Artificiell intelligens i Sverige – och hur 277 europeiska storföretag använder det

Hälften av de tillfrågade svenska företagen uppger i en ny rapport att de räknar med att artificiell intelligens kommer att ha mycket stor inverkan på deras kärnverksamhet och hela 80% förutspår att utvecklingen av AI kommer att öppna helt nya affärsområden för företaget. Detta visar rapporten ”Artifical Intelligence in Europe” som tagits fram av EY på uppdrag av Microsoft.

Artifical Intelligence in Europe bygger på djupintervjuer med IT-chefer och chefer i ledningsgruppen på 260 storföretag i Europa, varav 20 svenska företag. Bland dem återfinns bland annat Ericsson, IKEA Group, Fortum, Skandia och Vattenfall.

Rapporten visar att svenska företag ligger i framkant när det kommer till implementering av AI i verksamheten: Hälften av de tillfrågade företagen uppger att de redan kommit förbi pilotprojekts-stadiet i sina AI-satsningar, vilket är klart bättre än det europeiska genomsnittet på 32 procent. I undersökningen återfinns bland annat även de nordiska marknaderna Finland, Norge och Danmark.

– Rapporten visar tydligt att företagsledare på några av Sveriges största företag räknar med att digitaliseringen, med AI i spetsen, kommer innebära nya möjligheter för såväl företag som samhälle. Men om Sverige ska ha en chans att uppnå regeringens mål om att bli världsledande i tillämpad användning av AI-teknologier kommer mycket att handla om hur snabbt och smart företag implementerar tekniken. Då måste lagstiftningen hänga med, bristen på regleringar är enligt samstämmiga uppgifter i rapporten ett stort hinder för utvecklingen och riskerar företagens benägenhet att investera i AI-teknologi, säger Daniel Akenine, teknik- och säkerhetschef på Microsoft Sverige.

AI brukar definieras som ”en maskins förmåga att utföra kognitiva handlingar som vanligtvis förknippas med människor”. Från logiskt resonerande och inlärning till mer avancerade exempel, som problemlösning och till och med kreativitet. Det vida spannet av användningsområden är enligt Daniel Akenine en utmaning i sig.

– AI är ett brett begrepp, och många av teknologierna är komplicerade och befinner sig i ett ganska tidigt skede av utvecklingen. Det medför tyvärr att AI är en väldigt svårförklarad teknologi inom digitaliseringen, vilket gör att risken för missförstånd är onödigt stor. Och det är verkligen inget som gynnar utvecklingen, säger Daniel Akenine.

Rapporten täcker in ett brett spektrum av olika implementationer av AI-teknologi, från enklare lösningar inom etablerade områden som maskininlärning till mer avancerade lösningar på områden som inte kommit lika långt i utvecklingen som smarta robotar, avancerad textanalys och datorseende.

Rapporten visar att maskininlärning också är den teknologi som flest europeiska företag satsar på idag, och att det framförallt handlar om tämligen grundläggande implementationer som utgår från strukturerad data och där tekniken främst nyttjas för att identifiera mönster för vidare analys.

Svenska storföretag har också en bredare syn på AI än det europeiska genomsnittet, och ser fler användningsområden för tekniken – både idag och för framtiden. I dagsläget handlar det till stor del om att använda tekniken för att automatisera arbetsuppgifter, samt att med hjälp av maskininlärning förutspå utvecklingen baserat på analys av historiska data samt ta fram insikter ur stora datamängder. Att dra nytta av AI för att utveckla kundrelationen, eller som ett mer avancerat beslutsstöd på strategisk nivå är exempel på sådant som snarare upplevs som intressant för framtiden än något som är realiserbart idag.

– AI har redan börjat förändra arbetslivet, 74 procent av företagen ser möjligheter att implementera smart automation på bred front och flera uppskattningar talar om att mellan 20 och 30 procent av alla nuvarande uppgifter går att utföra helt utan mänsklig inblandning. Genom att automatisera repetitiva uppgifter, som ofta ses som tråkiga, frigörs tid till mer kreativa och stimulerande arbetsuppgifter, säger Daniel Akenine.

Det är inte bara nuvarande arbetsuppgifter som påverkas av AI, på en femårshorisont uppger svenska företagsledare att man förutspår att AI kommer förändra verksamheten genom ökad effektivitet, helt automatiserade affärsflöden och intelligent beslutsstöd.

Andel företag i olika branscher som har driftsatta AI-lösningar

  1. Telekom/IT                          50%
  2. Servicesektor                       47%
  3. Finans                                  40%
  4. Infrastruktur                        30%
  5. Tillverkningsindustri            22%
  6. Life Science                         19%
  7. CPR (retail)                          18%

Om Artificial Intelligence in Europe

Rapporten är skapad av EY på uppdrag av Microsoft och kartlägger europeiska företags AI-satsningar – varför investerar man i AI, vad investerar man i och hur jobbar man för att implementera AI-satsningar i organisationen. Rapporten bygger på djupintervjuer med ledningsgrupper och chefer på 260 storföretag i Europa. I Sverige har Ambea, Assa Abloy, Capio, Com Hem, Combient, EQT, Ericsson, Fortum, Handelsbanken, Husqvarna, IKEA Group, Länsförsäkringar, Peltarion, PostNord, SEB, Skandia, Swedbank, Telia, Tetra Pak, Vattenfall och Öhman intervjuats.

Ta del av rapporten Artifical Intelligence in Europe.

För mer information kontakta

Daniel Akenine
Nationell Teknik- och säkerhetschef på Microsoft Sverige
[email protected]

Microsoft Sveriges presskontakt
[email protected]

Relaterade inlägg