Microsoft tillkännager en investering på 33,7 miljarder kronor under två år i moln- och AI-infrastruktur och ett AI-kompetenslyft för en kvarts miljon människor i Sverige

Microsoft gör den enskilt största satsningen i Sverige under företagets 40-åriga närvaro i landet för att möta regeringens strävan efter stärkt innovationsförmåga, konkurrenskraft och resiliens i AI-eran.

Idag tillkännager Microsoft sin största enskilda investering i Sverige, med planer på att investera 33,7 miljarder kronor under två år på molninfrastruktur och artificiell intelligens (AI). Investeringen inkluderar även en satsning på att lyfta AI-kompetensen hos 250 000 personer. Initiativet syftar till att accelerera Sveriges införande av AI, öka landets långsiktiga konkurrenskraft genom kompetensutveckling av nuvarande och framtida arbetskraft, och skapa långsiktiga fördelar för den svenska ekonomin.

– AI är en tech-omvandling som bör ses som en multiplikator eller katalysator. AI kommer inte bara att ha en inverkan på hur vi driver företag utan kommer också hjälpa till att accelerera utvecklingen inom en rad andra teknikområden. Morgonens nyheter här på Microsofts huvudkontor i Stockholm är ett exempel på hur vi vill locka investeringar till Sverige för att öka svensk tillväxt och konkurrenskraft. Det är en del av strategin framåt när vi, efter att framgångsrikt bekämpat inflationen, går in i en ny fas, en investeringsfas, säger statsminister Ulf Kristersson.

Microsoft kommer att utöka sin moln- och AI-infrastruktur och distribuera 20 000 av de mest avancerade GPU:erna till sina befintliga datacenterregioner i Sandviken, Gävle och Staffanstorp.  Den nya investeringen, som är Microsofts andra på tre år, ligger i linje med den svenska regeringens satsning på ökad innovation, ökad konkurrenskraft och effektivitet i den offentliga sektorn samt nationell resiliens och hållbarhet.

– Vår investering i Sverige är ett bevis på vårt förtroende för den här nationen, dess regering och dess potential som en ledande aktör i AI-eran. Det här tillkännagivandet handlar om mer än bara teknik. Det är ett åtagande att säkerställa bred tillgång till de verktyg och den kompetens som behövs för att Sveriges befolkning och ekonomi ska kunna blomstra i AI-eran, säger Brad Smith, Vice Chair och President på Microsoft.

Förser 250 000 svenskar med nödvändig AI-kompetens
AI kommer att förändra svenska arbetsplatser och företag och verksamheterna anpassar sig snabbt – 75 procent av svenska tjänstemän använder AI idag, och 46 procent har börjat använda AI under de senaste sex månaderna. Med hundratusentals partner och kunder i Sverige – däribland Boliden, Gunnebo, Kry, Lindex och Region Västerbotten – gör Microsoft det möjligt för svenska organisationer att dra nytta av kraften i AI. Microsofts utbildningssatsning syftar till att accelerera svenska innovationsinitiativ, etablerade företag samt den välrenommerade svenska startup-scenen, och tar upp det akuta behovet av kompetenshöjning inom AI.

– AI fungerar som en katalysator för innovation och driver framsteg och tillväxt inom många branscher. För att fullt ut realisera Sveriges potential måste vi anamma AI för att låsa upp nya möjligheter, effektivisera processer och skapa lösningar på komplexa utmaningar. Tillsammans med Microsoft ser vi redan goda resultat i hur AI minskar administrativa uppgifter och gör det möjligt för vår vårdpersonal att bättre fokusera på patientvården, säger Johannes Schildt, vd på Kry.

