Dekáda spolupráce odkiaľkoľvek: Trend veľkých trhov, domáca kancelária v lockdowne a flexibilita práce ako cesta do budúcnosti

man video calling on laptop

Dnes slávime Deň spolupráce odkiaľkoľvek. Za viac ako desať rokov, odkedy sa Microsoft Česká republika a Slovensko venuje téme modernej práce, sa zmenila jej podoba, technické vymoženosti, podiel jej využívania a vnímanie zamestnancami a zamestnávateľmi. Jej vývoj nepochybne akcelerovala kolektívna skúsenosť z posledných dvoch rokov. Zamestnanci si vyskúšali „slobodu“ v plánovaní pracovného programu a ich osob ný život je pre nich teraz väčšou prioritou, zamestnávatelia zase stoja pred úlohou napĺňania potrieb zamestnancov, aby v boji o nové  talenty uspeli.

Kolektívna skúsenosť z posledných dvoch rokov zanechala trvalú stopu a zásadne zmenila spôsob, akým definujeme úlohu práce v našich životoch. Na základe zistení z prieskumu World Trend Index (WTI) spoločnosti Microsoft z roku 2022 sa ukazuje, že ľudia viac ako kedykoľvek predtým zvažujú, ako veľmi je pre nich konkrétny model práce vyhovujúci, a majú jasne definované, že sú pre nich v rebríčku priorít kľúčové aj zdravie, rodina, čas a osobné ciele.

Potvrdil to aj prieskum realizovaný agentúrou Focus začiatkom roka 2022 medzi slovenskými zamestnancami, ktorí mali možnosť pracovať počas pandémie z homeofficu. Až 42% opýtaných vnímalo ako najväčšie pozitívum kombinovanej práce z domu a kancelárie to, že im poskytuje možnosť prispôsobiť pracovný čas svojim osobným potrebám a až 32% videlo najväčšie plus v tom, že majú možnosť tráviť viac času s rodinou. Najnovší prieskum z Českej republiky zasa ukazuje, že ľudia v súčasnosti uprednostňujú rodinný a osobný život pred prácou oveľa častejšie  ako pred pandémiou (47%). Okrem toho 53 % českých respondentov – najmä rodičia (55 %) a ženy (56 %) – tvrdí, že je pravdepodobnejšie ako kedykoľvek predtým, že uprednostnia svoje zdravie a pohodu pred prácou.

Prídu firmy o zamestnancov, ak zrušia možnosť hybridnej práce?

S týmito zamestnaneckými prioritami prichádza rastúca tendencia uvažovať o zmene zamestnávateľa. V roku 2020 opustilo svoje súčasné pracovné miesta 17 % ľudí v porovnaní s 18 % v roku 2021. Najčastejšími dôvodmi odchodu zamestnancov boli duševná pohoda (24 %) a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom (24 %). Podľa prieskumu World Trend Index 2022 až 43 % zamestnancov v budúcom roku pravdepodobne zváži zmenu zamestnania. V prípade generácie Z a mileniálov je to dokonca ešte pravdepodobnejšie (52%). Podľa prieskumu agentúry Focus, na Slovensku by o zmene zamestnania uvažovala až štvrtina (26%) respondentov – väčšina z nich pritom patrila ku generácii Z alebo k mileniálom.

„Zamestnanci chcú flexibilitu a čas na seba, preto firmy, ktoré nereagujú na túto požiadavku, riskujú, že nebudú preferovaným zamestnávateľom. Pochopenie a udržanie kroku s novými očakávaniami je výzvou, pred ktorou dnes stojí každý vedúci pracovník a zamestnávateľ a ktorá bude kľúčom k tomu, aby „hybridná práca“ fungovala,“ vysvetľuje Petr Váša, manažér divízie Microsoft 365.

Až 43% slovenských zamestnancov, ktorí mali možnosť práce na diaľku, si chce zachovať flexibilné možnosti spolupráce, s čím súhlasí aj 61% zamestnávateľov podľa ankety medzi 37 firmami z celého Slovenska, ktorú Microsoft realizoval v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov. Až u 43% zapojených firiem by však požiadavka na home office zhoršila šancu na prijatie do zamestnania. Za najväčšiu nevýhodu zavedenia hybridného modelu práce vidia zamestnávatelia na Slovensku v strate sociálneho kontaktu medzi zamestnancami. V podstatne menšej miere boli ďalej menované nevýhody ako nedostatočná komunikácia a koordinácia v rámci tímov (32%); strata kontroly nad zamestnancami (29%); zhoršenie duševného zdravia zamestnancov (29%) a pokles produktivity práce (10%). Hybridnú prácu tak nevnímajú ako plnohodnotnú. V tejto súvislosti je podľa Microsoftu potrebné podporovať team lídrov, aby akceptovali hybridnú formu práce a aby sa v nej oni a ich tímy cítili pohodlne a efektívne. Taktiež je potrebné zodpovedajúcim spôsobom upraviť zavedené firemné procesy zo strany HR oddelenia  a top manažmentu spoločností.

