ไมโครซอฟท์และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยร่วมลงนาม ยกระดับทักษะด้านดิจิทัลมหาวิทยาลัย 4 เครือข่าย ทปอ. ในประเทศไทย

Microsoft and Ministry executives

ภายใต้โครงการ Education Transformation for Higher Education เปิดให้อาจารย์ใช้หลักสูตรของไมโครซอฟท์ผนวกเข้ากับแผนการสอนเพื่อยกระดับองค์ความรู้สู่ยุคใหม่ 

  • บุคลากรทางการศึกษา ครูอาจารย์สามารถนำหลักสูตรการสอนที่มีมากกว่า 1000+ หลักสูตร ไปผนวกกับแผนการสอนที่มีได้  
  • อาจารย์สามารถเข้ามาเรียนรู้ทักษะต่างๆ พร้อมเปิดโอกาสให้สอบเพื่อรับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถด้านเทคโนโลยี 
  • นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศในสังกัดมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษา สามารถเข้าสอบเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรรับรองจากไมโครซอฟท์ผ่านหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งยังได้รับ ไมโครซอฟท์ คลาวด์ เครดิตเพื่อนำไปพัฒนาโครงงานด้านต่างๆ ในเบื้องต้นได้ 

กรุงเทพฯ, 22 มิถุนายน 2564 – บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ 4 ภาคีพันธมิตรผู้นำมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา 4 เครือข่าย ทปอ. ได้แก่ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผู้แทนนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในโครงการ Education Transformation for Higher Education เพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ด้วยการสนับสนุนด้านหลักสูตรและสื่อการสอนที่จำเป็นผ่าน Microsoft Learn for Educators แก่อาจารย์ผู้สอน และ LinkedIn Learning โดยเฉพาะในหลักสูตรสำหรับตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการของตลาด  พร้อมมุ่งยกระดับทักษะเชิงดิจิทัลแก่นักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศผ่านการสนับสนุนด้านทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่ดียิ่งขึ้น  

นอกจากการสนับสนุนเครื่องมือการสอนผ่าน Microsoft Learn for Educators อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จะได้เตรียมพร้อมยกระดับเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา ด้วยการฝึกอบรมหลักสูตรดิจิทัลและสอบได้ใบรับรองทักษะจากไมโครซอฟท์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในเบื้องต้น ประกอบด้วย หลักสูตร คือ Azure Fundamental, Azure AI Fundamentals, Power Platform Fundamentals, Azure Data Fundamentals, Microsoft Security, Compliance and Identity Fundamentals, Dynamics 365 Fundamentals Customer Engagement Apps (CRM) และ Dynamics 365 Finance and Operations Trainer (ERP) และจะมีหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีกต่อไป  

นอกจากนี้ ยังจะได้รับความช่วยเหลือจากทีมไมโครซอฟท์ในการเข้ามาช่วยปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อให้กับนักศึกษา โดยอาจารย์ที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน Microsoft Learn for Educators จะยังได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากไมโครซอฟท์ สำหรับนักศึกษาจะได้รับเครดิตเพื่อการใช้งาน Microsoft Azure มูลค่า 100 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อปี และการเข้าถึงบริการ Microsoft Azure จำนวนมากกว่า 25 รายการ และยังสามารถใช้งานเครื่องมือพัฒนาบน Azure และห้องสมุดออนไลน์เพื่อการเรียนรู้อย่างอิสระโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกด้วย

สามารถเข้าถึงหลักสูตร Microsoft Learn for Educators ได้ที่นี่ LinkedIn Learning ได้ที่นี่ และ เข้าถึงบริการ Microsoft Azure สำหรับนักศึกษาแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่นี่