Datacenter och den gröna omställningen

Just nu står världen inför två stora samhällsförändringar – digitaliseringen av hela samhället, och den nödvändiga resan mot förnybar energi. Datacenter och molntjänsterna som de tillhandahåller är viktiga för alla delar av vårt samhälle och dess betydelse ökar varje dag i takt med den accelererande digitaliseringen. World Economic Forum uppskattar att 70 procent av FN:s globala hållbarhetsmål kan mötas med hjälp av redan existerande teknik. Samtidigt spelar även datacenter i sig en viktig roll i omställningen till förnybar energi.

Idag står datacenter för cirka en procent av den globala elanvändningen, men samtidigt spelar de en ännu större roll övergången till förnybara och hållbara energikällor. Ett av de tydligaste sätten som datacenter påverkar den här övergången är via energiköpsavtal, så kallade PPA:s. Genom att ingå PPA:s åtar sig bolaget att köpa förnybar energi från ett projekt som ännu inte är färdigbyggt och uppkopplat mot elnätet. PPA:s skrivs ofta på tio eller tjugo år för att ge projektägaren en långsiktig och förutsägbar inkomst på sin investering.

Efterfrågan från den privata sektorn har varit en viktig katalysator för satsningar och uppbyggnad av rena energikällor runt om i världen. När du tänker på teknikbolagen, som till exempel Microsoft, så använder de redan idag sig av förnybar energi i stor utsträckning. I takt med att behovet av datakapacitet i världen fortsätter öka så kommer de dock behöva teckna fler energiköpsavtal för att nå sina hållbarhetsmål”, säger Kyle Harrison, ansvarig för hållbarhetsforskning på BloombergNEF.

Under 2021 var Microsoft den näst största kommersiella köparen av förnybar energi genom tecknade PPA:s. Att köpa energi genom PPA är ett långsiktigt åtagande som hjälper till att säkerställa den finansiering som behövs för att få till stånd ny elproduktion. Totalt har Microsoft undertecknat PPA:s som säkerställer en total kapacitet på 10 gigawatt förnybar energi till elnäten globalt.

I takt med att vi bygger ut vår datacenterkapacitet för att möta behovet från kunder och samhället så satsar vi samtidigt på åtaganden för att minska koldioxidutsläppen och bidra till lösningar för den större utmaningen kring klimatförändringar. Dessa åtagande handlar om allt från energiköpavtalen för förnybar energi till innovationssatsningar och samarbeten med kunder för att driva en grön omställning”, säger Patrik Öhlund, energi- och hållbarhetschef på Microsoft i Europa.

Svenska datacenterregionen har hållbar design i fokus

Sveriges starka åtaganden inom hållbarhet och innovation var en viktig anledning till att Microsoft valde att bygga några av företagets mest avancerade och hållbart designade datacenter i Gävle, Sandviken och Staffanstorp. Med Microsofts svenska datacenter finns ett åtagande att minska koldioxidutsläppen, certifieras som nollavfallsanläggningar, drivas med 100 procent förnybar energi och använda Vattenfalls 24/7 Matching-lösning för att mäta och matcha förbrukningen av förnybar energi på timbasis.

Våra svenska datacenter är bland de mest hållbart designade i världen, och jag är övertygad om att datacenter spelar en avgörande roll för att vi som samhälle ska nå de globala klimatmålen. Till exempel kan omställningen till molntjänster innebära energibesparingar på 50 till 90 procent jämfört med om företagen själva driftar it-lösningar i egna serverhallar. Dessutom skapar molntjänster också nya innovationsmöjligheter, vilket är minst lika viktigt för att klara omställningen till en mer hållbar framtid”, säger Patrik Öhlund.

Läs mer om Microsofts svenska datacenter:

Datacenters roll i dagens samhälle.

Vad gör Microsofts svenska datacenter till företagets mest avancerade och hållbart designade datacenter i världen?

Läs mer om Microsofts samhällsutvecklingsarbete i Gävleborg och Skåne kopplat till våra datacenter.

Samarbete för kompetensförsörjning i Gävle-Sandviken.

Microsofts datacenter i Sverige skapar nya möjligheter för Sverige genom hållbar digitalisering.

Besök Microsofts datacenter i 3D.

Relaterade inlägg