Licensing update

Microsoft meddelar förändringar i prissättningen för schweizisk franc (SFr) och svenska kronor (SEK) för att harmonisera priserna för mjukvara och onlinetjänster inom EU och EFTA (europeiska frihandelssammanslutningen), från och med den 1 augusti 2018. Microsoft utvärderar ibland den lokala prissättningen av produkter och tjänster för att säkerställa en skälig anpassning i hela regionen, den kommande prisändringen är ett resultat av en sådan bedömning. Ändringarna för SFr och SEK är likvärdiga de prisanpassningar som tidigare gjorts av norsk krona och brittiskt pund. Prisändringarna påverkar inte konsumentprogramvara eller onlinetjänster för konsumenter.

För att anpassas till euro-nivå kommer priserna i SEK för på-plats installerad programvara att öka med 12 procent från och med den 1 augusti, 2018. Priset för onlinetjänster i SEK kommer att öka med 11 procent för att anpassas närmare euro och globala nivåer. Priserna i SFr för på-plats installerad programvara kommer att öka med 6 procent för att anpassas i nivå med euro. Priset för de flesta onlinetjänster kommer att öka med 5 procent i SFr medan Azure kommer att öka med 9 procent för att anpassas närmare globala nivåer och euro. Kunder i regionen som köper onlinetjänster antingen i SEK eller i SFr kommer fortsatt att uppfatta Microsofts erbjudanden som fortsatt mycket konkurrenskraftiga.

Prisförändringarna kommer inte att påverka existerande beställningar för företagskunder med volymlicensavtal som innehåller produkter med prisskydd. Priser för nya produkttillägg i volymlicensavtal och köp under nya kontrakt kommer att definieras av prislistan vid köptillfället. Inom EU/EFTA kommer Microsofts partner att ha fortsatt tillgång till priser i euro, brittiskt pund, norsk krona, dansk krona som förblir oförändrade, utöver reviderade priser i SEK och SFr. Vid indirekt försäljning, där Microsofts produkter säljs genom återförsäljare, kommer slutpriser och försäljningsvaluta fortsatt att fastställas av återförsäljaren.


Microsoft is announcing Swedish krona and Swiss franc pricelist changes to harmonize its prices for commercial software and online services within the EU/EFTA region, effective August 1, 2018. Microsoft periodically assesses the impact of its local pricing of products and services to ensure there is reasonable alignment across the region and this change is an outcome of this assessment. Planned changes to Swedish krona and Swiss franc prices are similar to previous harmonization adjustments to pricing in British pound and Norwegian krone. This pricing change will not apply to consumer software or consumer cloud services. 

Starting August 1, 2018, Swedish krona prices for commercial on-premises software will increase by 12% to realign close to euro levels.  Swedish krona prices for online services will increase by 11% to realign close to euro and global levels. Swiss franc prices for on-premises software will increase by 6% to realign close to euro levels. Most online services prices in Swiss franc will increase by 5% while Azure will increase 9% to realign close to euro and global levels.  Customers across the region buying in either Swedish krona or Swiss franc will continue to find Microsoft cloud offerings highly competitive.  

For business customers, these changes will not affect existing orders under volume licensing agreements for products that are subject to price protection. However, prices for new product additions under such volume licensing agreements and purchases under new contracts will be as defined by the price list at the time of order.   

In the EU/EFTA region, partners will continue to have access to prevailing prices in euro, British pound, Norwegian krone, and Danish krone which remain unchanged, along with revised prices in Swedish krona and Swiss franc. For indirect sales where Microsoft products are sold through resellers, final prices and currency of sale will continue to be determined by resellers.  

If you have any questions, please speak to your Microsoft account manager or Licensing Solution Provider. 

Relaterade inlägg