Skip to Main Content

Jak učitelé kombinují tradiční výuku s digitálními inovacemi

S novým školním rokem jsme vstoupili do důležitého období, ve kterém budeme hledat, jak tento nový způsob výuky skloubit co nejlépe s tradičnějším přístupem založeným na učení ve třídách, a to nejen jako dočasné opatření, ale i v dlouhodobějším horizontu. Přitom se nadále musíme mít na pozoru před neustálými změnami, které přináší pandemie. Skvělé je, že učitelé z různých zemí se neváhají zapojit, využívají této příležitosti a snaží se definovat, jak by měl vypadat „nový normál“ vzdělávání.

Jedno univerzální digitální řešení neexistuje

Při přechodu na vzdálenou výuku mnoho učitelů rychle zjistilo, že online třídy nefungují stejně jako třídy fyzické. V důsledku toho školy upravují svůj přístup a vytvářejí nové metodiky výuky.

Na Základní škole Nedvědova v Olomouci rozšiřují učitelé svůj přístup k výuce s pomocí digitálních řešení a snaží se přitom odpovídajícím věkovým skupinám zajistit vhodný kontakt s technologiemi.

Image photoAž do 4. ročníku používají žáci při vyučování výhradně jednodušší prvky platformy Microsoft Teams a hovory probíhají pod vedením učitelů. Součástí prostředí pro žáky 5. a vyšších ročníků je i Office 365 a také kanály Teams odpovídající jednotlivým předmětům. V nich se jim dostává podpory od učitelů, naleznou v nich výukové materiály, odevzdávají svou práci a testují své znalosti s pomocí aplikace Forms. Ve všech ročnících ale učitelé používají Teams jako důležitý prostředek, který udržuje žáky ve spojení, i když jsou fyzicky na různých místech.

„Je důležité, aby se setkávala celá třída. Žákům chybí společenské kontakty a potřebují se navzájem vidět.“
Miroslav Dvořák, zástupce ředitele Základní školy Nedvědova v Olomouci

Některé školy provádějí různé úpravy, aby výuka dávala smysl. V První základní škole v bulharském městě Goce Delčev například začíná vyučování v 9 hodin jako obvykle. Zajímavé ale je, že se škola rozhodla zkrátit pro mladší žáky délku online vyučování z obvyklých 30 minut, což je doba výuky v učebnách, na 20 minut, aby jim pomohla udržet si pozornost. Škola se také chce zaměřit na konsolidaci vzdělávání, a proto přizpůsobila časový plán zkoušek. Z toho důvodu se zatím neprovádějí žádná hodnocení. Učitelé ale věří, že až nastane správná doba, dokážou provádět zkoušky v Teams.

„Hodnocení v rámci učebny v Teams bude velice snadné. V části Zadání může učitel vytvořit praktický úkol nebo test a nastavit body hodnocení spolu s časem, který mají žáci na vypracování úkolu k dispozici. Jakmile žák test vyřeší a klikne na tlačítko pro odeslání, okamžitě se dozví, jestli byl úspěšný.“
Ljudmila Dermendžijeva, učitelka První základní školy v bulharském městě Goce Delčev

Vyučování je o objevování

V posledních letech se výuka stále častěji z pasivního přijímání informací posouvá k interaktivnějšímu a poutavějšímu přístupu, kdy žáci sami objevují a tvoří a pedagog je v tom podporuje. Aktuální pandemická situace tento trend ještě urychlila.

Skvělým příkladem je Základní škola Rudolfa Dilonga v Trstené na Slovensku. Zdejší učitel Peter Pallo se snaží zajistit, aby online aktivity zapojovaly smysly žáků a vynahradily jim tak fyzické interakce, o které přišli v důsledku toho, že nemohou být společně ve třídě. Peter se toho snaží dosáhnout tím, že do svých online hodin začleňuje tanec a hry. S pomocí harmoniky například vytváří slyšitelné spojení, které třídě pomáhá získat větší pocit pospolitosti, i když se nacházejí na různých místech. Dalším způsobem, jak Peter zapojuje smysly, jsou hádanky. Zve si do videohovorů s třídou přes Teams netradiční hosty a někdy se přitom jedná o uznávané osobnosti ze Slovenska, které jsou pro třídu velkým překvapením. Děti se tak mohly například setkat s dobře známou televizní herečkou a moderátorkou Adelou, autorem dětských knížek Danielem Hevierem a největším překvapením ze všech pak byla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

„Skvělé bylo, že děti nikdy nevěděly, kdo se hodiny zúčastní. Hosta postupně odhalovaly prostřednictvím her, které jsme v Teams hráli. Byl to vynikající způsob, jak upoutat pozornost dětí. Učily se, hádaly, o koho se jedná, a čekalo na ně příjemné překvapení.“
Peter Pallo, učitel, Základní škola Rudolfa Dilonga v Trstené na Slovensku

Gruzínské ministerstvo vzdělávání, vědy, kultury a sportu zase ve spolupráci s vládním systémem pro správu informací ve vzdělávání (Education Management Information System, EMIS) naprosto změnilo zkušenosti učitelů i žáků se vzděláváním ve všech státních školách (pro žáky ve věku 5–18 let). Na 111 školách byl zahájen pilotní program aplikace Minecraft Education Edition, jehož cílem je obohatit studijní plán a podněcovat studenty k větší kreativitě, zapojení a spolupráci.

