Skip to Main Content

Krizový provoz v jihlavské nemocnici zefektivnil využívání moderních technologií

Jihlavská nemocnice zajišťuje zdravotní péči až pro půl milionu obyvatel, ročně v ní provedou přes sedm a půl tisíce operací a zaměstnává více než jeden a půl tisíce lidí. Pacienti z Vysočiny zde nacházejí mimo jiné specializované Kardiovaskulární centrum a Krajské onkologické centrum. Už před „koronavirovou krizí“ nemocnice využívala k řízení a komunikaci moderní digitální technologie. V jejím průběhu ovšem přišla naléhavá potřeba používat je v mnohem větším měřítku. Díky tomu, že pro nemocnici nebyly technologie úplně neznámé, podařilo se na mimořádnou situaci reagovat velmi rychle a nečekaná ostrá zkouška ukázala, jakým směrem se v digitalizaci dál ubírat.

Již nějakou dobu bylo zřejmé, že stávající Exchange server přestává svou kapacitou stačit pro všechny uživatele, kteří pracují na 950 počítačích. A podobně nestačilo úložiště, ve kterém se vedou záznamy spojené s léčebným procesem. Stále obtížněji bylo možné dostát vysokým požadavkům na dostupnost. Kromě toho docházelo k problémům v kompatibilitě datových souborů, jelikož nemocnice používala různé verze MS Office a z finančních důvodů rovněž bezplatný program LibreOffice. Oddělení informačních a komunikačních technologií (ICT) navíc vždy muselo a musí zajišťovat bezpečnost celé infrastruktury, přičemž nároky na bezpečnost neustále rostou.

Bezpečnost na prvním místě

Právě otázka bezpečnosti systému a dat je u zdravotnického zařízení nesmírně citlivou oblastí. Maximální míru bezpečnosti je v současné době možné zajistit pomocí většího množství malých řešení od různých dodavatelů. Vše musí spolu dobře fungovat, a to znamená pro oddělení ICT velké nároky na správu. Nemocnice proto hledala řešení, které zajistí bezpečné uložení dat a přístup k nim, zjednoduší práci zaměstnanců se soubory, a zároveň pomůže snížit zátěž pracovníků ICT. Vše přitom mělo být realizovatelné za přiměřených finančních výdajů. Naplnění těchto potřeb nalezla v řešení Microsoft, konkrétně v M365 a cloudovém řešení Azure. „Jedním z hlavních důvodů této volby byla bezpečnost. Potřebujeme například šifrování mailů pro bezpečné předávání citlivých dat mezi zdravotnickými zařízeními, ale také bezpečný přístup zaměstnanců k citlivým datům s pomocí multifaktorového ověřování,“ říká vedoucí ICT David Zažímal, a dodává, že je spokojený i v dalších ohledech: „Obecně nám díky jednotnému ekosystému a skladbě produktů tak, jak je máme zakoupené, umožňuje velký přehled a transparentnost nad naším prostředím, kterou bychom nikde jinde nezískali.“

Jedním z důvodů volby platformy Microsoft byla bezpečnost. Potřebujeme například šifrování mailů pro bezpečné předávání citlivých dat mezi zdravotnickými zařízeními, ale také bezpečný přístup zaměstnanců k citlivým datům s pomocí multifaktorového ověřování, říká vedoucí ICT David Zažímal.

Krize otestovala nová řešení

Potenciál nástrojů Microsoft se naplno ukázal v polovině března, kdy se zaváděla prakticky z hodiny na hodinu rozsáhlá opatření spojená s koronavirem. Krizový štáb nemocnice zasedal každý den a veškeré instrukce se musely plnit v řádu hodin nebo nanejvýš jednotek dnů.

Jedním z prvních cílů bylo zajistit dostupnost většího počtu lidí online, aby se maximálně omezil fyzický kontakt lidí mezi jednotlivými pracovišti. Užitečná se ukázala především aplikace Teams. Přes ní se setkávaly různé týmy jako krizový štáb, primáři, vrchní sestry a vedení nemocnice. Jednotliví členové se připojovali ze svých pracoven, ordinací i z domova. Krizový štáb dále tvořil strukturované knihovny, kde se sdílely různé dokumenty, například pokyny, jak každý den postupovat. Některé dokumenty se dál automaticky zrcadlily na nemocniční intranet a všem zaměstnancům o tom odcházel informační email. Existoval tudíž přehled, jak se pracovníci nemocnice vzdálenou formou s důležitými dokumenty seznamují a vedení nemocnice se tím pádem mohlo spolehnout na to, že všichni mají včas aktuální informace.

