Skip to Main Content
Digital Civility Index

BLOG: Podle průzkumu Microsoftu se lidé v online prostoru chovají slušněji

Údaje z nového průzkumu společnosti Microsoft ukazují, že podle zkušeností lidí z celého světa se zvyšuje úroveň slušnosti online. Tato zjištění byla zveřejněna v souvislosti s mezinárodním Dnem bezpečnějšího internetu, který připadá na 5. února 2019.

Ukazatel DCI (Digital Civility Index, Ukazatel digitální slušnosti) společnosti Microsoft klesl v posledním roce o dva procentní body na 66 procent. Tato hodnota je stále o jeden procentní bod vyšší, než počáteční úroveň zjištěná před dvěma lety. Index DCI měřený na základě online rizik, se kterými se setkávají příbuzní a přátelé respondentů, přitom klesl o pět procentních bodů na 63 procent. Tato zjištění pocházejí z průzkumu Civility, Safety and Interactions Online (Slušnost, bezpečnost a interakce online) pro rok 2018, který měří, jak teenageři a rodiče ve 22 zemích vnímají svoji zranitelnost vůči celé řadě[1] online rizik spadajících do čtyř kategorií: poškozující pověst, týkající se chování, sexuální a osobní/obtěžující. Tento ukazatel funguje podobně jako golfové skóre: čím nižší je hodnota (na stupnici od nuly do sta), tím nižší je zranitelnost respondenta vůči riziku a tím vyšší je vnímaná úroveň slušnosti online mezi lidmi v příslušné zemi.

Digital Civility Index

Nevítaný kontakt je stále hlavním rizikem, které se ale snižuje

Nechtěný kontakt představoval nejvýznačnější riziko ve všech třech letech ve kterých byl průzkum pořádán, a to ve všech geografických oblastech a demografických skupinách. Nevítaný kontakt zmínili v nejnovější studii čtyři z deseti respondentů (40 procent), což je nejvyšší úroveň ze všech 21 rizik, ale současně o čtyři procentní body nižší hodnota, než úroveň nevyžádaného kontaktu zaznamenaná před rokem. Tento mírný pokles byl hlavní příčinou celkového zlepšení ukazatele DCI. Četnost ostatních online rizik se oproti předchozímu roku v podstatě nezměnila.

Globální ukazatel DCI vykazuje v meziročním srovnání jen malé změny, a proto jsme v nejnovější studii chtěli podrobněji prozkoumat některé typy rizik a také jejich dopady a bolest, které následně přinášejí. Nemělo by nás překvapovat, že bolest a utrpení způsobené online riziky jsou skutečné, jak potvrzují nejnovější data. Skutečností také je, že poté, co se lidé setkají s důsledky online rizik, klesá jejich důvěra v ostatní v online i reálném světě. Tito lidé uvádějí, že v jejich životě stoupá úroveň stresu, trpí nespavostí a snižuje se pravděpodobnost jejich zapojení na internetu, blozích a online fórech. U všech těchto následků, které se v nejnovější studii objevily na prvních pěti místech, došlo v porovnání s předchozím rokem k nárůstu o tři nebo čtyři procentní body.

Pozitivní je, že jasně nejlepší zpráva, kterou studie přináší, se týká údajů o teenagerech. Ti se dnes více, než kdy jindy obracejí o pomoc s online riziky na své rodiče nebo jiné dospělé, kterým důvěřují. Plných 42 procent dotázaných teenagerů uvedlo, že požádalo rodiče o pomoc s online problémem, což oproti předchozímu roku představuje nárůst o 32 procent. Téměř tři desetiny z nich (28 procent) uvedli, že o pomoc požádali nějakého jiného dospělého, například učitele, trenéra nebo poradce. Rozhodně stoupá závažnost online rizik. Dokladem toho je sexuální vydírání, navazování důvěrných vztahů za účelem jejich pozdějšího zneužití (grooming) a šikanování včetně eskalace ve skupině. Vítaným vývojem ale je, že stále více teenagerů se obrací o radu na dospělé.

Přijměte výzvu digitální slušnosti

V mezinárodní Den bezpečnějšího internetu také lidem připomínáme naši výzvu digitální slušnosti: čtyři praktické zásady pro bezpečnější a zdravější online interakce. Každý se může v Den bezpečnějšího internetu k této výzvě připojit a zavázat se, že po celý rok bude při svých online aktivitách uplatňovat pozitivní návyky a postupy.

