Skip to Main Content

Česká společnost ornitologická:

Analýza stavu ptactva pomáhá zlepšovat životní prostředí

Znečištěné ovzduší, úbytek zeleně či zhoršená kvalita vody. To je jen několik z mnoha známých indikátorů, které určují stav životního prostředí. Méně známým, ale neméně důležitým je indikátor běžných druhů ptáků. Jejich mapování, které provádí Česká společnost ornitologická, je nepostradatelnou činností při péči o životní prostředí a jeho ochraně.

Česká společnost ornitologická (ČSO) je organizace, která zkoumá a chrání ptáky, jejich prostředí a přírodu jako celek a svou činností k tomu motivuje i širokou veřejnost. ČSO prosazuje ochranu přírody založenou na vědeckých poznatcích a pomáhá rozvoji ornitologie i ochrany ptáků. V současnosti sdružuje přes 3000 aktivních členů.

Monitoring ptáků, Zdroj: Česká společnost ornitologická, fotil L. Schropfer

Jak se díky ptákům zjišťuje stav životního prostředí? Na to jsme se zeptali ředitele ČSO Zdeňka Vermouzka. „Ptáci jsou ideálními indikátory stavu životního prostředí, protože díky své mobilitě rychle reagují na změny prostředí a současně je lze snadno a levně sledovat, mimo jiné i za účasti široké veřejnosti,“ vysvětluje pan Vermouzek a dodává, že pro pochopení změn, ke kterým v našem životním prostředí dochází, je zásadní dlouhodobé sledování. K tomu v případě České republiky dochází od roku 1982.

Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO Zdroj: Sdružení VIA

Od té doby zhruba stovka dobrovolníků sbírá každé jaro přesně danou metodikou údaje o početnosti ptáků, které vyhodnocují za pomoci Microsoft Accessu a pokročilých modelovacích metod vyvinutých Statistics Netherlands. Právě využití rozšířené platformy Microsoft Accessu umožnilo provádět analýzu dat prakticky ve všech evropských zemích, díky čemuž lze získat porovnatelné údaje o vývoji ptačích populací na celém evropském kontinentu. Za dobu 36 let trvání programu je k dispozici téměř milion jednotlivých záznamů, které je třeba každoročně znovu zpracovat, aby poskytly aktuální trendy vývoje ptačích populací. „Microsoft Access nám umožnil značně zkrátit dobu potřebnou ke zpracování celého datového balíku. Je to silný nástroj pro zpracování dat a jeho uživatelské prostředí umožňuje snadno konstruovat i složité dotazy a vztahy bez nutnosti znalosti programování. Je proto velmi efektivní pomůckou pro jakoukoli práci s většími objemy strukturovaných dat,“ přibližuje výhody nástroje pan Vermouzek a pokračuje: „Díky urychlení celého procesu jsme již na konci aktuální hnízdní sezóny schopni vypočítat aktualizované indexy změn početnosti běžných druhů ptáků.” 

Využití Microsoft Access umožňuje ČSO poskytovat relevantní informace o životním prostředí jak odpovědným orgánům, tak veřejnosti. Indikátory využívají státní úředníci, nevládní organizace i novináři při prezentaci stavu naší krajiny. Evropský „Farmland Bird Indicator“ založený i na výsledcích ČSO využívá mj. Evropská komise jako jeden ze základních environmentálních indikátorů Evropské unie.

Exkurze pro děti pořádaná ČSO, Zdroj: Česká společnost ornitologická, fotil Jan Chládek

„Díky dlouhodobému monitoringu a použití technologií jsme tedy téměř v reálném čase schopni stanovit, jak které druhy mění svoji početnost a kam je třeba napřít ochranářské úsilí. Na úrovni společenské a politické pak můžeme s pádnými důkazy konstatovat, že nejohroženějším typem prostředí u nás je zemědělská krajina, která se postupně mění v zelenou poušť,“ uzavírá pan Vermouzek. Rádi byste pro ochranu životního prostředí také něco podnikli? Můžete začít třeba s procházkami či exkurzemi, které ČSO pořádá nebo se pusťte do stavby budek či krmítek.