สมาคมธนาคารไทย ชมรม CSR และไมโครซอฟท์ ผนึกเครือข่าย เพิ่มศักยภาพคนพิการภายใต้สภากาชาดไทย สู่การขับเคลื่อนแรงงานอย่างยั่งยืน

 |   Thornthawat Thongnab

กรุงเทพฯ 15 สิงหาคม 2560 – สมาคมธนาคารไทย เดินหน้าโครงการสมาคมธนาคารไทยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมผสานเครือข่ายการทำงานร่วมกับชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มศักยภาพแรงงานคนพิการที่ปฏิงานในสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด 76 แห่ง และกิ่งกาชาดอำเภอ 240 แห่งทั่วประเทศ พร้อมส่งมอบคอมพิวเตอร์ 550 ชุด และซอฟต์แวร์เพื่อการใช้งานมูลค่ากว่า 27 ล้านบาท ให้กับสภากาชาดไทย

นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า “ในปี 2560 ธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยทั้ง 14 แห่ง ได้ร่วมกันดำเนินโครงการสมาคมธนาคารไทยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายใต้การขับเคลื่อนของสมาคมธนาคารไทยเพื่อทำการจ้างเหมาบริการการจ้างงานคนพิการ รวม 902 คนให้ทำงานกับสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรทางสังคมที่สำคัญของประเทศที่มีเครือข่ายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ  โดยในปีแรกของโครงการนี้ สภากาชาดไทยสามารถรับคนพิการเข้าไปช่วยทำงานในสำนักงานเหล่ากาชาดและกิ่งกาชาดอำเภอได้รวม 668 อัตรา และพบว่าคนพิการจำนวนมากมีศักยภาพการสูง แต่ขาดแคลนอุปกรณ์การทำงานโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ด้วยเหตุนี้ สมาคมธนาคารไทยจึงร่วมกับชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยรับบริจาคคอมพิวเตอร์จากธนาคารสมาชิกที่มีกำหนดระยะเวลาต้องเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อบริจาคให้กับสภากาชาดไทยสำหรับให้คนพิการได้ใช้ทำงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากธนาคารสมาชิก และยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2552 และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริจาคซอฟต์แวร์เป็นการเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ ความสามารถ และศักยภาพของคนพิการให้มีประสิทธิภาพการทำงานและโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ”

นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน ประธานชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า “ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย ได้รับมอบหมายจากสมาคมธนาคารไทยในการสานต่อโครงการฯ และได้ขอความร่วมมือตลอดจนประสานการทำงานภายในสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย เพื่อรวบรวมและรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จากธนาคารสมาชิกฯ ที่มีโครงการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่แทนรุ่นเก่าให้กับพนักงานในช่วงปลายปี 2559 – 2560 รวมถึงรับบริจาคเครื่องใหม่ตามความประสงค์ของธนาคารผู้บริจาค โดยมีธนาคารสมาชิก 5 แห่งที่มีแผนเปลี่ยนคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า ให้การสนับสนุนโครงการรวม 550 ชุด ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) รวมถึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเพิ่มเติมจากคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2552  และได้รับความร่วมมือเป็นพิเศษจาก บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้มอบซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในการทำงาน เพื่อมอบให้กับสภากาชาดไทยสำหรับส่งมอบยังแรงงานคนพิการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด 76 แห่ง และกิ่งกาชาดอำเภอ 240 แห่งทั่วประเทศ ได้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การเก็บข้อมูลด้านต่างๆ งานประชาสัมพันธ์ งานเอกสารการประชุม เอกสารการเงิน บันทึกการทำบัญชี และพัฒนาศักยภาพให้กับคนพิการผ่านการเรียนรู้แบบดิจิตอล”

ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการล่าสุด ณ มิถุนายน 2560 ระบุว่ามีจำนวนคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,802,375 คน (ร้อยละ 2.72 ของประชากรทั้งประเทศ) ในจำนวนนี้มีคนพิการอยู่ในวัยทำงาน (อายุ 15-60 ปี) 802,058 คน โดยได้ทำงานแล้วเพียง 227,924 คน (คิดเป็นร้อยละ 28.4) จึงมีแรงงานคนพิการอีกเป็นจำนวนมากที่มีความพร้อมรอเข้าสู่การจ้างงาน”

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ”ไมโครซอฟท์เชื่อว่าคนทุกคนบนโลกใบนี้มีศักยภาพ และเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการผลักดันศักยภาพนั้น  เรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจ้างงานผู้พิการให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มอบซอฟต์แวร์ วินโดส์ 10 ออฟฟิศ 365 และออฟฟิศ 2016 มูลค่ากว่า 27 ล้านบาท ซึ่งการบริจาคครั้งนี้ถือว่ามีมูลค่ามากที่สุดตั้งแต่เราเคยบริจาคให้กับองค์กรไม่แสวงผลกำไรในประเทศไทย เพื่อให้ครอบคลุมการทำงานของเหล่ากาชาดทั่วประเทศ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมทางเทคโนโลยีผ่านโครงการไมโครซอฟท์ ฟิแลนทรอฟีส์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในองค์กรของเรา เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้คนไทยและองค์กรไทยบรรลุเป้าหมายสูงสุดที่ได้ตั้งไว้ร่วมกัน”

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิก สภากาชาดไทย   “ในนามสภากาชาดไทย ดิฉันขอขอบคุณ สมาคมธนาคารไทย ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้สนับสนุนคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ให้กับทางสภากาชาดไทย เพื่อให้คนพิการที่ได้รับการจ้างงานโดยปฏิบัติงานประจำอยู่ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ ตลอดจนสำนักงานส่วนกลางของสภากาชาดไทย ตามโครงการสมาคมธนาคารไทยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวนประมาณ 700 อัตรา มาใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานฯ ซึ่งคนพิการส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานกับทางสภากาชาดไทย มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี โดยเฉพาะความรู้และความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ที่ปรากฎเป็นเชิงประจักษ์เทียบเท่ากับบุคลทั่วไป การได้รับคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในครั้งนี้ จะส่งเสริมทักษะและศักยภาพของคนพิการให้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมเกิดมิติความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ที่เกิดจากการนำองค์ความรู้ที่เรียนรู้จากการปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มคนพิการ ทำให้คนพิการมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทั้งนี้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพได้”