ภาพประกอบเพิ่มเติม ข่าว “ไมโครซอฟท์จับมือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนการปฏิรูปสู่ยุคดิจิทัลในภาคการผลิต โดยส่งเสริมการใช้ AI เป็นหัวใจหลัก”

 |   Thornthawat Thongnab

Man looking at screens in booth

 

Man pointing at dashboard on large screen in front of three people

 

Three men in conversation in front of machinery

 

Indicator lights on rows of machinesMan in white uniform holding tablet in front of machines on factory floor