každý deň a všetky inštrukcie sa museli plniť v priebehu hodín, nanajvýš dní.

Jedným z prvých cieľov bolo zaistiť dostupnosť väčšiemu počtu ľudí online, aby sa maximálne obmedzil fyzický kontakt ľudí medzi jednotlivými pracoviskami. Veľmi sa osvedčila predovšetkým aplikácia Teams. Prostredníctvom nej sa stretávali rôzne tímy ako krízový štáb, primári, vrchné sestry a vedenie nemocnice. Jednotliví členovia sa pripájali zo svojich pracovní, ordinácií aj z domova. Krízový štáb ďalej tvoril štruktúrované knižnice, kde sa zdieľali rôzne dokumenty, napríklad pokyny, ako každý deň postupovať. Niektoré dokumenty sa ďalej automaticky zrkadlili na nemocničný intranet a všetci zamestnanci dostávali informačný e-mail. Tak existoval prehľad, ako sa pracovníci nemocnice oboznamujú vzdialenou formou s dôležitými dokumentmi, a vedenie nemocnice sa mohlo spoľahnúť na to, že všetci majú včas aktuálne informácie.

Problematická doba priniesla výrazný nárast využívania MS Teams. Zamestnanci posielali viac e-mailov a častejšie využívali intranet. Aplikácia Teams sa stala hlavnou komunikačnou platformou. Z toho vznikli nové úlohy. Bolo potrebné preškoliť viac ľudí, vybaviť ich komunikačnou technikou a nastaviť spojenie medzi primármi a vrchnými sestrami. Všetko sa však zvládlo a vo všetkom opäť pomohla aplikácia Teams. Veľmi sa osvedčila nová vlastnosť videokonferenčných hovorov, a to prihlásenie sa o slovo „zdvihnutím ruky“. Pomohla pri moderovaní rokovaní a umožnila prehľadne hlasovať. „Celkovo aplikáciu Teams prijali pracovníci nemocnice pozitívne, došlo k jej stabilnému ukotveniu v procesoch nemocnice. Všetky porady budeme vďaka tomu naďalej robiť v hybridnom režime, teda prezenčne aj virtuálne,“ hovorí šéf ICT David Zažímal.

Ďalšie oblasti, kde sa osvedčili technológie Microsoftu, bola komunikácia medzi nemocnicami a inými inštitúciami. Hneď na začiatku karantény vznikla úloha dátovo prepojiť laboratórium a infekčné oddelenie nemocnice s call centrom, krajskou hygienickou stanicou a Štátnym veterinárnym ústavom. Bolo potrebné evidovať testovaných pacientov, zapojené laboratóriá a výsledky testov. Všetky pracoviská sa podarilo prepojiť v priebehu niekoľkých hodín pomocou platformy Sharepoint Online. „I keď zhruba po týždni tento projekt nahradila celokrajská aplikácia, mohli sme si dobre otestovať našu pripravenosť, že máme k dispozícii vhodné nástroje na rýchle riešenie krízovej situácie, a to modernú a zabezpečenú formu,“ pripomína David Zažímal.

Elektronický dotazník pre pacientov

Veľkou prioritou bolo zabezpečenie skríningu osôb, ktoré museli z akéhokoľvek dôvodu navštíviť nemocnicu. Oddelenie ICT pohotovo vytvorilo takzvanú triáž a autotriáž pacientov, teda elektronický dotazník pre návštevníkov, pomocou ktorého sa určovalo, aké veľké je u nich riziko nákazy. Cieľom bolo absolútne eliminovať papierovú formu zberu dát a obmedziť množstvo ľudí, ktorí by sa mohli stretnúť pri vstupe do nemocnice. Triáž buď vyplňovali s návštevníkmi zdravotníci elektronicky prostredníctvom tabletu pri vchode, alebo mohli ľudia z domu sami vyplniť autotriáž umiestnenú na webe nemocnice. Systém vyhodnotil riziko nákazy a pacientom odoslal SMS správu, podľa ktorej hneď vedeli, či môžu byť nakazení a ako sa prípadne majú zachovať. Pokiaľ potom prišli do nemocnice, nemuseli už nič vyplňovať. Triáž umožnila nemocnici zbierať a vyhodnocovať dáta. Triáž a evidenciu dát vytvorili dvaja zamestnanci ICT. Vďaka platformám Forms, Power Automate, Sharepoint Online a PowerBI sa im to podarilo za necelých 6 hodín. V máji využilo autotriáž viac ako 10-tisíc pacientov a doteraz systémom prešlo takmer 53-tisíc ľudí.

Na miestach, kde je vhodné eliminovať fyzický medziľudský kontakt, sa bude pokračovať v posilnení komunikácie – napríklad v zaistení konzultácií stavu infekčných pacientov s lekármi pracujúcimi mimo infekčných oddelení. Tam budú nápomocné tablety. Vedenie nemocnice takisto uvažuje o systéme na vzdialenú komunikáciu pacientov s lekármi, ktorí sa ocitnú nútene doma.

Jednoduché zdieľanie zdravotníckej dokumentácie

V súvislosti so vzniknutou situáciou ICT oddelenie jihlavskej nemocnice urýchlilo aj zavedenie špeciálnej aplikácie na digitalizáciu a zdieľanie zdravotníckej dokumentácie, a to  v rámci nemocnice aj medzi ďalšími zdravotníckymi zariadeniami. Pracovníci ICT ich vytvorili iba za 3 dni pomocou Power Automate, Sharepoint Online a Power Apps. Vďaka nej sa teraz môžu jednoducho prenášať výsledky predoperačných vyšetrení, RTG snímky či EKG krivky, ktoré sa predtým prijímali faxom alebo v papierovej forme putovali po nemocnici. Priamo v jihlavskej nemocnici môžu zdravotníci prostredníctvom aplikácie prenášať do interného systému PACS akúkoľvek papierovú dokumentáciu, ktorú si pacient prinesie odinakiaľ. Výhodou je používateľská prívetivosť a to, že je na to potrebný len mobilný telefón. Výmena zdravotníckej dokumentácie prebieha v súčasnosti s Nemocnicou v Novom Měste na Morave a zatiaľ tento spôsob veľmi vyhovuje.

Neobvyklá situácia priniesla poučenia do mnohých oblastí. Bola príležitosťou oboznámiť sa s možnosťami, ktoré ponúkajú moderné technológie. Nemocnica momentálne okrem iného testuje virtuálne desktopy v prostredí Azure a uvažuje o chatbotoch. Predovšetkým sa však ukázalo, ktoré z dostupných technológií a platforiem sú najviac účelné, používateľsky jednoduché a zároveň bezpečné. Dobrou správou je, že síce vznikli určité náklady, no neboli potrebné žiadne väčšie investície a počet pracovníkov ICT je postačujúci. To len dokazuje, že na elektronizáciu procesov stačí vybrať správne nástroje a vhodne ich skombinovať.

Tags: , , ,