ไมโครซอฟท์พร้อมพันธมิตรร่วมจุดประกายอาชีพด้านไอทีแก่เยาวชน

 |   Pornravee Suramool

พร้อมแนะแนวทางการทำงานด้านไอทีจากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์

YouthSpark Live_01

กรุงเทพฯ 12 พฤษภาคม 2559 – ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสถาบัน Change Fusion จัดกิจกรรม YouthSpark Live #MakeWhatsNext เพื่อให้เยาวชนเข้าถึงโอกาสการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเน้นการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

กิจกรรม YouthSpark Live #MakeWhatsNext จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานการศึกษาที่สำคัญในการเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาและการคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking) โดยกิจกรรมได้แนะแนวทางและสร้างแรงบันดาลให้เยาวชนวางแผนศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยไปจนถึงตั้งเป้าหมายทางด้านอาชีพของตนเอง เทคโนโลยีไมโครซอฟท์สามารถช่วยสร้างทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในองค์กรหรือการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งช่วยให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้แลเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ได้

“ทักษะที่สำคัญที่จะช่วยให้เยาวชน ประสบความสำเร็จทางอาชีพนั้นมีหลายๆ ด้าน ซึ่งในนั้นรวมไปถึงทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และการคิดอย่างสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ (creative and critical thinking)” นายสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร ผู้อำนวยการฝ่ายภาครัฐและการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด กล่าว “แต่จากการสำรวจจาก โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับความคืบหน้าของประเทศไทยตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDG) พบว่าเยาวชนไทยยังคงขาดทักษะที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้เหล่านี้อยู่ ไมโครซอฟท์จึงพร้อมเป็นกำลังสำคัญให้กับเยาวชนทุกคนเพื่อผลสำเร็จที่ดียิ่งกว่า ด้วยกิจกรรมหลากหลาย รวมไปถึง YouthSpark Live ที่สร้างเสริมทักษะสำคัญในยุคดิจิทัลในขณะนี้”

กิจกรรม YouthSpark Live #MakeWhatsNext มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจ้างงานหรือการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต อีกทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี โดยมีการอบรมทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Microsoft Word เพื่อสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ นำเสนอเรื่องราวของตนเองอย่างมืออาชีพผ่านโปรแกรม Microsoft Sway และอบรมการเขียนโค้ดเพื่อฝึกทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ผ่านเกม MineCraft โดยกิจกรรม YouthSpark Live #MakeWhatsNext นี้มีเยาวชน อายุ 15 – 18 ปี เข้าร่วมถึง 106 คนจากทั่วประเทศ

“ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นเยาวชนให้ความสนใจในการเสริมสร้างทักษะในกิจกรรม YouthSpark Live ในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเยาวชนในการวิเคราะห์ทักษะความสามารถของตนเองเพื่อนำไปประกอบการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพต่อไป และในตลอดปี 2559 NECTEC ได้ร่วมมือกับไมโครซอฟท์พร้อมด้วยสถาบัน Change Fusion ทำการอบรมเขียนโค้ดไปยังเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาหรือไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อ รวมไปถึงคุณครูที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในทางเหนือของประเทศไทยอีกด้วย” ดร. ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กล่าว

“สถาบัน Change Fusion ได้ร่วมมือกับไมโครซอฟท์ในการอบรมเยาวชนและบุคคลทั่วไป เพื่อใช้เทคโนโลยีก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีแนวคิด และแนวทางการทำงานที่สร้างสรรค์ และต้องการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหลือสังคม มาเป็นตั้งแต่ปี 2558 สำหรับ YouthSpark ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ Change Fusion ได้ร่วมสร้างแรงบันดาลใจและทักษะสำคัญแก่เยาวชนไทย เพื่อเสริมสร้างให้ประเทศมีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้” นายไกลก้อง ไวทยาการ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม สถาบัน Change Fusion กล่าว

นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดับโลก ในการเฉลิมฉลองความสำเร็จของนักค้นคว้าและนักประดิษฐ์หญิงระดับโลก ด้วยกิจกรรม YouthSpark Live for Girls #MakeWhatsNext โดยมีกิจกรรมพิเศษนี้จัดขึ้นเพื่อสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์และมอบแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อปิดช่องว่างระหว่างเพศในอุตสาหกรรมไอที กระตุ้นคนที่มีความสามารถด้านไอทีและยอมรับความหลากหลายและการมีส่วนร่วม (Diversity and Inclusion) ในอุตสาหกรรม

โครงการ YouthSpark Live for Girls #MakeWhatsNext ตอบรับปัญหาว่าผู้หญิงที่ต้องการทำงานในอุตสาหกรรมไอที กำลังเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลาย จึงมีกิจกรรมเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าวและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้หญิงที่ต้องการทำงานในสายไอทีนั้น ไมโครซอฟท์จึงเชิญรุ่นพี่ผู้หญิงที่ทำงานในสายอาชีพทางด้านไอทีร่วมแชร์ประสบการณ์และคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานในด้านไอที

