ไมโครซอฟท์ ยกย่องคุณครูไทยหัวใจไอที

กรุงเทพฯ

10

พฤศจิกายน

2557 – บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรายชื่อครูหัวใจไอที ผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันการนำเสนอผลงานวิชาการ Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2014 (ไทยแลนด์ อินโนเวทีฟ ทีชเชอร์ ลีดเดอร์ชิพ อวอร์ด 2014) โดยในปีนี้มีครูทั้งสิ้น 10 ท่าน จาก 10 โรงเรียนทั่วประเทศไทย ที่ผ่านการคัดเลือกจาก บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ด้วยผลงานอันโดดเด่นในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กนักเรียน นอกจากนี้ ครูผู้ชนะเลิศทั้ง 10 ท่าน ในปีนี้ ยังได้รับพระกรุณาธิคุณเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

Innovative Teachers
Innovative Teachers

November 09, 2014
นายฮาเรซ คูบจันดานิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (คนกลาง) พร้อมด้วย
นายสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร ผู้อำนวยการฝ่ายภาครัฐและการศึกษา (ที่ 6 จากซ้าย) และ ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ (ที่ 6 จากขวา) ร่วมแสดงความยินดีกับ 10 ครูผู้ชนะเลิศการแข่งขันการนำเสนอผลงานวิชาการ Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2014
Downloads:
Print


สำหรับกิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2014 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยกระตุ้นให้ครูระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นส่วนหนึ่งในชั้นเรียน กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Partners in Learning (พาร์ทเนอร์ อิน เลิร์นนิ่ง) ริเริ่มโดย บริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมมือกับภาคการศึกษาทั่วโลก ในการสร้างเครือข่ายและชุมชนครูที่เข้มแข็ง และช่วยให้เกิดการค้นพบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยสร้างทักษะที่สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 แก่นักเรียน

“โครงการ Partners in Learning ของไมโครซอฟท์ ช่วยให้ครูผู้สอนได้รู้จักกับเทคโนโลยีที่ง่ายต่อการใช้งานและเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนในชั้นเรียน รวมทั้งได้สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างครูด้วยกัน” นายเชาวน์ สุวรรณชล ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ใน 10 ครูผู้ได้รับรางวัล Thailand Innovative Teachers Leadership Awards ประจำปีนี้ กล่าวว่า “การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนไม่ได้มีผลเพียงแค่ทำให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นเท่านั้น แต่ทำให้นักเรียนมีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ กล้าตัดสินใจ มีความสามารถในการคิด สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ตลอดจนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและบูรณาการความรู้หลักกับเรื่องต่างๆ จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิตประจำวัน

นางสมร ตาระพันธ์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ผู้ชนะเลิศจากจังหวัดเลย กล่าวเสริมว่า การนำเทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียน นอกจากจะช่วยดึงความสนใจของนักเรียนได้ดีแล้ว นักเรียนยังได้รับการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ รู้จักกระบวนการแก้ปัญหา กล้าคิดนอกกรอบและริเริ่มสร้างสรรค์ทำสิ่งใหม่ๆ ให้กับชุมชนและสังคม ไปจนถึงการพัฒนากิจกรรมในห้องเรียนสู่การสร้างอาชีพ

นายฮาเรซ คูบจันดานิ กล่าวว่า “ไมโครซอฟท์ มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับครูและนักเรียนทั่วโลกเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษ 21 และร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับสังคม ไมโครซอฟท์เชื่อในพลังของการศึกษาและเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ‘We Make 70 Million Lives Better’ ในการร่วมสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนไทยกว่า 70 ล้านคน”

“เทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือ ไม่ได้เป็นคำตอบ ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาจะเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ครูมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ในการนำเทคโนโลยีมาจุดประกายให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สำหรับเด็กๆ ของเรา ด้วยเหตุนี้ ไมโครซอฟท์จึงให้ความสำคัญกับโครงการ PiL เป็นอย่างมาก สำหรับ ประเทศไทย เราได้ดำเนินโครงการนี้มาเป็นเวลากว่า 10 ปี ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบันมีครูที่ผ่านการอบรมแล้ว จำนวน 164,000 คน จากโรงเรียน 9,000 แห่งจากทั่วประเทศ” นายฮาเรซ กล่าวเสริม

นอกจากนี้ เป็นประจำทุกปี ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา จะมีการจัดแสดงผลงานการสอนของครูจากทั่วโลก ภายใต้ชื่องาน Microsoft in Education Global Forum เพื่อเป็นเวทีให้ครูจากทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และผลงานเพื่อนำกลับมาพัฒนาการสอนของตน โดยที่ผ่านมา นางสาวคาดียะห์ อามานะกุล คุณครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) จังหวัดยะลา ได้รับคัดเลือกจากไมโครซอฟท์ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมที่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยครูคาดียะห์ ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในครู 250 คน จากผู้สมัครกว่า 22,000 คนทั่วโลก

ไมโครซอฟท์ ได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยได้ลงทุน 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 300,000 ล้านบาท) เพื่อการศึกษาในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา สำหรับไมโครซอฟท์ ประเทศไทย นั้น ได้ลงทุน 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือ 156 ล้านบาท) กับการศึกษาไทย ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมครูจำนวน 560,000 คน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา

คุณครู 10 ท่านผู้ชนะเลิศ ในโครงการ Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2014 ได้แก่

  • นายจักรพงศ์ จันทวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

  • นายเชาวน์ สุวรรณชล โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • นายนาวิน กาวี โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม จังหวัดพะเยา

  • นายมานะ อินทรสว่าง โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

  • นางสมร ตาระพันธ์ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย

  • นายสิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ

  • นางสุกัญญา เหมืองสอง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

  • นายอภิวัฒน์ วงศ์กัณหา โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

  • นางสาวอวัตถา กลิ่นเทียน โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

  • นายไอหยุ หมัดชูดชู โรงเรียนบ้านโต จังหวัดยะลา

ครูผู้ชนะเลิศทั้ง 10 ท่าน
ครูผู้ชนะเลิศทั้ง 10 ท่าน

November 10, 2014

Downloads:
Print


###

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) http://www.microsoft.com/thailand หรือติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางศูนย์ข่าวสารประเทศไทย (http://www.microsoft.com/apac/news/thailand/default.aspx) และทวิตเตอร์ @MicrosoftTH

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ (สำหรับสื่อมวลชน)
:

คุณพรรวี สุรมูล และ คุณวิชยากร จารุบัณฑิต

ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์

ประเทศไทย

โทรศัพท์: 0-2627 3501 ต่อ 1
10
,
10
5


อีเมล: [email protected], [email protected]