”Innovation Race” i Uppsala skapar idéer för att förbättra cancervården i Sverige

Innovation och samarbete är två nyckelord för det unika ”innovation race” som äger rum den 19 till 21 december i Uppsala.  Personal från Akademiska sjukhuset i Uppsala, AbbVie, Bristol Myers-Squibb och Microsoft kommer att arbeta tillsammans under 52 timmar för att utveckla och testa nya idéer och modeller för tidig diagnos och bättre behandling av cancer, med tydligt fokus på patientnytta.

Det är första gången ett ”innovation race” genomförs i Sverige, med syftet att utveckla och förbättra vården för cancerpatienter. Under 52 timmar kommer drygt 50 personer att delta i detta ”innovation race”, på plats i Uppsala, och dessutom finns det ett antal personer från de tre medverkande bolagens globala arbetsplatser som står beredda att dela med sig av kompetens och erfarenhet.

”Innovation race” kommer att genomföras under ledning av erfarna projektledare från företaget Innovation Plant. De har stor erfarenhet av olika så kallade innovationsmöten där företag och organisationer under en begränsad tid stimuleras till innovationstankar på ett effektivt sätt, och detta blir företagets 50:e ”innovation race”.

Här är en kort beskrivning av hur ”innovation race” kommer att gå till:

  • Två kreativa grupper med representanter från alla aktörer. Dessa gruppers huvuduppgift är problemlösning. De identifierar olika problem inom olika tumörtyper och utarbetar förslag på möjliga lösningar. En processledare styr respektive grupp och varje grupp kommer också att ha en dedikerad designer för att hjälpa dem att visualisera och skapa presentationsmaterial.
  • Gemensam expertgrupp. Expertgruppens huvuduppgift är att ta emot frågor från de kreativa grupperna och snabbt leverera svar och fakta. Personerna i expertgruppen är de två kreativa gruppernas kunskapskälla.
  • Extra kompetensgrupp. Denna grupp består av personer med expertkunskap inom något specifikt område. De är baserade på annan plats, men är beredda att hjälpa till om det behövs.

Den 21 december kommer de två grupperna presentera sina förslag och idéer på Clarion Hotel Gillet i Uppsala klockan 13:00-15:00.

Här kan du läsa mer om Microsofts arbete inom hälsa.

Om Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset har drygt 8 000 medarbetare och omsätter 8,4 mdr. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet. För mer information http://www.akademiska.se/ eller följ Akademiska sjukhuset på Twitter @Akademiska_Nytt

Om AbbVie
AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som bildades år 2013 efter delningen av Abbott. Med hjälp av kunniga och engagerade medarbetare och en unik innovationsstrategi arbetar vi för att hitta lösningar på svåra sjukdomar med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi är representerade i 170 länder och har cirka 28 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. För mer information om företaget besök www.abbvie.se eller följ AbbVie på Twitter @abbvie_se

Om Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar. För mer information besök www.bms.se eller följ BMS på Twitter @bmshorizont

Om Microsoft
Microsoft grundades 1975 och är ett världsledande teknikföretag som vill hjälpa företag och privatpersoner att nå sin fulla potential. På Microsoft Sverige leder vi marknaden genom våra drygt 600 medarbetare som dagligen arbetar för att göra livet enklare för alla. För mer information besök www.news.microsoft.com/sv-se/

 

För ytterligare information kontakta
Elisabeth Tysk, presschef, Akademiska sjukhuset, +46 18 611 96 11 or + 46 706-22 24 21, [email protected]

Elisabet Roslund, kommunikationschef immunologi, AbbVie Sverige, +46 8 684 44 600 eller
+46 73 979 69 71, [email protected]

Annica Holmberg, kommunikationsansvarig, Bristol-Myers Squibb Sverige, +46 8 704 72 55 eller
+46 72 443 98 07, [email protected]

Johanna Snickars, Kommunikationschef på Microsoft Sverige,+46 8 410 455 56 eller
+46 73 408 31 09, [email protected]

 

 

English version,

Innovation Race in Uppsala Creates Ideas to Improve Cancer Care in Sweden

Innovation and collaboration are two key words for the unique ‘Innovation Race’, taking place the 19th to 21st December in Uppsala, Sweden. Personnel from Akademiska sjukhuset (Uppsala University Hospital), AbbVie, Bristol-Myers Squibb and Microsoft will work together for 52 hours, to develop and try new ideas and models for early diagnosis and better treatment of cancer, with a clear focus on patient benefit.