นางสาวปิยากร ศิวายพราหมณ์ Associate Consultant บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวแก่น้องๆ ถึง ความท้าทายในการทำงานด้านไอที ว่าธรรมชาติของอุตสาหกรรมด้านไอทีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว แต่นั่นคือการเปิดโอกาสในการการเรียนรู้และพิสูจน์ตัวเอง ในขณะที่ นางสาวนารีรัตน์ แซ่เตียว ผู้ก่อตั้ง บริษัท INSIGHTERA  จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะที่ทำธุรกิจของตนเอง การทำงานไม่ว่าจะเป็นในด้านใดๆ ก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้คือการเรียนรู้ อย่างเช่นการเริ่มต้นทำธุรกิจแบบ IT Startup นั้น นอกจากทักษะด้านไอทีที่จำเป็นแล้ว ยังต้องมีการเรียนรู้งานด้านอื่นๆ อีก เช่น การทำบัญชี การติดต่อลูกค้า เป็นต้น”

YouthSpark Live_02

“เทคโนโลยีคือต้นทุนทุกอย่างของโลกนี้ ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็มีสิทธิที่จะทำงานในสายไอทีได้ อย่างในไมโครซอฟท์เองก็ได้ชื่อว่าเป็นองค์กรที่เปิดกว้าง โดยทุกตำแหน่งจะให้ความสำคัญแก่ผู้หญิงและผู้ชายเท่าเทียมกัน สำหรับด้านการทำงานนั้น พนักงานที่องค์กรไอทีต่างมองหาจึงไม่ใช่คนที่มีทักษะด้านไอทีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  แต่จะต้องเป็นคนที่มีความหลงใหลในด้านเทคโนโลยี มีความรวดเร็วในการเรียนรู้ การรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย การทำงานเป็นทีม และที่สำคัญไม่แพ้กันคือทักษะภาษาอังกฤษ” นางสาวชุติมา สีบารุงสาสน์ ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “และเนื่องจากงานในด้านของเทคโนโลยีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอัพเดทอย่างรวดเร็ว อีกหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญในการทำงานในสายไอทีได้ คือการพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอนั่นเอง”

นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ยังได้เปิดตัวเว็บไซต์ www.makewhatsnext.com ที่ประกอบด้วยข้อมูลด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้หญิงและเรื่องราวแรงบันดาลใจของผู้สร้างสรรค์ที่เป็นผู้หญิงในหลากหลายด้าน

โครงการ Microsoft YouthSpark Live เป็นโครงการระดับโลก โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยให้เยาวชนทั่วโลกได้สามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับตนเองได้  จนถึงขณะนี้ โครงการ ไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์ค สามารถสร้างโอกาสให้กับเยาวชนมากกว่า 227 ล้านคน ใน 100 กว่าประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทย ไมโครซอฟท์ ได้ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และองค์กรไม่แสวงหากำไร ในการพัฒนาทักษะทางด้านไอซีทีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 16-30 ปี โดยปัจจุบันมีเยาวชนไทยกว่า 57,000 คนแล้ว ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและเครื่องมือในการวางแผนอาชีพในอนาคตได้ที่ https://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/youthspark/

###

ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครซอฟท์

บริษัท ไมโครซอฟท์ (NASDAQ “MSFT”) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 เป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการ ซอฟต์แวร์ ดีไวซ์ และโซลูชั่นที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้ใช้และองค์กรธุรกิจ

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2536  มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้คุณภาพชีวิตคนไทย 70 ล้านคน ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์   ไมโครซอฟท์ ส่งเสริมให้คนไทยและภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอย่างเต็มเปี่ยมผ่านการใช้เทคโนยี  เทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง ในการทำงาน การใช้ชีวิต และการสื่อสาร  ไมโครซอฟท์ให้บริการซอฟต์แวร์ บริการ และดีไวซ์ ที่สามารถก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ  มีความสะดวกทันสมัย  และช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ไมโครซอฟท์ ไม่หยุดนิ่งในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตร อย่างต่อเนื่องในการนำพลังของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) http://www.microsoft.com/thailand หรือติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางศูนย์ข่าวสารประเทศไทย (http://www.microsoft.com/apac/news/thailand/default.aspx) และทวิตเตอร์ @MicrosoftTH

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ (สำหรับสื่อมวลชน):

คุณพรรวี สุรมูล และ คุณนิลาวรรณ มีเดช

ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย

โทรศัพท์: 0-2627 3501 ต่อ 110, 127

อีเมล: [email protected], [email protected]