Så kan AI bidra till framgångsrikt ledarskap

AI ledarskap

Mer tid till medarbetarna och effektivare arbete. En ny studie från Microsoft visar att Artificiell intelligens (AI) förstärker framgångsrika ledares färdigheter, hjälper dem att sätta bättre mål och frigöra tid.

Ett relativt nytt område för AI är ledarskap. Microsoft har tillsammans med Susan Etlinger, AI-analytiker på Altimeter Group, och Heike Bruch, Professor of Leadership på University of St. Gallen, undersökt hur ledare använder AI samt deras insikter kring hur framgångsrikt ledarskap förändras när olika verksamheter använder AI. Undersökningen inkluderade 800 ledare från USA och från sju Europiska länder (Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Ryssland, Schweiz och Storbritannien).

Ju mer ledare använder AI, desto mer fokus läggs på att motivera medarbetarna

Undersökningen visar att AI hjälper ledare att hantera det operativa arbetet mer effektivt. Större fokus kan då läggas på att motivera medarbetarna. En anledning till att ledare vill prioritera medarbetarna är insikten att kreativ problemlösning, empati och förtroendekapital blir allt viktigare. AI kan hjälpa ledare att vara just ledare. Undersökningen visar också att ledare uppskattar användningen av AI i sitt strategiska tänkande och vid problemlösning.

– Framgångsrika ledare använder AI för operativt arbete, men också för att bli mer effektiva. Med andra ord att driva tillväxt, sätta rätt prioriteringar och frigöra tid för att inspirera andra människor, säger Heike Bruch, Professor and Director of the Institute for Leadership & Human Resources Management på University of St. Gallen.

Tidigare i år lanserade Microsoft AI Business School, en onlinebaserad utbildningsserie kring AI framtagen för företagsledare. AI Business School gör det möjligt för företagsledare att ta del av insikter från andra ledare från andra branscher och företagsfunktioner i syfte att övervinna de största utmaningarna med att använda AI inom organisationer. 

Framgångsrika ledare förstärker sina färdigheter med AI

Det finns ett samband mellan ett företags prestation och ledarnas attityd mot AI. De mest framgångsrika företagen, definierade som företag med hög tillväxt, är mer än dubbelt så benägna att använda AI jämfört med företag med lägre tillväxt. En klar majoritet av ledarna på företagen med hög tillväxt (76 procent) utvecklar sina ledarskapsförmågor i takt med att AI sprids i organisationen.

Undersökningen visar att framgångsrika ledare ser på användandet av AI som ett tillfälle att öka sin kompetens och det strategiska tänkandet. För dem handlar det inte bara om att arbeta mer effektivt och frigöra tid, utan att använda AI för att göra sitt jobb annorlunda, till exempel vid målsättning och att identifiera nya möjligheter på marknaden. Smarta planeringsverktyg finns redan. Ett exempel är funktionen MyAnalytics som finns inbyggd i Microsoft Office365. MyAnalytics analyserar hur man använder sin tid, ger förslag på olika sätt att arbeta smartare och berättar hur mycket fokustid man får under en vecka.

AI för ökad tillväxt

Ledare i snabbväxande företag har ytterligare något gemensamt, de har stora planer på att använda AI för att gynna företagets tillväxt. Nästan alla (94%) ämnar använda AI vid beslutsfattande under de kommande tre åren och mer än hälften planerar att göra det redan inom tolv månader. I jämförelse visar undersökningen att företag med lägre tillväxt enbart avser att investera i beslutsfattande AI de kommande tre till fem åren.

– Något som är slående i undersökningen är skillnaderna mellan företag med hög respektive låg tillväxt. Bolag med hög tillväxt är längre fram i sin distribution av AI och ser ett större värde i att använda mer AI. De planerar utifrån en tidsram på ett till tre år, ofta med fokus på det kommande året. Företag med låg tillväxt tittar snarare på en femårig tidsplan. För mig är detta en indikation på att ju mer du vet desto viktigare tycker du att det är, säger Susan Etlinger, Industry analyst på Altimeter Group.

Ta del av ytterligare resultat i Microsofts europeiska nyhetsrum.

Forskningsresultat

Företag med hög tillväxt förväntar sig dubbelsiffrig tillväxt i omsättning.

Ledare inom dessa bolag är mer angelägna att använda AI för att både öka effektiviteten i bolaget samt:

  • 93 procent av företagen med hög tillväxt ämnar investera i beslutsfattande AI de kommande ett till tre åren, 53 procent ämnar göra det de kommande tolv månaderna.

Ledare som använder AI investerar mer tid till:

  • Att motivera och inspirera sina medarbetare
  • Att identifiera nya marknadsmöjligheter
  • Att sätta rätt mål

Ledare vill ha hjälp att ändra sina färdigheter för att vara bättre förberedda på AI-eran:

  • 76 procent av ledarna inom företag med hög tillväxt vill ha hjälp att utveckla sina färdigheter inom AI, till skillnad från ledarna på företag med låg tillväxt (67 procent).

Beslutsfattare tror att AI kommer ha en positiv inverkan på ledarskap

  • Bland ledare inom företag med hög tillväxt svarar 66 procent att AI kommer ha en positiv inverkan på ledarskapet. Åtta procent anger att AI redan haft en positiv inverkan.
  • 64 procent av ledare inom företag med låg tillväxt förväntar sig samma inverkan. Enbart tre procent menar att AI redan haft en positiv inverkan.

Tre områden där företag med hög tillväxt väntas använda mer AI det kommande året:

  • Beslutsfattande: 53 procent (33 procent för bolag med låg tillväxt)
  • Optimera processer: 43 procent (34 procent för bolag med låg tillväxt)
  • Utveckla nya produkter och tjänster: 28 procent (27 procent för bolag med låg tillväxt)

Utmaningar som samtliga ledare ser relaterat till AI:

Att snabbt anpassa AI till nya och föränderliga marknadskrafter (47 procent)

Främja en kultur där människor främjas av AI (41 procent)

Utveckla nya idéer om hur AI kan addera värde till kundlösningar (40 procent)

Relaterade inlägg