ไมโครซอฟท์ จับมือ สพธอ. นำหลักสูตร AI Business School มาถึงเมืองไทย ให้ผู้บริหารไทยพร้อมนำองค์กรในยุค AI

Executives in front of blue backdrop

กรุงเทพฯ  26 ธันวาคม 2562 – ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต (Future Economy and Internet Governance – FEGO) โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. (ETDA) นำหลักสูตรระดับโลก AI Business School มาปูพื้นฐานเทคโนโลยี AI ให้ผู้นำองค์กรและผู้บริหารธุรกิจระดับสูงในไทยสามารถทำความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย AI การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดรับนวัตกรรม และการผลักดันทุกภาคส่วนให้ก้าวสู่ยุคแห่ง AI บนพื้นฐานของจริยธรรมและความรับผิดชอบ ผ่านคอร์สอบรมแบบ e-Training

ปัจจุบัน เทคโนโลยี AI มีบทบาทสำคัญในทุกอุตสาหกรรมและธุรกิจ แต่ขณะเดียวกัน นวัตกรรมที่เปี่ยมศักยภาพนี้ก็มาพร้อมกับความท้าทายรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปจากเดิม หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการปรับใช้ AI ในการบริหารจัดการ ดังนั้น ผู้นำองค์กรรุ่นใหม่จึงต้องเข้าใจพลังของเทคโนโลยีพลิกโฉมนี้อย่างแท้จริง และสามารถนำองค์กรก้าวเข้าสู่ยุคแห่ง AI ได้อย่างมั่นใจ

ไมโครซอฟท์ได้ออกแบบเนื้อหาหลักสูตรอบรมอย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้นำองค์กร หน่วยงาน และธุรกิจสามารถนำองค์ความรู้ ข้อมูลเชิงลึก เครื่องมือ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปต่อยอดในการกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแท้จริง เนื้อหาหลักสูตรยังมุ่งผสมผสานการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ (Multi-disciplinary) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละองค์กรและธุรกิจ ตั้งแต่การแพทย์ ธุรกิจค้าปลีก ภาคการผลิต การศึกษา ไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบัน FEGO ที่จัดตั้งขึ้นเป็นเวทีส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ครอบคลุมในหลากหลายด้าน พร้อมให้นำไปต่อยอดสู่ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายที่ดี และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ทั้งนี้ เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุม 4 หัวข้อสำคัญ คือ

 • AI Strategy
  การวางโครงสร้างแนวคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อกำหนดบทบาทของ AI ในการวางกลยุทธ์ขององค์กรแบบองค์รวม ตั้งแต่ด้านความเป็นผู้นำ พฤติกรรม และศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
 • AI Culture
  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เปิดรับเทคโนโลยี AI ในทุกด้าน และส่งเสริมให้ทุกแผนก ทุกตำแหน่งร่วมกันขับเคลื่อน องค์กรด้วย AI ซึ่งรวมไปถึงแผนกอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อาทิ ฝ่ายบัญชี การตลาด การจำหน่าย และบริการลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในองค์กรเช่นเดียวกัน
 • Responsible AI
  การศึกษาวิเคราะห์บทบาทและผลกระทบที่จะเกิดจากการใช้ AI ในมิติของภาครัฐและองค์กรธุรกิจ ผ่านการศึกษาคู่มือแนะนำ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถกำหนดหลักการด้านจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติด้านการใช้ AI ในองค์กรบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล รวมไปถึงเรียนรู้การจัดการทรัพยากร ข้อเสนอแนะ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
 • Technology of AI
  การเรียนรู้เทคโนโลยีล่าสุดเกี่ยวกับเครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เกี่ยวกับ AI เพื่อนำไปใช้บรรลุเป้าหมายในการทำงานและสร้างผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับองค์กรและธุรกิจ

สพธอ. และไมโครซอฟท์จะเริ่มเปิดหลักสูตรอบรม e-Training นี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยเริ่มจากกลุ่มธุรกิจการเงิน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2563 ที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้หัวข้อ “AI ในภาคธุรกิจการเงิน” และเตรียมพบกับการอบรมเข้มข้นสำหรับกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ตลอดครึ่งปี 2563 ได้แก่ กลุ่มสาธารณสุขและการแพทย์ (เดือนกุมภาพันธ์) กลุ่มธุรกิจค้าปลีก (เดือนมีนาคม) ภาคการผลิต (เดือนเมษายน) การศึกษา (เดือนพฤษภาคม) และหน่วยงานภาครัฐ (เดือนมิถุนายน) นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านการอบรม e-Training ในหลักสูตร AI Business School สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแฮคกาธอน ที่มุ่งสนับสนุนให้ผู้เข้าแข่งขันนำความรู้จากหลักสูตรมาปรับใช้ นำพาองค์กรธุรกิจของตนให้ก้าวข้ามความท้าทายได้สำเร็จ

ด้าน นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน AI กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าการทำงานในทุกอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงเป็นวาระสำคัญที่ประเทศไทยจะต้องพัฒนาผู้นำองค์กรและธุรกิจที่มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับภาคธุรกิจและสังคมอย่างแท้จริง

“เราอยู่ในจุดที่คนทำงานทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไปว่า AI เป็นนวัตกรรมที่จะนำคลื่นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เข้ามาในทุกอุตสาหกรรมและทุกธุรกิจ การนำ AI เข้าไปเป็นหัวใจหลักของธุรกิจจะช่วยให้องค์กรมีศักยภาพมากขึ้นในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการ Engage (การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย) Innovate (การสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ) Work (การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน) หรือ Solve (การเอาชนะอุปสรรคเพื่อแก้ไขปัญหาในสังคม) ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงได้ขยายหลักสูตร AI Business School มายังประเทศไทย เพื่อให้ผู้นำในโลกธุรกิจสามารถพัฒนาต่อยอดจากความสามารถของ AI และก้าวเดินสู่อนาคตอย่างมั่นใจ” นายธนวัฒน์กล่าว