„Psychologové a učitelé se shodují, že mladí lidé lépe vstřebávají informace, když je to baví. Minecraft Education Edition propojuje vzdělávání a hru. Obsahuje modul, kde můžete stavět virtuální muzea, hrady nebo historické památky, což vyvolává zájem nejen o vaši vlastní kulturu, ale i o kulturu ostatních.“
Dr. Mikheil Chkhenkeli, gruzínský ministr vzdělávání

Využívání dat ke zlepšování studijních výsledků

Nové digitální technologie také přinášejí cenné poznatky, které školám a univerzitám pomáhají zvyšovat efektivitu a přinášejí více individuálně přizpůsobené vzdělávání.

Mezi instituce, které přijaly tento nový přístup, patří také kazašská univerzita mezinárodního obchodu University of International Business (UIB). Univerzita UIB s využitím analýzy vyhodnocuje efektivitu online výuky. Zjišťuje, kolik domácích úkolů studenti dostávají a jestli při jejich vypracovávání neopisují, jaké dostávají známky a jaký vliv na třídu mají učitelé.

Univerzita také s pomocí technologií automatizuje činnosti, jako je příprava domácích úkolů či materiálů pro výuku, aby učitelé měli více času zaměřovat se na hlubší tematické diskuze se studenty, a mohli tak obohacovat výuku.

„Publikujeme videa s přednáškami a náš systém automaticky vybere a nabídne studentům dalších pět nových relevantních článků ke studovanému předmětu. Po jejich prostudování se studenti v učebně zeptají učitele na věci, kterým nerozuměli. Je to velice efektivní kombinace vzdálené výuky a schůzek s učitelem.“
Nurken Musabajev, prorektor pro digitalizaci na University of International Business v Kazachstánu

Vzdělávání učitelů

Na vzdělávání se od zavedení výuky na dálku ale nepodílejí jen učitelé. Studenti na Ukrajině hrají aktivní roli a v duchu opravdové spolupráce pomáhají svým profesorům používat technologie a minimalizovat tak negativní dopady na vzdělávání. Pět studentů zapojených do programu Microsoft Learn Student Ambassadors se podílelo na akci, během které 800 učitelů probíralo praktické problémy spojené s přechodem na online vzdělávání. Dozvěděli se také, jak co nejefektivněji používat Teams a studenti jim pomohli soustředit se na to, co je podstatou jejich práce, a sice na samotnou výuku.

S použitím služby QnA Maker postavené na platformě Azure, která s pomocí umělé inteligence vytváří konverzační vrstvu nad stávajícími daty, studenti vytvořili robota pro rychlé vyhledávání odpovědí na nejrůznější základní otázky související s Microsoft Teams. Výsledkem je, že profesoři se teď dokážou přizpůsobit novému způsobu vedení seminářů ve virtuálním prostředí, a studenti tak mají nejlepší příležitost učit se bez jakýchkoli „technických zádrhelů“.

„S každou odeslanou otázkou se inteligence robota zvyšuje. Systém navíc otázky analyzuje a vyhledává jejich alternativy, které se původní otázce podobají. Tato funkce se nazývá Aktivní učení. Je velice užitečná a šetří čas.“
Serhiy Onyschenko, člen programu Microsoft Learn Student Ambassadors

Aby nový normál by opravdu inkluzivní a přístupný

Velkou inspirací je to, jak školy a univerzity v celé oblasti začleňují technologie, aby se přizpůsobily a inovovaly a v konečném důsledku dokázaly úspěšně pokračovat ve výuce i v současné náročné době. Je třeba ale zajistit, aby zaváděné technologie byly inkluzivní a přístupné.

„Některé děti jednoduše nemají chytré zařízení nebo adekvátní Wi-Fi připojení. V reakci na první z těchto problémů zapůjčují školy dětem počítače domů, ale to není dlouhodobé řešení.“
Levs Rusilo, učitel na Riga Jugla Secondary School v Lotyšsku

Střední škola Riga Jugla Secondary School v Lotyšsku využila toto období k opravdovému přepracování školního rozvrhu. Mimo jiné zahájila mezioborovou výuku, v jejímž rámci se studenti například učí o kruzích a kombinují přitom matematiku s uměním. I když tyto inovace v obsahu výuky jsou přínosné, komplexní řešení digitální výuky zůstává v procesu a klíčovou prioritou je, aby podpořilo inkluzivnost.

Jedním z příkladů zlepšení přístupnosti s pomocí technologií je polská Technická univerzita v Lodži. Zdejší studenti uvádějí, že využívání Teams zlepšuje přístupnost vzdělávání pro studenty se zrakovým postižením. Na rozdíl od velkých fyzických přednáškových sálů si zrakově postižení studenti mohou bez problémů přiblížit obrazovku, což jim umožňuje lépe a srozumitelněji přijímat prezentované materiály. Ukázalo se, že virtuální výuka, která mohla ze začátku profesorům i studentům připadat odtažitá a nepřístupná, ve skutečnosti může být v některých ohledech poutavější a více inkluzivní.

Je důležité, abychom při vytváření nového normálu proaktivně hledali řešení, která umožňují inkluzi a jsou dostupná pro všechny.

Vzdělávací instituce se musí i nadále přizpůsobovat pandemii a hledat rovnováhu mezi učením ve třídách a virtuální výukou. Čeká nás proto školní rok, který nemá obdoby. Jedna věc je ale jistá: vynalézavost a kreativita učitelů v celém regionu je zárukou toho, že výuka bude i nadále poutavá a poučná.