RISE with SAP dostępny z regionu chmurowego Microsoft w Polsce

Microsoft, we współpracy z SAP, ogłosił dostępność RISE with SAP w regionie Azure Poland Central. Od teraz klienci SAP mogą korzystać z RISE with SAP z chmury Microsoft, wzmacniając tym samym innowacyjność, efektywność, konkurencyjność swoich organizacji oraz najlepsze doświadczenia klientów.

Uruchomienie RISE with SAP na Microsoft Azure zapewnia klientom kompletny zestaw rozwiązań SAP w chmurze, w tym oprogramowanie ERP, praktyki branżowe i usługi. Organizacje różnej wielkości i z różnych branż mogą korzystać z kompleksowego pakietu usług chmurowych klasy korporacyjnej, aby spełnić swoje wymagania w zakresie transformacji cyfrowej i innowacji.

“Microsoft dokłada wszelkich starań, aby zapewnić swoim klientom optymalne środowisko chmurowe. Dostępność RISE with SAP z regionu chmury Microsoft w Polsce otwiera nowe perspektywy biznesowe i napędza innowacje. Te działania w ramach naszego wieloletniego partnerstwa wspierają realizację naszego priorytetowego celu, jakim jest umożliwienie klientom wprowadzania innowacji na własnych warunkach i osiągania celów biznesowych” mówi Michelle Simmons, CE General Manager Microsoft.

„Certyfikacja polskiego regionu Microsoft Azure pod wymogi RISE with SAP to ważne wydarzenie. W ramach programu RISE with SAP zobowiązujemy się do wielu konkretnych parametrów świadczenia usług, które dotyczą także aspektów infrastrukturalnych. Jednocześnie, rozszerzamy pulę dostępnych opcji dla klientów, którzy inwestują w chmurę, ale mają specyficzne wymogi lub potrzeby związane z lokalizacją centrum danych” zauważa Piotr Ferszka, prezes zarządu SAP Polska.

Klienci w Polsce otrzymują dostęp do chmury Microsoft, aby spełnić wymagania dotyczące rozwiązań SAP dzięki płynnej integracji, szerokiej gamie zaawansowanych usług i innowacyjnym funkcjom. Microsoft Azure zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i zgodności.

Fortaco Group korzysta z RISE with SAP dostępnego z chmury Microsoft w celu przeprowadzenia skutecznej transformacji cyfrowej biznesu.

“Fortaco jest wiodącym, niezależnym od marki partnerem strategicznym dla przemysłu ciężkiego sprzętu off-highway i przemysłu morskiego, oferującym technologię, kabiny do pojazdów, konstrukcje stalowe oraz ich montaż. Nasze biznesy są zlokalizowane w Austrii, Estonii, Finlandii, Francji, Indiach, Polsce, Serbii, na Słowacji i na Węgrzech. RISE with SAP oraz możliwości, jakie oferuje region przetwarzania danych w chmurze Microsoft znacząco przyczyniają się do jeszcze szybszego i bardziej efektywnego osiągania naszych celów biznesowych na kolejne lata. Chmura pozwala napędzać innowacje, zwiększać naszą konkurencyjność i dostarczać coraz lepsze rozwiązania naszym klientom” mówi Piotr Galiński IT Director, Fortaco Group.

***

RISE with SAP now available from Microsoft cloud region in Poland

Microsoft, in partnership with SAP, has announced the availability of RISE with SAP in the Azure Poland Central region. From now on, SAP customers can leverage RISE with SAP from the Microsoft cloud, enhancing the innovation, efficiency, competitiveness of their organizations, and delivering the best customer experiences.

The inclusion of RISE with SAP on Microsoft Azure empowers customers with a complete package directly from SAP for the cloud including ERP software, industry practices and services. Organizations of all sizes and across various industries can leverage the comprehensive suite of enterprise-grade cloud services to fulfill their digital transformation and innovation requirements.

“Microsoft is committed to delivering the optimal cloud experience to its customers. The availability of RISE with SAP from the Microsoft cloud region in Poland enables new business prospects and fosters innovation. This initiative aligns with Microsoft’s objective of empowering customers to innovate on their own terms and achieve their business objectives” says Michelle Simmons, CE General Manager Microsoft.

“The certification of the Polish Microsoft Azure region to meet the requirements of RISE with SAP is a significant milestone. As part of the RISE with SAP program, we commit to numerous specific service delivery parameters, which also encompass infrastructural aspects. At the same time, we are expanding the pool of available options for customers who are investing in the cloud but have specific requirements or needs related to data center localization” says Piotr Ferszka, Managing Director at SAP Polska.

Customers in Poland gain access to the Microsoft cloud to meet the requirements for SAP solutions through seamless integration, a wide range of advanced services, and innovative features. Microsoft Azure ensures the highest level of security and compliance.

Fortaco Group leverages RISE with SAP, available from the Microsoft cloud, to undergo an effective digital business transformation.

“Fortaco is a leading, brand-independent strategic partner for the off-highway heavy equipment and marine industries, providing technology, vehicle cabins, steel structures, and their assembly. Our businesses are located in Austria, Estonia, Finland, France, India, Poland, Serbia, Slovakia, and Hungary. RISE with SAP, along with the capabilities offered by the Microsoft cloud data processing region, significantly contributes to achieving our business goals even faster and more efficiently in the coming years. The cloud enables driving innovation, increasing our competitiveness, and delivering even better solutions to our customers,” says Piotr Galiński, IT Director, Fortaco Group.

 

Powiązane posty