BLOG: Pokračovanie v digitálnej transformácii školstva prispeje k rýchlejšej zmene školského systému

 |   Rudolf Urbánek, generálny riaditeľ Microsoftu v Česku a na Slovensku

Prázdniny sú obdobie, keď sa školy pripravujú na ďalší školský rok. Rekonštrukcia, upratovanie, vymaľovanie, úprava záhrad či fasády, nákup školských pomôcok, to všetko musia školy stihnúť iba za osem týždňov. Digitálnu premenu museli školy stihnúť za ešte kratší čas. Stačilo niekoľko týždňov v marci tohto roka a naštartovali  dlho očakávanú a potrebnú digitálnu transformáciu a inovácie v školskom systéme.

Vďaka dlhodobému vzdelávaniu na diaľku minulý školský rok učitelia, žiaci, ale v mnohých prípadoch aj my rodičia sme spoločne neplánovane absolvovali aj jeden nový predmet –  rozvoj digitálnych zručností. Toto je jeden z predmetov, ktorý na začiatku školského roka 2020/2021, na rozdiel od matematiky, angličtiny, slovenčiny a iných predmetov, nebude potrebovať opakovanie. Stačí, ak učitelia a žiaci budú pokračovať v používaní už odskúšaných zavedených nástrojov. Veď ukladanie a zdieľanie dokumentov s učivom, tvorba prezentácií či komunikácia učiteľov so žiakmi alebo rodičmi cez „čet“ sa úspešne na niektorých školách využívali počas prezenčnej formy výučby už niekoľko rokov.

Verím, že mi, aj na základe nedávnych skúseností, dá väčšina učiteľov za pravdu, že je jednoduchšie a pohodlnejšie zdieľať s kolegami i študentmi učebné materiály online, ako si ich tlačiť, kopírovať alebo podávať na USB kľúči. A zároveň mať všetko uložené na jednom mieste. Toto je jedna z výhod nástrojov na spoluprácu, ktorú ja osobne pri svojej práci veľmi oceňujem.

Ak sa zamyslím nad tým, ako ešte inak by mohli byť technológie používané počas výučby v školách, prvé, čo mi napadne, je dať ich do rúk žiakom, ktorí pre dlhodobú chorobu alebo zdravotné znevýhodnenie nemôžu fyzicky každý deň chodiť do školy. Rovnako užitočne poslúžia študentom s poruchami zraku, sluchu alebo tým, ktorí majú problémy pri učení.

Úlohou moderných technológií a nástrojov na efektívnu spoluprácu je uľahčovať prácu a prinášať ďalšie možnosti a inšpirácie, čo platí obzvlášť pre ich použitie vo vzdelávaní. Pred učiteľmi stojí výzva a aj očakávania rodičov, aby využili skúsenosti z náročného obdobia dlhodobého vyučovania na diaľku. Aby sa inšpirovali a následne obohatili, spestrili alebo úplne zmenili svoje vyučovacie hodiny. Aby využili dostupné technologické riešenia na zjednodušenie a sprístupnenie učiva zdravotne či inak znevýhodneným žiakom. Zásadne tak prispejú k budovaniu digitálnych zručností svojich študentov a ich lepšej pripravenosti na trh práce.

Skúsenosti potvrdili, že väčšina škôl to zvládla a je dostatočne pripravená na vyučovanie na diaľku. Môžu sa tak ďalej zamýšľať, ako túto skúsenosť využiť, napríklad kombináciou prezenčnej výučby a online vzdelávania – keď vznikne hybridné vzdelávanie. Dôležité je od septembra pokračovať v (nielen) digitálnej transformácii školského systému a v používaní online nástrojov v akejkoľvek forme vyučovania, lebo len tak dosiahneme zmenu školského systému a pripravíme naše deti na budúcnosť.

Osobne verím, že budúcnosť vzdelávacieho systému v našom regióne bude o citlivej kombinácii využívania prezenčnej a dištančnej formy vzdelávania, aj keď samotná transformácia vzdelávacieho systému bude zahŕňať oveľa väčšiu zmenu a potrebu reagovať na čoraz rýchlejšie sa meniace externé prostredie.

Tags: , ,