BLOG: Podľa prieskumu Microsoft sa ľudia správajú online slušnejšie

 |   Jacqueline Beauchere, riaditeľka pre oblasť online bezpečnosti Microsoftu

Digital Civility Index

Nový prieskum spoločnosti Microsoft ukazuje, že podľa skúseností ľudí z celého sveta sa zvyšuje úroveň slušného správania online. Štúdia bola uverejnená v súvislosti s medzinárodným Dňom bezpečnejšieho internetu, ktorý pripadá tento rok na 5. februára 2019.

Ukazovateľ DCI (Digital Civility Index – Štúdia online správania) spoločnosti Microsoft klesol v poslednom roku o dva percentuálne body na 66 percent. Táto hodnota je stále o jeden percentuálny bod vyššia než počiatočná úroveň zistená pred dvoma rokmi. Index DCI, meraný na základe online rizík, s ktorými sa stretávajú príbuzní a priatelia respondentov, klesol o 5 percentuálnych bodov na 63 percent. Tieto údaje ukazujú, že dospievajúci a rodičia v 22 krajinách vnímajú svoju zraniteľnosť voči celému radu 1 online rizík spadajúcim do štyroch kategórií: poškodzujúce povesť, týkajúce sa správania, sexuálne, osobné/obťažujúce. Tento ukazovateľ funguje podobne ako golfové skóre: čím nižšia je hodnota (na stupnici od nuly do sto), tým nižšia je zraniteľnosť respondenta voči riziku a tým vyššia je vnímaná úroveň slušného správania online.

Digital Civility Index

Nevítaný kontakt je stále hlavným rizikom, ktoré sa však znižuje

Nevyžiadaný kontakt predstavoval najväčšie riziko v ostatných troch rokoch, v ktorých bol prieskum realizovaný. Nevítaný kontakt zmienili v najnovšej štúdii štyria z desiatich respondentov  (40 percent), čo je najvyššia úroveň zo všetkých 21 rizík, ale zároveň o štyri percentuálne body nižšia hodnota než úroveň nevyžiadaného kontaktu pred rokom. Tento mierny pokles bol hlavnou príčinou celkového zlepšenia ukazovateľa DCI. Početnosť ostatných online rizík sa oproti predchádzajúcemu roku v podstate nezmenila.

Globálny ukazovateľ DCI vykazuje v medziročnom porovnaní iba malé zmeny, a preto sme v najnovšej štúdii chceli podrobnejšie preskúmať niektoré typy rizík aj ich dosahy, bolesť a nepríjemnosti, ktoré následne prinášajú. Nemalo by nás prekvapovať, že bolesť a utrpenie spôsobené online rizikami sú skutočné, ako potvrdzujú najnovšie dáta. Faktom je, že potom, čo používatelia internetu zažijú dôsledky online rizík, klesá ich dôvera v ostatných ľudí v online aj reálnom svete. Títo ľudia uvádzajú, že v ich živote stúpa úroveň stresu, trpia nespavosťou a znižuje sa pravdepodobnosť ich zapojenia na sociálnych sieťach, blogoch či fórach.  Pri všetkých týchto následkoch, ktoré sa v najnovšej štúdii objavili na prvých piatich miestach, došlo v porovnaní s predchádzajúcim rokom k nárastu o tri alebo štyri percentuálne body.

Pozitívne je, že najlepšia správa, ktorú štúdia prináša, sa týka údajov o tínedžeroch. Tí sa dnes viac než v minulosti obracajú o pomoc s online rizikami na svojich rodičov alebo iných dospelých, ktorým dôverujú. Až 42 percent opýtaných tínedžerov uviedlo, že požiadalo rodičov o pomoc s online problémom, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje nárast o 32 percent. Takmer tri desatiny z nich (28 percent) uviedlo, že o pomoc požiadali aj iného dospelého ako napríklad učiteľa, trénera nebo poradcu.

Rozhodne však stúpa závažnosť online rizík. Dôkazom tohto je sexuálne správanie, vydieranie, nadväzovanie dôverných vzťahov s cieľom ich neskoršieho zneužitia (grooming) a šikanovanie vrátane eskalácie v skupine. Vítaným vývojom však je, že čoraz viac tínedžerov sa obracia o radu na dospelých.

Prijmite výzvu digitálnej slušnosti

Na medzinárodný  Deň bezpečnejšieho internetu tiež ľuďom pripomíname našu výzvu digitálnej slušnosti: štyri praktické zásady pre bezpečnejšie a zdravšie online interakcie. Každý sa môže v Deň bezpečnejšieho internetu k tejto výzve pripojiť a zaviazať sa, že po celý rok bude pri svojich online aktivitách uplatňovať pozitívne návyky a postupy.