Výzvy pre rok 2022: je potrebná zmena firemnej kultúry a digitálnej bezpečnosti

Flexibilná práca nie je len záležitosťou moderných nástrojov, ale vyžaduje si aj zmenu firemnej kultúry a celkového myslenia.  Efektívny prechod na modernú prácu vo všeobecnosti prináša výzvy v podobe nastavenia nových obchodných procesov a spôsobov práce, ako aj zvýšené riziká v rámci digitálnej bezpečnosti.

Ide napríklad o pripojenie k podnikovej sieti odkiaľkoľvek. Okrem toho  z dôvodu blížiaceho sa nárastu fluktuácie zamestnancov existujú aj riziká spojené s bezpečnosťou a ochranou osobných a firemných údajov z dôvodu častého náboru a prepúšťania. V tejto oblasti je možné ponúknuť automatizované riešenia a bezpečnejšie nástroje, ako napríklad Microsoft Entra – digitálne, automatizované riešenie na prácu s osobnými údajmi.

„Po takmer troch rokoch krízového nastavovania procesov vieme, že hybridný model musí stáť na štyroch základných pilieroch. V prvom rade je to dobrá technologická infraštruktúra s prístupom k dátam a systémom. Zároveň musí byť zachovaná bezpečnosť v rámci IT procesov a delegovania prístupov. Ďalším pilierom je práca s manažérmi a lídrami, ktorí musia svoje schopnosti delegovania úloh zvládnuť aj na diaľku. V neposlednom rade treba klásť veľký dôraz na well-being zamestnancov, nakoľko práca z domu prináša úplne nové výzvy z hľadiska ich fyzického a duševného zaťaženia. Zvládnutie týchto faktorov je pre firmy veľkou výzvou, zároveň však môžu získať veľkú konkurenčnú výhodu v súčasných podmienkach kompetitívneho trhu práce,“ hovorí Marcela Havrilová, Education Industry Lead, Microsoft Česká republika a Slovensko.

Celková modernizácia a automatizácia procesov ako je onboarding pomôžu uspokojiť potreby nových zamestnancov, ktorí očakávajú pohodlnejšiu a automatizovanejšiu cestu. V skutočnosti totiž až 69% zamestnancov pravdepodobne zostane vo firme, ak je pre nich onboarding dobrou skúsenosťou.

Premeny fenoménu modernej práce a Deň spolupráce odkiaľkoľvek

Microsoft sa venuje téme modernej práce dlhodobo po celom svete a na slovenský trh sa dostala výraznejšie v roku 2016, kedy bola spustená iniciatíva Deň spolupráce odkiaľkoľvek.  V tom čase Microsoft na Slovensku umožnil svojim zamestnancom vybrať si akékoľvek miesto na prácu a ukázať, ako cloudové technológie pomáhajú zvládnuť odkiaľkoľvek všetko, čo je nevyhnutné pre výkon zamestnania a lepšie zosúladenie pracovného a osobného života.

,,Hneď prvý rok po zavedení hybridného štýlu práce uviedlo 8 z 10 kolegov, že majú viac priestoru na osobný život – to bol 50% nárast oproti predchádzajúcemu stavu. Celková spokojnosť zamestnancov narástla o 10 %. Naším zámerom bolo ísť ostatným firmám príkladom a inšpirovať ich, aby svojim zamestnancom tiež umožnili flexibilitu v pracovnom a vďaka tomu aj v súkromnom živote a v priebehu pár rokov sa do projektu zapojila takmer stovka,“ hovorí Lenka Čábelová, ktorá v Microsofte pred rokmi projekt Deň spolupráce odkiaľkoľvek odštartovala.

V tejto súvislosti si spoločnosť Microsoft prešla úplnou zmenou pracovnej kultúry – od podpory a školenia vedúcich tímov o špecifikách vedenia ľudí na diaľku, cez zmeny v hodnotení alebo evidencii miesta výkonu práce, až po zmenu podoby kancelárie vrátane zavedenia zdieľaných pracovných miest pre väčšinu pozícií vrátane vrcholového manažmentu.