För närvarande har Sverige det tredje största behovet i världen när det gäller efterfrågan av AI-kompetens. Microsoft strävar efter att lyfta AI-kompetensen, säkerheten och kunskapen inom organisationer, skolor, universitet, offentlig sektor och samhället i stort genom att under tre år tillhandahålla kompetensutbildning för 250 000 personer, vilket motsvarar cirka 2,4 procent av befolkningen. Kompetenshöjningen kommer att ske genom teknisk utbildning och yrkesutbildning av studerande i form av utveckling av AI-färdigheter, skräddarsydd utbildning för omskolning inom branschspecifika yrken samt expertutbildning inom AI för utvecklare. För att vägleda kompetensprogrammen inrättar Microsoft ett AI-insiktsråd som samlar ledare inom den akademiska världen, näringslivet och offentliga sektorn. Kompetensprogrammet kommer att drivas i nära samarbete med partner och representanter från bland annat Arbetsförmedlingen, Linköpings universitet, TechSverige och samarbetspartner inom svenska Microsofts Responsible AI Innovation Center.

– Digital transformation börjar med ledarskap, och kompetensutveckling är avgörande för att frigöra den fulla potentialen som AI möjliggör. Microsoft ger individer, företag och samhället i stort möjlighet att öka innovationskraften och demokratisera användningen av AI genom kompetensutveckling, kunskapsdelning samt tillgång till den senaste tekniken och digitala infrastrukturen. Vi vill att Sverige ska vara en global ledare inom innovation och teknik för att accelerera den ekonomiska tillväxten, säger Sophia Wikander, vd på Microsoft Sverige.

Främja ansvarsfulla framsteg och samhällsengagemang
Denna infrastruktur kommer att drivas inom ramen för Microsofts principer för AI-tillgång, som skapades för att främja innovation och sund konkurrens inom den snabbt växande AI-ekonomin. De återspeglar Microsofts roll och ansvar som ledare inom AI och förbinder företaget att göra investeringar, ingå i partnerskap och skapa program som säkerställer bred tillgång till dess AI-teknik som ger organisationer och individer möjlighet att utveckla och använda AI för allmänhetens bästa.

Idag presenterade Microsoft även sitt globala löfte för datacenter, Community Pledge. Löftet visar Microsofts åtagande som ansvarsfull aktör i Sverige och globalt, genom att positivt bidra till lokala ekonomier och ekosystem och samtidigt främja den digitala transformationen. Microsoft kommer att ha ett nära samarbete med lokala myndigheter, invånare och viktiga intressenter för att säkerställa att dess infrastruktur är en resurs som bidrar till en hållbar framtid och främjar samhällets välstånd.

– Vi är glada över att kunna tillkännage vårt Community Pledge för datacenter samma dag som vi tillkännager ytterligare en investering i Sveriges moln- och AI-infrastruktur samt lokal AI-kompetens. Sverige har varit en bra partner för Microsoft under många år och det arbete vi har gjort tillsammans är en förebild för partnerskap med det lokala samhället med ett engagemang för hållbarhet som stämmer så väl överens med Microsofts egen strategi, säger Noelle Walsh, Corporate Vice President, Microsoft Cloud Operations & Innovation.

Driver hållbar och säker moln- och AI-infrastruktur i världsklass
Den befintliga svenska datacenterregionen drar nytta av Microsofts hållbarhetsinvesteringar och drivs med 100 procent fossilfri energi, med timvis energimatchning 24/7 i samarbete med Vattenfall. Vatten används endast för luftfuktning och majoriteten är insamlat regnvatten. Detta system är mycket effektivt och använder mindre elektricitet och endast en bråkdel av den vattenmängd som andra kylsystem använder. Dessutom har Microsoft framgångsrikt genomfört en banbrytande pilot med Saft, ett dotterbolag till TotalEnergies, där batterienergilagringssystem (BESS) används för att ersätta reservdieselgeneratorer. Denna pilot visar potentialen i att fasa ut fossila bränslen i  den digitala industrin och är en viktig milstolpe på Microsofts väg mot dieselfria datacenter till 2030.

