มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย ที่นำคลาวด์คอมพิวติ้ง “ไมโครซอฟท์ อาชัวร์” เสริมศักยภาพการบริหารจัดการองค์ความรู้ และการบริการออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

 |   Cheryl Yab

ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยพะเยา (ซ้าย) ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบโล่ห์จาก มร. ลลิต โมฮาน ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นการศึกษา ไมโครซอฟท์ เอเชียแปซิฟิก (ขวา) เพื่อแสดงถึงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่นำไมโครซอฟท์ อาชัวร์ มาใช้ในการบริหารจัดการด้านไอที ที่มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อเร็วๆ นี้
ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยพะเยา (ซ้าย) ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบโล่ห์จาก มร. ลลิต โมฮาน ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นการศึกษา ไมโครซอฟท์ เอเชียแปซิฟิก (ขวา) เพื่อแสดงถึงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่นำไมโครซอฟท์ อาชัวร์ มาใช้ในการบริหารจัดการด้านไอที ที่มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อเร็วๆ นี้

กรุงเทพฯ 4 มกราคม 2559 ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จับมือกับพันธมิตร ลานนาคอม (LannaCom) เดินหน้าขับเคลื่อนสถาบันการศึกษา ปฏิรูปการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาให้ทันสมัย ด้วยไมโครซอฟท์ อาชัวร์ (Microsoft Azure) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีคลาวด์จากไมโครซอฟท์ ตอบรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

“หนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมทั้งความรู้และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วยเช่นกัน โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายเพื่อสร้างการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลโลก” ศาสตรจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าว “ด้วยเหตุนี้เองมหาวิทยาลัยฯ จึงมุ่งพัฒนาระบบไอทีให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพให้แก่นักศึกษา พร้อมสร้างระบบการทำงานที่สะดวกรวดเร็วให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้ตัดสินใจลงทุนติดตั้งไมโครซอฟท์ อาชัวร์ ซึ่งเป็นบริการคลาวด์ของไมโครซอฟท์”

“การนำเทคโนโลยีคลาวด์ของไมโครซอฟท์มาใช้ จะสามารถส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ ทางมหาวิทยาลัยฯ ไว้วางใจให้บริษัท ลานนาคอม ร่วมพัฒนาระบบไอทีของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการและการให้บริการทรัพยากรด้านไอทีภายในมหาวิทยาลัย อาทิ การพัฒนาระบบบริการการศึกษา (การลงทะเบียน) อีเมลสำหรับบุคลากร (UP Mail) อีเมลสำหรับนิสิต (UP Live Mail) ระบบสารบรรณต่างๆ บริการซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ของไมโครซอฟท์สำหรับบุคลากรและนิสิต และระบบการเรียนการสอนด้วย Live Broadcast แบบ iClassroom เป็นต้น ด้วยการมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบไอทีในมหาวิทยาลัยนี้เอง ทำให้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่นำระบบเทคโนโลยีคลาวด์ของไมโครซอฟท์มาใช้” ศาสตรจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเสริม

“มหาวิทยาลัยฯ ต้องการให้บุคลากรและนักศึกษาบริหารและเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ จึงได้พัฒนาระบบการเก็บข้อมูล จากเดิมที่มีการเก็บข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ขององค์กร (On-premise) ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ขยายพื้นที่การใช้งานและเก็บข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์ของไมโครซอฟท์ โดยบริการหลักที่ใช้คือ Database และ Virtual Machine นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ยังใช้บริการ Windows Server Datacenter ที่เหมาะสมกับการทำงานขององค์กร และในอนาคตยังมีแผนการที่จะใช้ระบบสำรองกรณีเกิดภัยพิบัติ (Disaster recovery หรือ DR) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาได้เป็นอย่างดีและปลอดภัยที่สุด”

ไมโครซอฟท์ อาชัวร์ (Microsoft Azure) จะสามารถสนับสนุนการทำงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างง่ายดายและไร้ขีดจำกัด โดยสามารถปรับเลือกขนาดได้ตามความต้องการ (Scalability) มีความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลในระดับที่สูง มีความเสถียรของระบบ ด้วยข้อตกลงในระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) ขั้นต่ำ 99.95% และมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ อาชัวร์ สนับสนุนเทคโนโลยีทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีของโอเพ่นซอร์ซ (Open Source) หรือเทคโนโลยีจากไมโครซอฟท์ นักพัฒนาสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการสร้าง ติดตั้ง และบริหารจัดการแอพพลิเคชั่น ในรูปแบบต่างๆ ที่ต้องการ นอกจากนี้ ระบบคลาวด์ของไมโครซอฟท์ยังมาพร้อมมาตรฐานระดับโลกด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ด้วยมาตรฐาน ISO 27001 และการรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป โดยร้อยละ 80 ของบริษัทในฟอร์จูน 500 ต่างไว้วางใจเลือกใช้