Výzva digitální slušnosti zahrnuje následující čtyři zásady jednání:

  1. Držet se zlatého pravidla jednat při každé interakci s pochopením, soucitem a laskavostí a chovat se ke každému, s kým jsme online ve spojení, s úctou a respektem.
  2. Respektovat rozdíly, uznávat různé perspektivy, a když nastanou neshody, zapojovat se s rozmyslem a nepoužívat urážky a osobní útoky.
  3. Vyčkat chvíli s odpovědí na věci, se kterými nesouhlasíme, a nepublikovat ani neodesílat nic, co by mohlo někoho jiného zranit, poškodit něčí pověst nebo ohrozit něčí bezpečnost.
  4. Postavit se sami za sebe i za ostatní tak, že podpoříme oběti online zneužívání nebo krutosti, oznámíme výhružné jednání a zachováme důkazy o nepatřičném nebo nebezpečném jednání.

Další materiály na podporu digitální slušnosti

Na pomoc v šíření digitální slušnosti v roce 2019 nabízíme několik nových materiálů. Náš průzkum provádíme ve více než 20 zemích, ale příležitost se do něj zapojit mohou mít i další státy. Pokud stojíte v čele nevládní organizace nebo pro ni pracujete a rádi byste provedli náš průzkum i ve vaší zemi, dáme vám zdarma k dispozici náš dotazník průzkumu. Možná jste také slyšeli o naší první Radě pro digitální dobro (Council for Digital Good). V roce 2017 jsme vybrali 15 teenagerů z 12 amerických států, aby se stali propagátory digitální slušnosti v rámci 18měsíčního pilotního programu. Domníváme se, že dopad a pozitivní efekt této iniciativy je možné a žádoucí zopakovat. Proto jsme vytvořili krátkou příručku, která popisuje čas strávený s našimi teenagery a námi vytvořený program. Tuto příručku dáváme k dispozici dalším zájemcům o vytváření programů a aktivit zaměřených na děti a mládež. Pokud chcete získat některý nebo oba z těchto materiálů, kontaktujte tým společnosti Microsoft pro online bezpečnost a digitální slušnost na adrese [email protected].

Nabízíme opět osvědčené postupy pro všechny zainteresované strany a rádi bychom zdůraznili písemný manifest online života vytvořený naší první Radou pro digitální dobro. V neposlední řadě děkujeme našim partnerům a přispěvatelům, kteří převzali myšlenku digitální slušnosti a zahájili své vlastní projekty nebo programy, jejichž základem je univerzální poselství jednat spolu navzájem s respektem a úctou. Nová verze dokumentu Voices for Digital Civility (Hlasy za digitální slušnost) vyzdvihuje nespočet jednotlivců a organizací prosazujících tyto myšlenky založené na zdravém rozumu.

Doufáme, že se v Den bezpečnějšího internetu zapojíte a stanete se zastáncem digitální slušnosti dnes i po celý rok. Na našem webu a stránce s materiály najdete rady a pokyny, které vám umožní prostudovat si a řešit prakticky jakékoli otázky online bezpečnosti. Pokud chcete pravidelně dostávat nejnovější zprávy a informace, buďte s námi ve spojení na Facebooku a Twitteru. Budeme rádi, když se připojíte k výzvě digitální slušnosti a budete propagovat bezpečné, uctivé a všem přístupné online chování nejen v roce 2019.

[1] Poškozující pověst – shromažďování a zveřejňování osobních údajů (doxing) a poškozování osobní nebo profesní pověsti
Týkající se chování – zlé a podlé chování, trolling, online obtěžování nebo šikanování, nenávistné vyjadřování a mikroagrese

Sexuální – nechtěné zprávy sexuální povahy (sexting), sexuální návrhy, projevování nevítané sexuální pozornosti* a sexuální vydírání nebo zveřejňování pornografických materiálů bez udělení souhlasu (například „porno jako pomsta“)

Osobní/obtěžující – nevítaný kontakt, diskriminace, policejní zásahy v důsledku nepravdivých udání (swatting), mizogynie, extremistický obsah nebo agitace, falešné zprávy, výmysly nebo podvody
* Označuje nové riziko v této nejnovější studii.