Den tekniska revolutionen förändrar utbildningen

Precis som arbetslivet runtom i världen förändras på grund av nya enheter och molnet, förändras också utbildningen – ända från förskolan till universitetens forskningslabb. I maj 2017 i New York talade Satya Nadella, vd för Microsoft, om den omvälvande kraft som tekniken har inom utbildningen. Han sa att när digital transformation används på rätt sätt kan det bemöta ett av samhällets mest akuta utmaningar: att göra utbildningen tillgänglig för alla.

 

Många skolor ser digital transformation som något som handlar om tekniken i sig, men datorer, elektroniska whiteboardar och e-böcker är bara verktyg. För att verkligen dra nytta av den digitala transformationen måste skolor och universitet vara medvetna om att dagens elever och studenter lär sig på ett annat sätt än generationerna före dem. Istället för att ersätta studieplanen kan tekniken förbättra den och få de studerande att bli mer engagerade och höja sin kreativa förmåga och samarbetsförmåga, vilket är något som kommer att behövas på morgondagens arbetsmarknad.

Denna kompetens är särskilt viktig i Europa där man räknar med 750 000 lediga jobb inom IT-sektorn redan år 2020 (EU-kommissionen).

Verktyg som engagerar de studerande

En av de största utmaningarna för lärare är att få de studerande att vara intresserade och engagerade. I flera länder i Europa, inklusive Irland och Spanien med klasser som är större än det globala genomsnittet (OECD), kan det vara svårt för lärare att ha koll på det stora antalet faktorer som påverkar inlärningen. Precis som fotbollstränare kan spåra enskilda spelares prestationer bör lärare också kunna spåra enskilda studerandes inlärning. Genom att utnyttja kraften i storskalig dataanalys möjliggörs en individanpassad undervisning även i en situation där en enda person ska hjälpa många.

Microsoft Azure, Microsofts molnplattform för företag, har den processorkraft och de analysverktyg som behövs för att göra detta möjligt. En lösning för inlärningsanalys kan samla uppgifter om de studerande, inklusive deras närvaro, om de äter lunch i skolan och andra sociala faktorer som påverkar inlärningen. Med Microsoft Azures maskininlärning kan lösningen även förutspå förändringar i inlärningsbeteendet innan de sker. Lärare som är fullständigt medvetna om varje studerandes situation kan ingripa tidigt och ge de studerande den hjälp de behöver för att komma över inlärningshindren.

Detta är särskilt viktigt för skolor med studerande som har särskilda behov, såsom dyslexi, och som kan behöva lite mer stöd. För att verkligen göra utbildning tillgängligt för alla är det viktigt att dessa behov identifieras och stöds med rätt teknik. På Holly Spring Elementary School i USA ger Microsofts inlärningsverktyg alla elever möjlighet att läsa på egen hand, oavsett förmåga. Verktyget markerar ord i realtid när eleven läser, vilket gör det lättare för eleven att fokusera och förbättra sin läsförståelse.

Med denna typ av teknik kan skolor ge bättre stöd till alla sina elever och därmed förbättra resultaten för alla.

Stöd till lärare

På samma sätt som kontorsarbete inte längre bara utförs på kontoret är inlärningen inte längre bunden till klassrummet. Skolor skapar inlärningsgrupper som sträcker sig utanför skolområdet och ger de studerande och lärarna stöd varsomhelst och närsomhelst, tack vare tekniken.

Centro Integrado de Formación Profesional La Laboral i Gijón, Spanien, använder Microsofts teknik för att se till att inlärningen är tillgänglig för alla. Webbdesignlektioner sker i en blandad inlärningsmiljö för att ge studenterna tillgång till de resurser de behöver, närsomhelst, via Microsoft SharePoint. Lärare håller lektioner via Skype och spelar in varje lektion, så att studenterna kan gå igenom dem senare. Med ett mer flexibelt schema kan studenter som har arbete eller annat arbets- eller familjerelaterat ansvar lära sig vid en tidpunkt som passar dem, utan att det påverkar kvaliteten på deras studier.

Studenter använder OneNote-anteckningsbok för att samarbeta kring projekt på distans, vilket betyder att lärare har åtkomst till OneNote och kan ge feedback direkt, även om studenten inte kunde delta i lektionen på plats.

De digitala samarbetsverktygen i OneNote kommer snart att integreras i Microsoft Teams, ett nytt verktyg som gör att lärare kan skapa en enda digital hubb för klassrummet. Genom Teams kan lärare hantera projektgrupper, skicka ut och betygsätta uppgifter, ta in gästföreläsare och videoinnehåll från webben, dela material och ha trådade diskussioner i realtid. Nya verktyg såsom InTune for Education gör det lättare och billigare för skolor att snabbt börja använda och hantera ny maskinvara och Windows 10-enheter, så att lärare kan fokusera på undervisning istället för teknik.

Stöd till akademisk forskning

För högre utbildningsinstitutioner som fokuserar på forskning möjliggör digital transformation stöd till inflytelserik, världsomvälvande forskning. Microsoft Cloud ger forskare datalagring, beräkningskapacitet, samarbets- och analysverktyg av företagskvalitet, så att de kan arbeta med alla kombinationer av datakällor samtidigt och på rätt sätt, oavsett var de befinner sig och i en säker och realtidsuppdaterad miljö.

Genom programmet Microsoft Azure för forskning ger Microsoft gratis lagring och databehandlingskapacitet i Azure till banbrytande forskningsprojekt, såsom Reach-initiativet som leds av Oxfords universitet. Det använder Azures maskininlärning för att hjälpa till att förbättra tillgången till rent vatten i Afrika och Asien.

En bättre framtid

Teknik kan ge dagens studerande möjlighet att skapa morgondagens värld. De studerande som får digital kompetens idag kommer att ha yrken i framtiden som vi ännu inte har tänkt på och bygga ny teknik som vi inte ens kan föreställa oss. Lärare, föräldrar och teknikföretag har ett ansvar att ge dem den bästa utbildningen och de bästa verktygen som finns för att göra denna framtid till verklighet. Teknik är nyckeln till att hjälpa våra studerande att bli framgångsrika, tänka kreativt och i slutändan skapa en bättre värld.

Mer information om hur teknik kan hjälpa studerande och lärare finns här.

Related Posts