Medvetna om att företagets expansion måste ske på ett sätt som skyddar miljön, kombinerar Microsoft sina kapitalinvesteringar med investeringar i förnybar energi. Microsoft har hittills investerat i nästan 1 000 MW förnybar energiproduktion i Sverige, varav mer än 800 MW redan är i drift. Dessutom är Microsoft Sveriges första hybridprojekt med vind- och solenergi kontrakterat, vilket förväntas tas i drift till 2025.

Microsofts infrastruktur och molntjänster är grundligt uppbyggda för att säkra datacenter mot obehörig åtkomst, miljörisker och andra fysiska hot. Företaget använder sig av robust arkitektur, kontinuitetsplaner för verksamheten och åtgärder för katastrofåterställning för att hålla tjänsterna tillgängliga och uppfylla höga säkerhets- och sekretesstandarder. Microsoft följer branschledande metoder för ansvarsfull AI genom sin implementering av ansvarsfulla AI-standarder och företagets AI Assurance Program för att främja bästa praxis för användning av AI.

–  Microsoft har åtagit sig att öka tillgängligheten och accelerera införandet av AI i hela Norden, inklusive Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Vi kommer att koppla våra AI-investeringar till program och partnerskap som stöder individer, företag och långsiktig ekonomisk tillväxt i hela regionen, säger Brad Smith, Vice Chair och President på Microsoft.

 


Microsoft announces 33.7 billion SEK investment over two years in Cloud and AI infrastructure and to skill a quarter of a million people in Sweden  

 This single largest investment in company’s 40-year history answers government’s call for increased innovation capacity, competitiveness, and resilience in the AI era.

Today, Microsoft announced its largest single investment in Sweden, with plans to spend 33.7 billion SEK in cloud and artificial intelligence (AI) infrastructure over two years, including the training of 250,000 people with AI skills. This initiative aims to accelerate Sweden’s adoption of AI, increase the country’s long-term competitiveness by equipping its current and future workforce with AI skills, and create long-term benefits for the Swedish economy.  

”AI is a tech transformation that should be seen as a multiplier or catalyst. AI will not only have an impact on how we run businesses but will also help accelerate development in a wide range of other technology areas. This morning’s news here at Microsoft HQ in Stockholm is an example of how we want to attract investment to Sweden in order to Swedish growth and competitiveness. It is part of the strategy going forward when, after successfully fighting inflation, we enter a new phase, an investment phase.” says Ulf Kristersson, Prime Minister of Sweden.

Microsoft will expand its cloud and AI infrastructure and deploy 20,000 of the most advanced GPUs across its existing data center sites in Sandviken, Gävle, and Staffanstorp.  This new investment, Microsoft’s second in three years, aligns with the Swedish government’s push for greater innovation, increased competitiveness, public sector efficiency, and national resilience and sustainability.

“Our investment in Sweden is a testament to our confidence in this nation, its government, and its potential as a leader in the AI Era. This announcement goes beyond technology, it’s a commitment to ensuring broad access to the tools and skills needed for Sweden’s people and economy to thrive in the AI era.” Brad Smith Microsoft Vice Chair and President. 

Equipping 250,000 Swedes with essential AI skills
AI is set to transform Swedish workplace and businesses, with rapid adoption in workplaces – 75 percent of knowledge workers use it, and 46 percent adopted it within the last six months.  With hundreds of thousands of partners and customers in Sweden, including Boliden, Gunnebo, Kry, Lindex, Region Västerbotten, Microsoft’s enables Swedish organizations to benefit from the power of AI. This investment aims to boost Swedish innovation initiatives, established businesses as well as the renowned Swedish start-up community, and addresses the urgent need for upskilling with AI competencies. 

 “AI serves as a catalyst for innovation, driving progress and growth across many industries. To fully realize Sweden’s potential, we must embrace AI to unlock new opportunities, streamline processes, and create solutions to complex challenges. Together with Microsoft, we are already seeing solid results in how AI is cutting down administrative tasks and enabling our healthcare professionals to better focus on patient care.” says Johannes Schildt, CEO, Kry. 