Mr. Teerachet Nantsupawat, Managing Director, LannaCom

“ในฐานะพันธมิตรของไมโครซอฟท์ ที่ดูแลและให้คำปรึกษาด้านไอทีแก่มหาวิทยาลัยพะเยา ลานนาคอม ได้ทำการติดตั้งไมโครซอฟท์ อาชัวร์ เพื่อให้บริการใน 2 ส่วนแรกที่สำคัญ คือ การจัดการองค์ความรู้และการเรียนรู้ (Learning Management System) ให้กับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และการให้บริการต่างๆ บนเว็บไซท์ของมหาวิทยาลัยฯ และในอนาคต ลานนาคอมมีแผนที่จะแนะนำบริการไมโครซอฟท์ อาชัวร์ ให้กับกลุ่มลูกค้าภาคการศึกษาของบริษัทซึ่งมีคลอบคลุมทั่วภาคเหนืออีกเช่นกัน” นายธีรเชษฐ์ นันท์ศุภวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลานนาคอม จำกัด กล่าว

Somsak Mukdavannakorn, Public Sector Director, Microsoft Thailand

 นายสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร ผู้อำนวยการฝ่ายภาครัฐการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในการก้าวสู่ยุคดิจิทัล ไม่เพียงเฉพาะองค์กรธุรกิจเท่านั้นที่จำเป็นต้องปรับตัว แม้แต่องค์กรการศึกษานั้นก็จำเป็นต้องเท่าทัน ไมโครซอฟท์สามารถช่วยให้องค์กรต่างๆ ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคลาวด์ (Cloud) ความเป็นโมบิลิตี้ (Mobility) และ บิ๊กดาต้า (Big Data) อีกทั้งการคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลอีกด้วย ไมโครซอฟท์มีโซลูชั่นที่รองรับและเชื่อมโยงเทรนด์เหล่านี้สำหรับองค์กร สำหรับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและไมโครซอฟท์ในครั้งนี้ ถือว่า ไมโครซอฟท์ อาชัวร์ ช่วยปรับเปลี่ยนให้มหาวิทยาลัยมีความทันสมัย ตอบรับกับเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์นั้นจะทำให้ระบบการทำงานของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารด้านทรัพยากรบุคคลหรือระบบลงทะเบียนนั้นคล่องตัว รวดเร็ว ต้นทุนต่ำและประสิทธิภาพสูงขึ้น ไมโครซอฟท์จะยังคงร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรต่างๆ ให้การสนับสนุนการพัฒนาในภาคการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน ระบบธุรกรรมต่างๆ รวมไปถึงด้านการจัดการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน แบบเรียน การเรียนการสอนผ่านทางไกลหรือวีดีโอเป็นต้น เพื่อเป็นการปฎิรูปภาคการศึกษาในประเทศไทยมีความทันสมัยยิ่งขึ้น”

####

ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครซอฟท์

บริษัท ไมโครซอฟท์ (NASDAQ “MSFT”) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 เป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการ ซอฟต์แวร์ ดีไวซ์ และโซลูชั่นที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้ใช้และองค์กรธุรกิจ

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2536  มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้คุณภาพชีวิตคนไทย 70 ล้านคน ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์   ไมโครซอฟท์ ส่งเสริมให้คนไทยและภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอย่างเต็มเปี่ยมผ่านการใช้เทคโนยี  เทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง ในการทำงาน การใช้ชีวิต และการสื่อสาร  ไมโครซอฟท์ให้บริการซอฟต์แวร์ บริการ และดีไวซ์ ที่สามารถก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ  มีความสะดวกทันสมัย  และช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ไมโครซอฟท์ ไม่หยุดนิ่งในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตร อย่างต่อเนื่องในการนำพลังของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางศูนย์ข่าวสารประเทศไทยhttps://news.microsoft.com/th-th-stage/ และทวิตเตอร์ @MicrosoftTH

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ (สำหรับสื่อมวลชน)

พรรวี สุรมูล และ นิลาวรรณ มีเดช

ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย

โทรศัพท์: 02-627-3501 ต่อ 110, 127 หรือ 081-735-9213, 086-980-6551

อีเมล: [email protected], [email protected]