Przejdź do głównej zawartości

Do 2030 roku Microsoft uzupełni więcej wody niż zużyje

Woda jest niezbędna do życia. Zależy od niej nasze przetrwanie. Podstawowa potrzeba ukształtowała sposób, w jaki ludzkie społeczeństwa rozwijały się z czasem. Odkrywcy z czasów prekolumbijskich, epoki starożytnej czy NASA żyli zgodnie z mottem “podążaj za wodą”, szukając i nadal szukając nowych możliwości rozwoju ludzkiej cywilizacji.

Podczas gdy woda pokrywa 70% powierzchni Ziemi aż 97% to woda słona, znajdująca się w naszych oceanach i nie nadająca się do picia ani do wykorzystania w uprawach. Słodka woda na świecie nie jest równomiernie rozłożona i dostępna. Nieproporcjonalnie dużo jest jej tam, gdzie ludzie nie mieszkają. A w miarę rozwoju cywilizacji ludzkiej, dotarliśmy do punktu, w którym ludzkość wyczerpuje dostępne zasoby słodkiej wody w tempie 4,3 biliona metrów sześciennych rocznie – z czego większość trafia do zastosowań rolniczych i przemysłowych.

To musi się zmienić. Dlatego też ogłaszamy ambitne zobowiązanie Microsoft, aby do 2030 r. w naszych działaniach bilans zużycia wody wypadł na plusie. Zużycie wody ograniczamy na dwa sposoby: zmniejszając intensywność zużycia wody – lub zużycie wody na megawat energii wykorzystywanej w naszej działalności – oraz uzupełniając zasoby wodne w regionach, w których prowadzimy działalność. Oznacza to, że do 2030 roku firma Microsoft uzupełni więcej wody niż zużywa w skali globalnej.

Podobnie jak w przypadku innych naszych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska, mamy nadzieję, że te kroki przyczynią się do zwiększenia ruchu na rzecz zaspokojenia potrzeb zrównoważonego rozwoju na świecie.

Niewątpliwie potrzebny jest większy rozmach. Obecnie, według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wody, ponad dwa miliardy ludzi nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej. A zmiany klimatyczne tylko pogłębiają ten niedobór wody. ONZ szacuje, że co czwarta osoba może znaleźć się w kraju dotkniętym chronicznym niedoborem słodkiej wody do roku 2050. Według Banku Światowego, to spowodowane klimatem ograniczenie dostępności słodkiej wody, w połączeniu ze zwiększonym zapotrzebowaniem, może zmniejszyć dostępność wody w miastach o ponad 66% do 2050 roku.

Wyjście naprzeciw światowemu kryzysowi wodnemu będzie wymagało zmniejszenia ilości wody zużywanej przez ludzi do funkcjonowania gospodarek i społeczeństw, a także wspólnych wysiłków na rzecz zapewnienia wystarczającej ilości wody w miejscach, w których jest ona najbardziej potrzebna. Będzie to wymagało przekształcenia sposobu, w jaki zarządzamy naszymi systemami wodnymi oraz wspólnego wysiłku wszystkich organizacji, aby rozliczyć i zrównoważyć ich zużycie wody. Jako globalna firma technologiczna Microsoft jest przygotowany do działania na obu frontach, biorąc odpowiedzialność za własne zużycie wody i współpracując na platformach technologicznych, aby pomóc innym zrobić to samo.

W ciągu ostatniego roku zobowiązaliśmy się, że Microsoft stanie się firmą o zerowej emisji dwutlenku węgla, która buduje nową planetarną platformę obliczeniową, aby zmienić sposób, w jaki monitorujemy, modelujemy i ostatecznie zarządzamy naturalnymi systemami na Ziemi. Nasze dzisiejsze zobowiązanie dodaje czwarty filar tych działań. Podobnie jak w innych obszarach, jesteśmy zaangażowani nie tylko w wyznaczanie sobie ambitnych celów, ale również w wykorzystywanie technologii, aby lepiej pomagać naszym klientom w tym samym zakresie.

Woda na plusie do 2030 r.

Do 2030 roku będziemy mieli pozytywny bilans w zużyciu wody, co oznacza, że będziemy uzupełniać więcej wody niż jej używamy. Będzie to polegało na umieszczaniu w zbiornikach “zestresowanych” więcej wody niż wynosi nasze globalne zużycie wody ze wszystkich zbiorników.