 Currently, Sweden ranks third in global demand for AI expertise. By providing skills training to 250,000, representing approximately 2,4 percent of the population, Microsoft aims to enhance AI skilling and security and increase knowledge and competence in AI within organizations, schools, universities, public sector and society at large over three years. The skilling will take place through technical and vocational education and training students with AI skills, tailored job transition training for specific industries, as well as AI-expert training for developers. To guide the skilling programs, Microsoft is establishing an AI Advisory Council, bringing together leaders in academia, business, and government. The skilling program will be run in close collaboration with partners and representatives from, amongst others, Linköping University, Swedish Public Employment Service, TechSverige, and Microsoft Sweden Responsible AI Innovation Center partners. 

Digital transformation starts with leadership, and skilling is essential to unlock AI’s full potential. Microsoft is empowering individuals, companies, and society to enhance innovation and democratize the use of AI by skills development, knowledge sharing and access to cutting edge technology and digital infrastructure. We want Sweden to be a global leader within innovation and technology to accelerate economic growth.” concludes Sophia Wikander, Country Manager at Microsoft Sweden. 

Advancing responsible progress and community engagement
This infrastructure will operate under Microsoft’s AI Access Principles which were created to foster innovation and healthy competition within the rapidly growing AI economy. They reflect Microsoft’s expanding role and responsibility as a leader in AI and commit the company to making investments, forging business partnerships, and creating programs that ensure broad access to its AI technology that empower organizations and individuals to develop and use AI in ways that will serve the public good. 

In addition, Microsoft today unveiled its global Datacenter Community Pledge that recognizes its commitment to be a responsible neighbor in Sweden and elsewhere by contributing positively to local economies and ecosystems while advancing global digital transformation. Microsoft will partner closely with local governments, residents, and key stakeholders to ensure its infrastructure is a resource that contributes to a sustainable future and advances community prosperity and well-being.

”We are delighted to announce our Datacenter Community Pledge on the day that we announce a further investment in Sweden’s cloud and AI infrastructure and its local AI skilling capability. Sweden has been a great partner for Microsoft over many years and the work we have done together is a role model for political and community partnership with a commitment to sustainability that aligns so well with Microsoft’s own approach.” Noelle Walsh, Corporate Vice President, Microsoft Cloud Operations & Innovation

Powering world class sustainable and secure cloud and AI infrastructure
The existing Swedish datacenter region brings the best of Microsoft’s sustainability investments, powering the datacenter with 100% carbon-free energy with 24/7 hourly energy matching with partner Vattenfall. Water is used only for humidification and the majority is harvested rainwater. This system is highly efficient, using less electricity and a fraction of water used by other cooling systems. In addition, Microsoft has also successfully deployed a first of kind pilot with Saft, a subsidiary of TotalEnergies, using battery energy storage system (BESS) to replace back up diesel generators. This pilot shows the potential to decarbonize the digital industry and is a key milestone on Microsoft’s path to diesel-free data centers by 2030. 

Mindful that the expansion of the business must be done in a manner consistent with protecting the environment, Microsoft is coupling its capital investment by investing in renewable energy. Microsoft has procured nearly 1 000 MW of renewable energy in Sweden, with more than 800 MW of projects online. Additionally, Microsoft has Sweden’s first hybrid wind and solar project under contract, which is expected to be coming online by 2025. 

Microsoft’s infrastructure and suite of cloud services are built from the ground up to secure datacenters against unauthorized access, environmental hazards, and other physical threats. The company uses resilient architecture, business continuity plans, and disaster recovery steps to keep services available and to meet high security and privacy standards. Microsoft follows industry-leading practices for responsible AI, with its implementation of Responsible AI standards and AI Assurance Program to promote best practices for AI usage.

“Microsoft is committed to increasing access and accelerating the adoption of AI across the Nordic region, including Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden. We will couple our AI investments with programs and partnerships that support individuals, businesses, and long-term economic growth across the region.” said Brad Smith Microsoft Vice Chair and President at Microsoft 

Relaterade inlägg