Przejdź do głównej zawartości

Leo Da Vinci naszych czasów byłby programistą/Leo da Vinci of our times would be a software developer. #MicrosoftMówi

Współcześni programiści przypominają architektów z czasów renesansu, którzy projektowali konstrukcje nie tylko piękne, ale i praktyczne, tworzone z myślą o ich przyszłych użytkownikach – współpracy i interakcji między nimi. Ponad czterdziestoletnia historia Microsoft jest zapisana w kodzie rozwijanym przez tysiące developerów na całym świecie. Niegdyś marzenie dwóch współzałożycieli i garstki pasjonatów, zmieniło świat w jakim żyjemy i przesunęło granice komunikacji, współpracy, edukacji, tworzenia dla miliardów osób, które codziennie korzystają z komputerów i oprogramowania do realizowania swoich celów i pasji.

Wizja komputera na każdym biurku przedstawiona przez Billa Gatesa wywołała ogromne zainteresowanie pracą programistów, którzy potrafią tłumaczyć język maszyn, na język zrozumiały dla każdego z nas. Musieli oni zbudować interfejs, który byłby nie tylko wygodny i tani, ale również pozwalał korzystać z niego w sposób łatwy, intuicyjny i twórczy jednocześnie. Microsoft ewoluował na przestrzeni lat, podobnie jak zmieniał się otaczający nas świat oraz oczekiwania i potrzeby klientów. Mając na uwadze, że obecnie cały świat opiera się na systemach IT, to właśnie programiści – wykorzystując swój talent i umiejętności – przenieśli nieograniczone możliwości, jakie daje nam technologia w kod, który pozwala nam wszystkim osiągnąć więcej.

Dzięki temu, że dzisiaj od nieograniczonej mocy obliczeniowej z chmury dzieli nas jedno kliknięcie, również developerzy mają nieporównywalnie większe szanse. W Microsoft wierzymy w demokratyzację technologii i że każdy może być jej beneficjentem. Dlatego też chcemy zapewniać wsparcie wszystkim developerom, niezależnie od języka programowania czy środowiska, w którym chcą programować. Microsoft aktywnie otwiera się na współpracę ze środowiskiem open source. Od momentu, gdy .Net stał się otwartym frameworkiem zaakceptowano w nim ponad 100 tys. zmian (pull requests) zgłoszonych przez społeczność. Staramy się zapewniać programistom taką wygodę pracy, by mogli tworzyć aplikacje i rozwiązania, które pomagają nam żyć lepiej, a firmom i instytucjom transformować swoją działalność i osiągać lepsze wyniki.

Scott Guthrie, Executive Vice President, Microsoft Cloud + AI Group w trakcie swojego wystąpienia na konferencji .NET Developer Days w Warszawie

„Europa Środkowo-Wschodnia jest miejscem, w którym utalentowani programiści od dawna tworzą niesamowite innowacje. To ekscytujące widzieć ten ogrom energii i kreatywności, jaki demonstruje społeczność developerów w tym regionie” – powiedział Scott Guthrie, Executive Vice President, Microsoft Cloud + AI Group w trakcie swojego wystąpienia na konferencji .NET Developer Days w Warszawie. „Żyjemy w nadzwyczajnych czasach dla twórców oprogramowania, kiedy to chmura i AI umożliwiają nam budowanie rozwiązań, o których jeszcze kilka lat temu mogliśmy jedynie marzyć”.

Microsoft Azure w znaczący sposób rozszerza możliwości pracy developerów i sprawia, że mogą oni błyskawicznie tworzyć oprogramowanie, przekształcając pomysły w konkretną wartość dla odbiorców. Są one dostępne dosłownie po jednym kliknięciu myszą. W rezultacie rola i wpływ twórców oprogramowania są tym większe, że tworzą oni rozwiązania, które pomagają nam stawić czoła wyzwaniom epoki cyfrowej i cyfrowo przekształcają instytucje, przedsiębiorstwa i całe sektory gospodarki.