Nasza strategia uzupełniania wody będzie obejmowała inwestycje w takie projekty jak odtwarzanie terenów podmokłych i usuwanie nieprzepuszczalnych powierzchni, takich jak asfalt, które pomogą uzupełnić wodę z powrotem do zbiorników, które jej najbardziej potrzebują. Skupimy nasze wysiłki w zakresie uzupełniania wody na około 40 silnie obciążonych zbiornikach, w których obszarze prowadzimy działalność. Odzwierciedla to opartą na badaniach naukowych ocenę światowych zbiorników wodnych. Większość słodkiej wody na świecie jest podzielona na 16 396 zbiorników, z których każdy został oceniony przez World Resources Institute (WRI), wiodącą światową organizację badawczą non-profit, która koncentruje się na zasobach naturalnych. Zbiornik uznawany jest za “wysoce zestresowany”, jeśli ilość pobieranej wody przekracza 40% zasobów odnawialnych. Na świecie jest 4 717 zbiorników, które należą do tej kategorii.

Wszystkie te prace będą opierać się na naszych bieżących inwestycjach i przyczynią się do redukcji zużycia i uzupełniania wody w całej naszej działalności. Obejmuje to standard projektowania zrównoważonego rozwoju w firmie Microsoft, który wymaga oszczędzania wody we wszystkich lokalizacjach na całym świecie. Obejmują one:

 • Nasz nowy kampus w Dolinie Krzemowej, otwarty jeszcze w tym roku w Kalifornii, wyposażony jest w system zbierania wody deszczowej i oczyszczalnię ścieków, dzięki czemu 100% wody niezdatnej do picia pochodzi z miejscowych źródeł pochodzących z recyklingu. Zintegrowany system gospodarki wodnej będzie zarządzał i ponownie wykorzystywał wodę deszczową i ścieki. Dzięki recyklingowi wody kampus zaoszczędzi około 4,3 mln galonów wody pitnej rocznie.
 • Prawie w połowie drogi naokoło świata, nasz nowy kampus Herzliya w Izraelu posiada wodooszczędne instalacje wodociągowe, które zwiększają oszczędność wody o 35%. Ponadto, 100% wody zebranej z klimatyzatorów zostanie wykorzystane do podlewania roślin na miejscu.
 • W Indiach, nasz najnowszy budynek na terenie kampusu w Hajdarabadzie będzie wspierał 100% oczyszczania i powtórnego wykorzystania ścieków na miejscu do kształtowania krajobrazu, spłukiwania i wieży chłodniczej.
 • W naszej siedzibie głównej w Puget Sound, wszystkie nowe budynki biurowe będą ponownie wykorzystywać zebraną wodę deszczową w urządzeniach spłukujących i systemach niskoprzepływowych, co według prognoz pozwoli zaoszczędzić ponad 5,8 mln galonów rocznie.
 • W naszym nowym regionie centrum danych w Arizonie, dostępnym do użytku w 2021 roku, wprowadzamy innowacje w celu zmniejszenia intensywności zużycia wody i uzupełniania wody w tym silnie obciążonym obszarze. Przez ponad pół roku będziemy używać wody “zerowej” do chłodzenia, wykorzystując metodę zwaną chłodzeniem adiabatycznym, która wykorzystuje do chłodzenia powietrze z zewnątrz zamiast wody, gdy temperatury są poniżej 29 stopni Celsjusza. Gdy temperatury są wyższe niż 29 stopni, stosuje się system chłodzenia wyparnego, który działa jak “chłodnica bagienna”, którą można znaleźć w domach mieszkalnych. System ten jest bardzo wydajny, zużywa mniej energii elektrycznej i do 90% mniej wody niż inne wodne systemy chłodzenia, takie jak wieże chłodnicze. Współpracujemy również z First Solar, aby zapewnić energię słoneczną, a nie tradycyjną produkcję energii elektrycznej, co ma przynieść oszczędność ponad 350 milionów litrów wody rocznie.

Nasza redukcja intensywności zużycia wody i nasze zobowiązania do jej uzupełniania dotyczą kluczowej kwestii dostępności wody, czyli ilości wody, która może być wykorzystana do zaspokojenia zapotrzebowania. Jest to jednak tylko część wyzwania. Równie ważna jest kwestia dostępności, czyli zaopatrzenia w bezpieczną wodę pitną i do urządzeń sanitarnych. Dlatego też współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, aby zapewnić dostęp do czystej wody pitnej i sanitarnej ponad 1,5 miliona osób. Prace te skoncentrujemy w siedmiu krajach. Zaczniemy od współpracy z Water.org, wiodącą globalną organizacją non-profit koncentrującą się na społecznościach, które nie mają wystarczających środków do życia, aby pomóc ludziom w Brazylii, Indiach, Indonezji i Meksyku. Następnie rozszerzymy tę współpracę z partnerami w Chinach, Malezji i RPA.