It is the first time an Innovation Race is performed in Sweden, with the purpose to develop and improve the care for patients with cancer. During 52 hours, about 50 people will participate in this ‘Innovation Race’, on site in Uppsala, and there will also be a number of people standing by from the three participating companies global work sites, ready to share their competence and experience.

The Innovation Race will be conducted under the guidance of experienced project managers from the company Innovation Plant. They have extensive experience in various so called innovation meetings, where companies and organizations, for a set limit of time, are being stimulated to innovate thoughts in an effective way, and this will be the 50th Race for the company.

A brief description of how the Innovation Race will be executed:

  • Two creative groups with representatives from all parties. The main task for these two groups is problem solving. They identify different problems within several types of tumors, and prepares proposals on possible solutions. A process lead manage respectively group, and each group will have a dedicated designer to help them with visualizing and create presentation materials.
  • Joint expert group. The main task for the expert group is to handle questions from the two creative groups, and quickly deliver answers and facts. The people in the expert group are the creative group’s source for information.
  • Extra group of capabilities. This group consists of people with expert knowledge within specific areas. They are sited elsewhere, but always ready to help if needed.

The 21st December, the two groups will present their proposals and ideas at the Clarion Hotel Gillet in Uppsala, at 1:00 pm-3:00 pm.

 

About the Akademiska sjukhuset (Uppsala University Hospital)

Akademiska sjukhuset is one of Sweden’s leading university hospitals with several different roles – county hospital, specialist hospital, training hospital and research hospital. The hospital has about 8,000 employees and has a turnover of almost $1 bn. The clinical research is conducted in close collaboration with the Faculty of Medicine and Pharmacy at Uppsala University. For more information www.akademiska.se/en, and follow on Twitter @Akademiska_Nytt.

About AbbVie
AbbVie is a global researching biopharmaceutical company, founded year 2013 as a spin-off from Abbott Laboratories. With help of competent and engaged coworkers and a unique innovation strategy, they work to find solutions on difficult diseases with the goal to improve the life of people who are affected by a disease. AbbVie are represented in 170 countries and has about 28,000 employees. In Sweden, there is about 140 employees with office in Solna, Stockholm. For more information about the company, please visit www.abbvie.com, and follow on Twitter @abbvie_se and @abbvie.

About Bristol-Myers Squibb
AbbVie is a global researching biopharmaceutical company, working to discover, develop and deliver innovative medicines helping patients prevail over serious diseases. For more information, please visit www.bms.com, and follow on Twitter @BMSHorizont and @bmsnews

About Microsoft
Microsoft was founded 1975 and is a globally leading technology company, wanting to empower every person and organizations on the planet to achieve more. At Microsoft Sweden, the company is market leaders with about 600 employees, daily performing work to make life simpler for others. For more information, please visit www.news.microsoft.com/sv-se, or follow on Twitter @MicrosoftSE

 

For further information, please contact
Elisabeth Tysk, Press Officer, Akademiska sjukhuset, +46 18 611 96 11 or + 46 706-22 24 21, [email protected]

Elisabet Roslund, Head of Communications Immunology, AbbVie Sweden, +46 8 684 44 600 or +46 73 979 69 71, [email protected]

Annica Holmberg, Communications Manager, Bristol-Myers Squibb Sweden, +46 8 704 72 55 or +46 72 443 98 07, [email protected]

Johanna Snickars, Communications Lead at Microsoft Sweden, +46 8 410 455 56 or +46 73 408 31 09, [email protected]

 

Relaterade inlägg