Nu kommer sjukvården till hemmet

Under de senaste veckorna har världen haft en brant inlärningskurva när det gäller sjukvård på distans. Vad kan vi lära oss av dem som redan har hanterat patienter på distans under en längre tid?

En tredjedel av alla människor i Europa lever med en kronisk sjukdom och för dem är det helt enkelt en del av livet att behöva gå till läkaren ofta. Om vi kan förbättra hanteringen av dessa och andra tillstånd utanför sjukhus och vårdcentraler kan vi få en positiv påverkan på våra länders sjukvårdsbudgetar, sjukvårdspersonalens scheman och patienters välbefinnande – så att de kan leva bättre, och inte bara längre, liv.

Därför utvecklar Microsofts kunder och partner runtom i världen sjukvårdslösningar på distans som gör det möjligt för patienter att sköta sin hälsa på ett smidigt sätt hemifrån, samtidigt som de håller nära kontakt med sjukvården.

Från väntrummet till vardagsrummet

I Finland leder nefrolog dr Virpi Rauta Helsingfors universitetssjukhus (HUS) arbete med att göra det möjligt för patienter med kronisk njursjukdom att genomgå livsviktig dialys i hemmet, istället för att behöva åka till sjukhuset i genomsnitt tre gånger i veckan. Detta minskar kostnaderna för att tillhandahålla sjukvården och förbättrar även patientsäkerheten och patientens livskvalitet. En tredjedel av alla hennes patienter får nu sin dialys i hemmet, men dr Rauta skulle vilja att denna andel ökar:

”Innan de når stadiet där de behöver dialys är det ofta ett långsamt förlopp för patienter med kronisk njursjukdom. Det handlar om månader. Under denna fas innan dialys krävs, behöver vi utbilda dem om deras specifika alternativ. Genom att analysera patientdata kan vi börja förutsäga den här gruppens riskfaktorer – och ge bättre råd kring behandlingen.”

Dr Rautas projekt syftar till att identifiera patienter som är lämpliga för dialys i hemmet i ett tidigt stadium och att övervaka nuvarande patienter på distans. Data analyseras sedan med hjälp av molntjänsten Microsoft Azure som genererar insikter som läkare kan använda för att justera och skräddarsy behandlingsplaner efter behov. Projektet ingår i ett större CleverHealth Network-initiativ som samordnas av HUS för att tillhandahålla lösningar med stöd från artificiell intelligens (AI) för tidig sjukdomsupptäckt, möjlighet till automatiserad diagnostik och behandling samt omfattande vård i hemmet.

Dr Rauta förklarar varför detta är så värdefullt: ”Ju fler patienter som få dialys hemma, desto färre av dem ser vi på sjukhuset. Detta är bra, men det betyder ju att jag kanske bara ser vissa patienter två gånger om året – och jag vet mycket lite om vad som händer mellan besöken. Fjärrövervakning och dataanalys kan överbrygga den klyftan och se till att behandlingen följer planen.”

Patienter med kronisk njursjukdom är vanligen i 50- eller 60-årsåldern, men detta är inte det enda åldersspannet där teknik skapar nya insikter för distanshantering av sjukdomar.

Obstetriker och gynekolog dr Saila Koivusalo leder ett annat CleverHealth Network-projekt vid HUS – den här gången med fokus på att förbättra hanteringen av graviditetsdiabetes. För att förbättra behandlingen och övervakningen av dessa patienter har teamet utvecklat en applikation för att mäta, övervaka och analysera den blivande mammans viktigaste hälsoindikatorer, såsom glukosnivåer, fysisk aktivitet, näring, stress, sömn och veckovisa vikt. Denna data lagras och analyseras med hjälp av molntekniken Microsoft Azure.

Genom att följa blivande mammors hälsa på detaljnivå kan dr Koivusalo se till att kvinnor får rätt rådgivning vid rätt tillfälle: ”Mycket ofta känner kvinnor som får graviditetsdiabetes att de är ensamma när de ska hantera sin sjukdom, eftersom de visserligen får goda råd, men alldeles för sent. Om vi kan kontakta blivande mammor tidigare kan vi se till att alla får samma vårdkvalitet.”

Dr Koivusalo varnar för att graviditetsdiabetes kan öka både mammans och barnets risk för att utveckla kronisk diabetes i framtiden, så det är mycket viktigt att bemöta det tidigt. Det här projektet är fortfarande i ett pilotstadium, men dr Koivusalo ser att det har potential att stödja kvinnor i riskzonen i alla stadier av graviditeten – från när de bara planerar, fram till eftervård och uppföljning.

Det börjar med hjärtat

Devisen ”det är bättre att förebygga än att bota” är något som även Cova da Beira-sjukhuset i Portugal har tagit till sig. Där använder man molnbaserade lösningar som utvecklats av Microsofts partner HopeCare för att övervaka patienter med risk för hjärtsvikt.