Digitalizacja danych dotyczących wody

Będziemy również korzystać z naszej technologii, aby lepiej zrozumieć, gdzie pojawia się “stres” wodny i zoptymalizować inwestycje w uzupełnianie wody w całym regionie. Poprzez nasz program AI for Earth wspieramy projekty w każdym z tych obszarów:

 • Vector Center współpracuje z rządami i firmami na całym świecie, aby lepiej zrozumieć, co ma wpływ na dostępności wody. Jednym z wyzwań, którym stawia czoła, jest ryzyko związane z wodą i jej niedoborem w społecznościach miejskich, gdzie dane są nadal często analogowe, drukowane i przechowywane w stosach. W ramach digitalizacji danych opracowano platformę o nazwie Perception Reality Engine on Azure, która służy do gromadzenia, korelowania i analizowania danych oraz tworzenia ogólnego obrazu tego, co dzieje się w czasie rzeczywistym, w celu lepszego zrozumienia, w jaki sposób można zapobiec zagrożeniom związanym z brakiem wody. Może on również zapewnić historyczną perspektywę na danym obszarze. Perception Reality Engine wykorzystuje dane na temat opadów, ilości wód powierzchniowych, wzrostu roślin i innych czynników do mapowania dostępności wody na całym świecie i oznaczania miejsc, w których występują lub mogą wkrótce wystąpić sytuacje kryzysowe. Nakłada on również te informacje na źródła wiadomości i media społecznościowe, aby określić, gdzie percepcja społeczna różni się od rzeczywistości, tak aby można było dokonać zmian w zarządzaniu, edukacji i zachowaniu przed wyczerpaniem się wody w danym regionie.
 • The Freshwater Trust, organizacja non-profit, która chroni i odbudowuje ekosystemy słodkowodne, oraz Upstream Tech, firma, która opracowuje rozwiązania technologiczne w zakresie ochrony wód, współpracowały nad opracowaniem narzędzia o nazwie BasinScout Platform. Wykorzystuje ono dane satelitarne, dane na temat wzrostu upraw i praktyk rolniczych, a także stosuje uczenie maszynowe do oceny praktyk rolniczych na poziomie pola i ich wpływu na zasoby wodne w skali, w tym scenariusze dotyczące tego, jak być bardziej wydajnym pod względem wodnym i ekonomicznym. Pomaga to zachować i chronić zbiorniki wodne, które są głównymi źródłami zaopatrzenia ludności w wodę.
 • Leadership Counsel for Justice and Accountability to kalifornijska organizacja nonprofit koncentrująca się na użytkowaniu gruntów i transporcie w społecznościach o niedostatecznym zasięgu działania. Pracuje on nad rozwiązaniem problemu dostępności wody pitnej w kalifornijskiej Dolinie Środkowej. Około 1,5 miliona ludzi w tym regionie polega na prywatnych studniach domowych, a wiele z tych studni często zawodzi podczas suszy lub z powodu problemów z gospodarką wodami gruntowymi. Leadership Counsel wykorzystuje sztuczną inteligencję do przewidywania awarii studni domowych wynikających ze zmian wód gruntowych i wynikających z nich niedoborów wody pitnej. Dostarczają te informacje lokalnym agencjom, które mogą je wykorzystać do zapobiegania awariom studni i poprawy zarządzania zasobami wodnymi i planowania.

Wzmocnienie pozycji naszych klientów

Firma Microsoft opracowuje również rozwiązania, które pomogą klientom zrozumieć zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi, wykorzystywać dane w celu zmniejszenia zużycia wody i podejmowania inteligentniejszych decyzji dotyczących wody, a także poprawić jej jakość i ochronę. Technologie takie jak IoT i AI odgrywają kluczową rolę w poprawie jakości wody i jej oszczędnego gospodarowania. Na przykład, szablony aplikacji Azure IoT Central Goverment obejmują zdalne monitorowanie jakości wody w czasie rzeczywistym oraz monitorowanie zużycia wody, mające na celu zmniejszenie jej zużycia.

