Svenska innovativa företag ser samarbete som avgörande för tillväxt

Svenska företag ser stora utmaningar i att hålla jämna steg med digital transformation. Men innovationer som molntjänster och AI hjälper företag att skala sin verksamhet, öka effektiviteten och ta smartare beslut. En ny undersökning som Microsoft låtit göra bland drygt 600 svenska chefer och medarbetare visar att företag med en innovativ arbetsplatskultur är bättre positionerade att locka rätt talanger och ser både internt och externt samarbete som en avgörande faktor för framtida tillväxt.

Undersökningen visar att svenska företag under de senaste åren genomgått stora förändringar. Hela nio av tio (92 procent) svenska chefer uppger detta. De största förändringarna har skett inom ledarskap (38 procent), implementering av nya företagsstrukturer och uppdatering av teknik (33 procent). Samtidigt visar undersökningen att fyra av tio (40 procent) chefer anser att förändringar i företagskulturen varit den största utmaningen bland de förändringar som skett under de senaste åren. Följt av kommunikation (36 procent) och förändringsbehov (34 procent).

– Kommunikation är en central del av arbetsplatskulturen som i sin tur är kärnan i förändring. Allt det här hänger ihop. Det är därför centralt att ändra sättet som människor arbetar tillsammans, säger Henrik Byström, Affärsområdeschef för Modern Workplace på Microsoft i Sverige.

Samarbete och flexibilitet avgörande för framtida tillväxt

I företag och organisationer med en innovativ arbetsplatskultur ser chefer samarbete som avgörande för tillväxt. Drygt åtta av tio (83 procent) svenska chefer i företag med innovativ arbetsplatskultur ser samarbete överlag, både internt och externt, som mycket viktigt för framtida tillväxt, jämfört med knappt hälften (49 procent) bland chefer i mindre innovativa företagskulturer.

Nära nio av tio (89 procent) chefer i innovativa företagskulturer ser även samarbete inom arbetslag som mycket viktigt för att uppnå framtida tillväxt, jämfört med två tredjedelar (66 procent) bland de i mindre innovativa företagskulturer.

– Innovation är inte något man gör på kammaren. Det är något som sker när människor med olika kompetenser och från olika håll kopplas ihop. Att underlätta de interna och externa samarbetsmöjligheterna är därför av yttersta vikt, säger Henrik Byström.

Även medarbetare i innovativa arbetsplatskulturer uppger att de har större flexibilitet i vardagen. Nästan sex av tio (56 procent) uppger att det är enkelt att arbeta flexibelt, oavsett plats och tid, jämfört med endast två av tio (19 procent) bland dem i mindre innovativa arbetsplatskulturer.

Mer accepterat att uttrycka åsikter och göra misstag

Enligt svenska medarbetare i innovativa företagskulturer är det betydligt mer högt i tak, och känns tryggt att uttrycka åsikter och tankar, jämfört med medarbetare i mindre innovativa företagskulturer. Drygt åtta av tio (82 procent) av medarbetarna i innovativa företagskulturer uppger detta, jämfört med fem av tio (51 procent) hos dem i mindre innovativa företagskultur.

Det är även mer accepterat att göra misstag enligt medarbetarna i innovativa företagskulturer. Sju av tio (69 procent) uppger detta, jämfört med sex av tio (59 procent) i mindre innovativa företagskulturer.

– I moderna organisationer kan alla bli en ledare. Det bästa idéerna kommer oftast från fältet. Om vi underlättar för dessa idéer att komma fram, så kan andra följa. Detta kan modern teknik hjälpa till med, säger Henrik Byström.

De är mest tillfreds i sitt arbete

Medarbetarna i undersökningen fick ange om de i snitt arbetar 35-45 timmar per vecka, över 45 timmar per vecka eller upp till 35 timmar per vecka, samt om de befinner sig i flow, det vill säga ett tillstånd av total närvaro i en uppgift. Båda dessa faktorer visade sig spela en avgörande roll över hur stor tillfredsställelse medarbetarna känner över sin arbetssituation.

De medarbetare på svenska företag som känner absolut störst tillfredsställelse över sitt arbete är de som arbetar upp till 35 timmar per vecka, och dessutom uppger att de befinner sig i flow. Det menar tre av fyra (74 procent), följt av de som arbetar 35-45 timmar per vecka och befinner sig i flow (65 procent).

Minst tillfredsställda över sin arbetssituation är de som arbetar 35-45 timmar per vecka och inte befinner sig i flow (86 procent), följt av de som arbetar upp till 35 timmar per vecka och inte befinner sig i flow (85 procent).

– I det nya arbetslivet är det människan som är i fokus. Tekniken och platsen finns för att bidra till välmående medarbetare. Jag ser en stor potential för företag att hjälpa sina medarbetare genom att skydda deras tid och på så sätt bidra till att optimera deras produktivitet och fokus. Att komma i flow är en fantastisk känsla och något som gynnar företagen på flera plan, säger Henrik Byström.

Om undersökningen
Microsoft har låtit genomföra denna undersökning, i samarbete med London Business School och KRC Research. Totalt har 9113 företagsledare och medarbetare från Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz och UK intervjuats inom företag med 250+ anställda. Totalt har 100 chefer och 500 medarbetare från Sverige deltagit i undersökningen. Företag med “innovativa företagskulturer” – generellt definierade som kulturer där nya idéer både omfamnas och stöttas.

För frågor, vänligen kontakta [email protected]

Relaterade inlägg