Scott Guthrie, Executive Vice President, Microsoft Cloud + AI Group w trakcie swojego wystąpienia na konferencji .NET Developer Days w Warszawie

Tempo zmian możliwe dzięki chmurze oznacza z jednej strony szanse, a z drugiej potrzebę edukacji i nauki. Microsoft zaczyna od siebie. Zgodnie z zasadą „ciągłego uczenia się”, którą zaszczepiamy w naszej kulturze organizacyjnej, tworzymy środowisko wymiany wiedzy i dzielenia się kodem. Polscy programiści aktywnie współtworzą platformę GitHub, największe obecnie środowisko współpracy developerów i serce projektów open-source, z którego aktywnie korzysta już ponad 40 milionów programistów przechowując ponad 1.1 miliarda projektów w ponad 100 milionach repozytoriów. Według zestawienia przygotowanego przez HackerRank Polska jest trzecim krajem pod względem umiejętności programistów. Społeczność programistów w Centralnej i Wschodniej Europie sięga niemal 2 milionów, co stanowi jedną z największych przewag konkurencyjnych całego regionu. Zależy nam, by ta grupa stale się zwiększała i dalej rozwijała swoje umiejętności w celu wzmocnienia polskiej gospodarki cyfrowej opartej na innowacjach. Właśnie dlatego zapewniamy bezpłatny dostęp do platform online ze ścieżkami edukacyjnymi Microsoft Learn, meet-upy, hackathony, warsztaty indywidualne, konferencje organizowane przez najbardziej rozwiniętą sieć partnerów. Wszystko to otwiera przed programistami gigantyczne źródło inspiracji i wiedzy. Wszystko to otwiera gigantyczne źródło informacji i wiedzy dla programistów. W tym roku, z zasobów Microsoft Learn skorzystało tysiące programistów z Centralnej i Wschodniej Europy – 141 tys. przeszło przynajmniej jeden pełny moduł edukacyjny, a 20 tys. ukończyło pełną ścieżkę szkoleniową. W tym czasie platformę odwiedziło pół miliona osób.

Scott Guthrie i Rafał Czupryński podczas konferencji .NET Developer Days w Warszawie

Robimy wszystko, by w świecie zmian tworzonych przez technologię, nikt nie poczuł się wykluczony i pozbawiony szans na tworzenie przełomowych rzeczy. Świetnym przykładem jest Saqib Shaikh, który stracił wzrok w wieku siedmiu lat i jako uczeń brytyjskiej szkoły zakochał się w komputerach. Dzisiaj jest jednym z najlepszych inżynierów oprogramowania, realizując szczególną misję. Korzystając z mocy sztucznej inteligencji chce tworzyć innowacyjne, inteligentne rozwiązania, które pozwolą milionom niepełnosprawnych ludzi poprawić jakość ich życia.

Aplikacja pozwalająca analizować jakość gleby pod planowanie przyszłych upraw, w oparciu o dane z czujników IoT, inteligentny asystent wspierający pracę lekarzy podczas operacji serca, system rozpoznawania twarzy dla osób niedowidzących, a może oprogramowanie identyfikujące i obnażające fake-newsy? W pracy programistów, ogranicza ich jedynie wyobraźnia. Narzędzia, wiedzę i ekspertów Microsoft mają na wyciągnięcie ręki.

Dlatego właśnie Leo Da Vinci w naszych czasach byłby programistą.

Azure dla programistów (przydatne linki):

Środowisko do pracy: https://visualstudio.microsoft.com/

Dla programistów Python: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/python/

Dla programistów Java: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/java/

Dla osób związanych z Linux: https://azure.microsoft.com/en-us/overview/linux-on-azure/

Dokumentacja dla programistów: https://docs.microsoft.com

Platforma z kursami: https://docs.microsoft.com/learn

Opensource i kontrybucja / lista projektów: https://opensource.microsoft.com

Zgłaszanie pomysłów: https://developercommunity.visualstudio.com/spaces/8/visual-studio-ide.html?type=idea


Modern software developers remind us of Renaissance architects, who designed structures both beautiful and practical, created with their future users in mind and the collaboration and interactions between them. Over 40 years of Microsoft’s history is written in code developed by thousands of developers around the world. Once a dream of two co-founders and a handful of enthusiasts changes our world and pushes the boundaries of communication, cooperation, education and creation for billions of people, who use computers and software every day to achieve their goals and realize their passions.