 • Ecolab, wiodący globalny dostawca technologii i usług związanych z wodą, higieną i energią, jest klientem firmy Microsoft i partnerem, który wykorzystuje dane i technologie, aby pomóc swoim klientom w bardziej efektywnym wykorzystaniu wody i zmniejszeniu jej zużycia w całej swojej działalności. Dane, które Ecolab gromadzi z ponad 42 000 podłączonych inteligentnych czujników wody na całym świecie, są wykorzystywane do formułowania świadomych zaleceń w celu poprawy procesów i zmniejszenia zużycia wody. Prowadzi to do “wirtualnego cyklu” mniejszej ilości wody, lepszych wyników i znacznie niższych kosztów operacyjnych. Wykorzystując technologie firmy Microsoft, takie jak Azure, Azure Machine Learning, Power BI i inne, Ecolab przyspiesza zerowe zużycie wody netto na całym świecie w sektorach takich jak energetyka, rolnictwo, żywność i napoje, produkcja i hotelarstwo.
 • Schneider Electric (SE) dostarcza cyfrowe rozwiązania w zakresie energii i automatyki dla wydajności i zrównoważonego rozwoju; łącząc wiodące światowe technologie energetyczne, automatyzację w czasie rzeczywistym, oprogramowanie i usługi w rozwiązania integracyjne. W ostatnim czasie Schneider Electric współtworzył na Azure rozwiązania mające na celu poprawę zarządzania wodą i ściekami w całym cyklu wodnym poprzez inteligentne technologie wodne i usługi w zakresie optymalizacji operacji związanych z wodą i odpadami, wodą i energią, bezpieczeństwem i zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw. Obejmuje to ostatnie prace mające na celu pomoc w przywróceniu jakości wody w rzece Bogocie wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków Salitre II. Dzięki współpracy z największą w Kolumbii Bogotą Oczyszczalnią Wodną, realizowaną przez Aqualię, nowe technologie cyfrowe zwiększają jej wydajność. Rzeka Bogota jest zanieczyszczona, co stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia 8 milionów mieszkańców Bogoty. Oczyszczalnia ścieków jest ważną częścią działań rekultywacyjnych.
 • Grundfos jest globalnym przedsiębiorstwem technologii wodnej z siedzibą w Bjerringbro w Danii. Jest pionierem w rozwiązywaniu światowych problemów związanych z wodą i klimatem, które poprawiają jakość życia ludzi. Grundfos wykorzystuje Microsoft do wspierania transformacji swojej firmy w zakresie rozwiązań cyfrowych i wodnych, co ma przynieść oczekiwane rezultaty w postaci poprawy zadowolenia klientów, zwiększenia innowacyjności i doskonałości operacyjnej. Dwa ambitne cele dotyczące wody to zapewnienie bezpiecznie zarządzanej wody pitnej 300 milionom ludzi w potrzebie oraz zaoszczędzenie 50 miliardów metrów sześciennych zużywanej wody słodkiej do 2030 roku, dlatego też wiele innowacji jest realizowanych. Dostarczanie wody oznacza również zmniejszenie ilości energii potrzebnej do ogrzewania naszych miast – stawiając na system Grundfos iGRID zbudowany na Azure. Usługi Azure, takie jak IoT Hub, są wykorzystywane przez system iGRID do optymalizacji dystrybucji ciepła w miastach w celu oszczędzania energii. Grundfos może zmniejszyć straty ciepła o 20%, co oznacza, że system iGRID on Azure zmniejszy zużycie energii w naszych miastach, poprawiając żywotność naszych istniejących sieci i obniżając koszty ponoszone przez zwykłych obywateli.
 • Seequent jest nowozelandzkim klientem i partnerem firmy Microsoft. Firma używa chmury Azure w zakresie prowadzenia prac geoprzestrzennych i geonaukowych, w tym ważnych prac dotyczących jakości i ilości wody, prowadzonych przez największą agencję wód gruntowych w stanie Kalifornia – Water Replenishment District (WRD). Obszar usług WRD obejmuje region o powierzchni 420 mil kwadratowych w południowym hrabstwie Los Angeles i stanowi około połowy zaopatrzenia regionu w wodę. WRD wykorzystuje Seequent’s Leapfrog Works do tworzenia trójwymiarowych modeli lokalnych zbiorników wodnych, co pozwala na lepsze zrozumienie przepływu wód gruntowych i identyfikację zanieczyszczeń. Modele te pomagają WRD w utrzymaniu programu Water Independence Now, który sprawił, że region stał się zrównoważony dzięki wykorzystaniu lokalnych zasobów, w tym ogłoszeń reklamowych.

Koalicja na rzecz ochrony wody

Rozumiemy, że żadna firma ani organizacja nie jest w stanie rozwiązać światowego kryzysu wodnego. Sektor prywatny ma również znaczącą szansę na wywarcie pozytywnego wpływu na dostępność wody: 150 największych firm na świecie ma potencjał, aby wpłynąć na jedną trzecią światowego zużycia słodkiej wody. Zainicjowana na początku tego roku Koalicja na rzecz ochrony wody jest inicjatywą dyrektora naczelnego ONZ Global Compact Water Mandate. Założona przez siedem firm, w tym Microsoft, koalicja rozrosła się do 16 wiodących w branży korporacji, z których wszystkie zobowiązały się do wspólnej pracy nad kwestiami związanymi z wodą. Pracujemy wspólnie nad określeniem priorytetowych dorzeczy dla działań zbiorowych i wyznaczeniem celów w zakresie poprawy warunków w tych dorzeczach. W ramach naszych celów związanych z wodą będziemy współpracować z członkami Koalicji Water Resilience Coalition w celu współinwestowania w projekty związane z dostępnością, przystępnością i jakością wody w zbiornikach ciśnieniowych oraz będziemy aktywnie rekrutować inne firmy, które dołączą do nas do tej ważnej koalicji.

Więcej informacji TUTAJ.