Výzva digitálnej slušnosti zahŕňa nasledujúce štyri zásady konania:

  1. Držať sa zlatého pravidla konať pri každej interakcii s pochopením, súcitom a láskavosťou a správať sa ku každému, s kým sme online v spojení, s úctou a rešpektom.
  2. Rešpektovať rozdiely, uznávať rôzne perspektívy, a pokiaľ nastanú nezhody, zapojiť sa do komunikácie s rozvahou a nepoužívať urážky a osobné útoky.
  3. Vyčkať chvíľu s odpoveďou na otázky, s ktorými nesúhlasíme, a nepublikovať ani neodosielať nič, čo by mohlo niekoho iného zraniť, poškodiť jeho povesť alebo ohroziť bezpečnosť.
  4. Postaviť sa sami za seba aj za ostatných tak, že podporíme obete online zneužívania alebo krutosti, oznámime výhražné konanie a zachováme dôkazy o nepatričnom alebo nebezpečnom konaní.

Ďalšie materiály na podporu digitálnej slušnosti

Na pomoc v šírení digitálnej slušnosti v roku 2019 ponúkame niekoľko nových materiálov. Náš prieskum realizujeme vo viac ako 20 krajinách, ale príležitosť zapojiť sa doň môžu mať aj iné krajiny. Pokiaľ ste vo vedení mimovládnej organizácie alebo s ňou spolupracujete a radi by ste zrealizovali náš prieskum i vo vašej krajine, dáme vám zadarmo k dispozícii náš dotazník prieskumu. Možno ste taktiež už počuli o našej prvej Rade pre digitálne dobro (Council for Digital Good). V roku 2017 sme vybrali 15 tínedžerov z 12 amerických štátov, aby sa stali propagátormi digitálnej slušnosti v rámci 18-mesačného pilotného programu. Domnievame sa, že dosah a pozitívny efekt tejto iniciatívy je možné a dokonca žiaduce zopakovať. Preto sme vytvorili krátku príručku, ktorá opisuje čas strávený s našimi tínedžermi a nami vytvorený program. Túto príručku dávame k dispozícii ďalším záujemcom o vytváranie programov a aktivít zameraných na deti a mládež. Pokiaľ chcete získať niektorý alebo obidva z týchto materiálov, kontaktujte tím spoločnosti Microsoft pre online bezpečnosť a digitálnu slušnosť na adrese [email protected].

Ponúkame taktiež opäť osvedčené postupy pre všetky zainteresované strany a radi by sme  zdôraznili písomný manifest online života vytvorený našou prvou Radou pre digitálne dobro. V neposlednom rade ďakujeme našim partnerom a prispievateľom, ktorí prevzali myšlienku digitálnej slušnosti a začali svoje vlastné projekty alebo programy, ktorých základom je univerzálne posolstvo správať sa k sebe s rešpektom a úctou. Nová verzia dokumentu Voices for Digital Civility (Hlasy za digitálnu slušnosť) vyzdvihuje nespočetné množstvo jednotlivcov a organizácií presadzujúcich tieto myšlienky založené na zdravom rozume.

Dúfame, že sa v Deň bezpečnejšieho internetu zapojíte a stanete sa zástancom digitálnej slušnosti dnes i po celý rok. Na našom webe a stránke s materiálmi nájdete rady a pokyny, ktoré vám umožnia preštudovať si a riešiť prakticky akékoľvek otázky online bezpečnosti. Pokiaľ chcete pravidelne dostávať najnovšie správy a informácie, buďte s nami v spojení na Facebooku a Twitteri. Budeme radi, keď sa pripojíte k výzve digitálnej slušnosti a budete propagovať bezpečné, úctivé a všetkým prístupné online interakcie nielen v roku 2019.

Pozn.: 1

  • Poškodzujúce povesť – zhromažďovanie a zverejňovanie osobných údajov (doxing) a poškodzovanie osobnej alebo profesionálnej povesti
  • Týkajúce sa správania – zlé a podlé správanie, trolling, online obťažovanie alebo šikanovanie, nenávistné vyjadrovania a mikroagrese
  • Sexuálne – nevyžiadané správy sexuálnej povahy (sexting), sexuálne návrhy, prejavovanie nevítanej sexuálnej pozornosti * a sexuálne vydieranie alebo zverejňovanie pornografických materiálov bez udelenia súhlasu (napríklad “porno ako pomsta”)
  • Osobné / obťažujúce – nevítaný kontakt, diskriminácia, policajné zásahy v dôsledku nepravdivých udaní (swatting), mizogýnia, extrémistický obsah alebo agitácia, falošné správy, výmysly alebo podvody

* Označuje nové riziko v tejto najnovšej štúdii.