Problematická doba přinesla ohromný nárůst využívání MS Teams. Zaměstnanci posílali více emailů a častěji využívali intranet. Teams se stal hlavní komunikační platformou. Objevily se nové úkoly. Bylo třeba více lidí proškolit, vybavit komunikační technikou nebo nastavit spojení mezi všemi primáři a vrchními sestrami. Vše se ale zvládlo a ve všem opět velmi pomohly Teams. Také se osvědčila nová vlastnost videokonferenčních hovorů, a to přihlášení o slovo „zvednutím ruky“. Pomohla při moderování jednání a umožnila přehledné hlasování. „Celkově aplikaci Teams přijali pracovníci nemocnice kladně, došlo k jejímu stabilnímu ukotvení v procesech nemocnice. Veškeré porady budeme díky tomu nadále provozovat v hybridním režimu, tedy prezenčně i vzdáleně,“ vypočítává šéf ICT David Zažímal.

Další oblastí, kde se osvědčily technologie Microsoftu, byla komunikace mezi nemocnicí a jinými institucemi. Hned s počátkem karantény vyvstal úkol datově propojit laboratoř a infekční oddělení nemocnice s call centrem, krajskou hygienickou stanicí a Státním veterinárním ústavem. Bylo potřeba evidovat testované pacienty, zapojené laboratoře a výsledky testů. Všechna pracoviště se povedlo propojit během několika hodin pomocí platformy Sharepoint Online. „Zhruba po týdnu tento projekt nahradila celokrajská aplikace, ale i tak šlo o dobré otestování naší připravenosti, že máme k dispozici vhodné nástroje pro rychlé řešení krizové situace, a to moderní a zabezpečenou formou,“ připomíná David Zažímal.

Elektronický dotazník pro pacienty

Velkou prioritou bylo zajištění screeningu osob, které musely z jakéhokoli důvodu navštívit nemocnici. Oddělení ICT pohotově vytvořilo takzvanou triáž a autotriáž pacientů, tedy elektronický dotazník pro návštěvníky, pomocí kterého se určovalo, jaké je u nich riziko nákazy. Cílem bylo absolutně eliminovat papírovou formu sběru dat a omezit množství lidí, kteří se mohli potkat při vstupu do nemocnice. Triáž buď vyplňovali s návštěvníky zdravotníci elektronicky přes tablet u vchodu, nebo mohli lidé z domova sami vyplnit autotriáž umístěnou na webu nemocnice.  Systém vyhodnotil riziko nákazy a pacientům odeslal SMS zprávu, podle které hned věděli, zda mohou být nakaženi a jak se případně mají zachovat. Pokud poté přijeli do nemocnice, nemuseli už nic vyplňovat. Nemocnici triáž umožnila sbírat a vyhodnocovat důležitá data. Triáž a evidenci dat vytvořili dva zaměstnanci ICT a podařilo se jim to i díky platformám Forms, Power Automate, Sharepoint Online a PowerBI za necelých 6 hodin. V květnu využilo autotriáž přes 10 tisíc pacientů a doteď systémem prošlo bezmála 53 tisíc lidí.

Pokračovat se bude také v posílení komunikace tam, kde je vhodné vyloučit fyzický mezilidský kontakt, tedy například v zajištění konzultací stavu infekčních pacientů s lékaři pracujícími mimo infekční oddělení. V tom budou nápomocné tablety. Vedení nemocnice také uvažuje o systému na vzdálenou komunikaci pacientů s lékaři, kteří se ocitnou nuceně doma.

Jednoduché sdílení zdravotnické dokumentace

V souvislosti se vzniklou situací ICT oddělení jihlavské nemocnice urychlilo také zavedení speciální aplikace na digitalizaci a sdílení zdravotnické dokumentace, a to v rámci nemocnice i mezi dalšími zdravotnickými zařízeními. Pracovníci ICT ji vytvořili za pouhé 3 dny pomocí Power Automate, Sharepoint Online a Power Apps. Díky ní je nyní možné snadno předávat výsledky předoperačních vyšetření, rentgenové snímky či EKG křivky, které se dříve přijímaly faxem nebo v papírové formě putovaly po nemocnici. Přímo v jihlavské nemocnici mohou zdravotníci prostřednictvím aplikace převádět do interního systému PACS jakoukoli papírovou dokumentaci, kterou si pacient přinese odjinud. Výhodou je uživatelská přívětivost a to, že je potřeba jen mobilní telefon. Výměna zdravotnické dokumentace probíhá v současné době s nemocnicí v Novém Městě na Moravě a zatím  tento způsob velmi vyhovuje.

Nezvyklá situace přinesla poučení v mnoha oblastech. Byla příležitostí seznámit se s možnostmi, které nabízejí moderní technologie. Nemocnice teď mimo jiné testuje virtuální desktopy v prostředí Azure a uvažuje o chatbotech. Především se ale ukázalo, které z dostupných technologií a platforem jsou nejvíc účelné, snadné na používání a zároveň bezpečné. Dobrou zprávou je, že sice vznikly určité náklady, ale nebyly nutné žádné větší investice a stačil stávající počet pracovníků ICT. To jen dokládá, že pro elektronizaci procesů stačí vybrat správné nástroje a jejich vhodnou kombinaci.