Bill Gates’ vision of a computer on every desk raised great interest in the work of software developers, who can translate machine language into a language that everyone understands. They had to build an interface that was both convenient and inexpensive, but at the same time could be used easily, intuitively and creatively. Microsoft has evolved over the years, as has the world around us, customers’ expectations and needs. However, as the whole world runs on software, programmers — using their talent and skills — transferred the unlimited possibilities that technology gives us into the code allowing us all to achieve more.

Thanks to the fact that today we are a click away from the unlimited power of cloud computing, developers also have incomparably greater opportunities. At Microsoft we believe in the democratization of technology and that anyone can benefit from it. That is why we want to provide support to all developers, regardless of the programming language or environment in which they want to programme. Microsoft actively opens itself to cooperation with the open-source environment. Since .Net has become an open framework, more than 100 000 pull requests have been submitted by the community and accepted. We strive to provide software developers with the work comfort they need to create applications and solutions that help us to live better, and companies and institutions to transform their business and achieve better results.

“Central and Eastern Europe is a place where talented programmers have long produced incredible innovation. It’s exciting to see the energy and creativity of the developer community in this region,” said Scott Guthrie, Executive Vice President, Microsoft Cloud + AI Group during his speech at the .NET Developer Days conference in Warsaw. “We live in exceptional times for software developers as cloud and AI enable us to build solutions we could have only dreamed of a few years ago.”

Microsoft Azure significantly expands developers’ capabilities and allows them to create software quickly, transforming ideas into tangible value for customers. They are just a mouse click away. As a result, the role and impact of developers are the greater because they help to create solutions, which help us to face the challenges of digital times and digitally transform institutions, businesses and entire sectors of the economy.

The pace of changes that are made possible by the cloud on the one hand translates into opportunities and on the other — into the need for education and learning. Microsoft is starting with itself. In line with the “continuous learning” principle we abide by in our corporate culture, we create an environment for knowledge and code sharing. Polish programmers also actively contribute to the GitHub platform, the largest environment for developer cooperation and a heart for open source project with 40mln+ developers using it, 100mln+ repositories and 1.1B+ contributions. According to HackerRank, Poland ranks third in terms of developers’ skills. The programming community in Central and Eastern Europe comprises nearly 2 million people and is one of the biggest competitive advantages of the region. We want this group to constantly grow, further develop its skills and contribute to strengthening the innovation-based Polish digital economy. That is why we provide free access to online platforms with Microsoft Learn educational paths, meet-ups, hackathons, individual workshops and conferences organised by the most developed network of partners. All this opens up a gigantic source of inspiration and knowledge for developers. This year, thousands of developers from Central and Eastern Europe have benefited from Microsoft Learn resources — 141,000 have completed at least one full educational module, and 20,000 have completed a full training path. During this time, the platform has been visited by half a million people.

We do our best to make sure that in a world where changes are created by technology no one feels excluded and deprived of the opportunity to create breakthrough achievements. A great example is Saqib Shaikh, who lost his sight at the age of seven and, as a pupil at a British school, fell in love with computers. Today he is one of the best software engineers and is implementing a special mission. Using the power of Artificial Intelligence, he wants to create innovative, intelligent solutions that will help to improve the quality of lives of millions of people with disabilities.

An application to analyse soil quality for future crop planning, based on data from IoT sensors, an intelligent assistant to support doctors during heart surgery, a face recognition system for visually impaired people, or perhaps software to identify and expose fake news? In their work developers are limited only by their imagination. Microsoft tools, knowledge and experts are at their fingertips.

That is why today, Leo da Vinci would be a developer.

Azure for developers (useful links):

Work environment: https://visualstudio.microsoft.com/

For Python developers https://docs.microsoft.com/en-us/azure/python/

For Java developers https://docs.microsoft.com/en-us/azure/java/

For people using Linux https://azure.microsoft.com/en-us/overview/linux-on-azure/

Documentation for developers https://docs.microsoft.com

Platform with courses https://docs.microsoft.com/learn

Open source and contribution: List of projects https://opensource.microsoft.com

Submission of ideas: https://developercommunity.visualstudio.com/spaces/8/visual-studio-ide.html?type