Kronisk hjärtsvikt drabbar 380 000 människor runtom i Portugal och är den ledande orsaken till inläggning på sjukhus för personer som är 65 år och äldre. Detta har ökat med 33 procent det senaste årtiondet. Sjukhusinläggningar orsakas oftast av en plötslig förvärring av symtomen på kronisk hjärtsvikt, såsom andningssvårigheter, svullna ben eller trötthet. Sådana händelser, som kallas dekompensationsattacker, är skrämmande – men de kan förutses och ibland även förebyggas genom nära och regelbunden övervakning av hälsan.

I detta syfte har Cova da Beira spårat användningen av HCAlert, ett fjärrövervakningsverktyg som samlar in, lagrar och analyserar patientdata om kroppstemperatur, syremättnad (SaO2), blodtryck, hjärtfrekvens, vikt och aktivitet i Microsoft Azure-molnet. En triage-algoritm gör det möjligt för läkare att identifiera vilka datapunkter som är mest relevanta, och den flaggar vitala parametrar som inte följer vårdplanen för den aktuella patienten.

Sedan lösningen lanserades har läkarteam sett en väsentlig minskning av sjukhusinläggningar (-62 procent), hur länge patienter i allmänhet låg inlagda (-48 procent), dödstal (-42 procent) och besök på akuten (-85 procent) bland pilotgruppen av patienter. Det viktigaste var dock att både läkare och patienter kände att de fick stöd.

74-åriga Alberto Galvão, som har en implanterbar kardiell defibrillator (ICD), betonade hur ”det känns bra att känna att någon finns där hela tiden – jag vet att jag övervakas och om något inte är som vanligt så ringer en sköterska för att kolla mig.” Ur ett kliniskt perspektiv beskriver kardiolog Luis Oliveira hur fjärrövervakning hjälper honom i hans arbete: ”Om det är något enkelt kan jag ringa patienten, fråga hur personen mår och föreslå en justering av behandlingen vid behov. Men om data visar att det kan vara något mer allvarligt, säger vi till patienten att komma direkt till sjukhuset.”

En sjukvård som fortfarande är mänsklig

Distansbaserade lösningar spelar också en viktig roll för att begränsa sårbara patienters exponering för riskfyllda miljöer. På Irland har Microsoft arbetat med University Hospital Limerick för att hjälpa sjukgymnaster att hålla viktiga träningslektioner via Microsoft Teams för patienter med cystisk fibros (CF). Regelbundna, skräddarsydda träningspass är mycket viktiga för att hjälpa dessa patienter att hålla sina lungor fria från det lager av slem som byggs upp som ett resultat av deras sjukdom. Samtidigt är patienter med cystisk fibros mycket mottagliga för infektioner, vilket innebär att det är avgörande att de begränsar den tid de tillbringar på sjukhuset.

Privata konsultationer online gör att patienter får ut mesta möjliga av sina träningspass utan att löpa risken att göra en utmattande resa till sjukhuset eller exponeras för infektioner. Detta fokus på enkelhet för patienten, inte bara deras behandling, är centralt. Sjukvården är trots allt en verksamhet som handlar om människor – och patienter behöver ses som människor i första hand.

I Sverige driver Region Jämtland Härjedalen, ImagineCare och Microsoft ett projekt som monitorerar patienter med kroniska sjukdomar i hemmet för att avlasta vården under Corona-pandemin. Samarbetet mellan de tre organisationernagör att 4 000 personer med kroniska sjukdomar, i synnerhet hjärtsvikt och KOL, som bedömts vara i riskzon för covid-19, distansvård i hemmet. Målbilden är att förhindra spridning i samhället samt skydda riskgrupper. Samtidigt kan vårdpersonal i karantän fortsätta hjälpa patienter genom monitorering från hemmet.

Onlinebaserade ett-till-ett-konsultationer tillåter patienter att få ut mer av sina sessioner utan att behöva ta sig till sjukhus och utsätta sig för infektioner. Den polska telemedicineleverantören Telemedico kan till exempel helt lösa 90 procent av fallen online, tack vare användningen av AI-aktiverad triaging (bedömning av upptäckta hot för att de allvarligaste ska kunna åtgärdas först) som omedelbart leder patienter till den mest relevanta läkaren för deras problem. Det är anmärkningsvärt att Telemedicos onlinekonsultationer tredubblades till 100 000 i mars, vilket var den första hela månaden av pandemin i Europa.

När de digitala sjukvårdsverktygen nu utvecklas, måste vi fundera på vilken potential de har att förbättra patienternas livskvalitet, inte bara vilken roll verktygen har för att förbättra de kliniska resultaten. Varje patient har en grundläggande rätt att leva ett så bra liv som möjligt, inte bara att överleva. Microsoft kommer att fortsätta att arbeta med våra kunder och partner runtom i Europa för att göra vad vi kan för att hjälpa till att få en bättre sjukvård för alla.

Läs mer om hur teknik skapar värde för både vårdpersonal och patienter och hur Microsoft arbetar för att skapa nya möjligheter inom vården.

Relaterade inlägg