โครงการไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์ค นำไอทีขับเคลื่อนนวัตกรรมในกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของประเทศไทย

 |   Pornravee Suramool

Photo 01
นักเรียนจากโรงเรียนมีชัยพัฒนา ได้รับโน๊ตบุ๊คจำนวน 26 เครื่อง จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้ไมโครซอฟท์ โครงการยูธสปาร์ค เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน

กรุงเทพฯ 1 กันยายน 2558 — บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (CCDKM) ในการเดินหน้าสานต่อโครงการยูธสปาร์ค เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกลุ่มผู้ประกอบการเยาวชนสำหรับธุรกิจขนาดย่อม (YouthSpark – Enhancing ICT for Youth SMEs) ซึ่งจัดเป็นปีที่ 3 โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะฝึกอบรมทักษะด้านอีคอมเมิร์ซ และอี-บิสซิเนสโดยเฉพาะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสู่ระดับประเทศต่อไปในอนาคต

โดยในปีนี้ โครงการยูธสปาร์ค มอบเงินทุนเป็นจำนวนกว่า 2 ล้านบาท เพื่อจัดการอบรมทักษะด้านไอที ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการมากกว่า 700 คน โดยตั้งแต่ได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ.2556 มีเยาวชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการแล้วกว่า 48,000 คน และได้มีการพัฒนาบล็อก (Blog) เพื่อธุรกิจขึ้นมาแล้วมากกว่า 120 บล็อก

จากจำนวนเยาวชนประมาณ 36 ล้านคน ที่ยังไม่มีงานทำในแถบทวีปเอเชีย นับเป็นปรากฏการณ์ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่มีความต้องการอย่างเร่งด่วนในการให้เยาวชนเข้าถึงโอกาสในการจ้างงาน จากผลวิจัยจากธนาคารโลก ชี้ให้เห็นว่า ร้อยละ 70 ของการจ้างงานทั่วโลกมาจากธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่ควรมีการสนับสนุนความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มเยาวชนอย่างจริงจัง[1]

Photo 03
(ขวาสุด) นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) และนักเรียนจากโรงเรียนมีชัยพัฒนา

ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เหล่านี้จะได้รับความรู้และทักษะด้านอีคอมเมิร์ซ    อี-บิสซิเนส ประโยชน์ของเทคโนโลยีต่อการทำธุรกิจ และสามารถนำความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การฝึกอบรมให้แก่เยาวชนยังรวมไปถึงการเรียนรู้ทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ การเขียนโค้ด เพื่อกระตุ้นเยาวชนเหล่านี้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุมีผลและมีหลักการคิดเชิงวิเคราะห์การฝึกอบรมจะจัดขึ้นในรูปแบบของ การเรียนในห้องเรียน การเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ และการเรียนทางไกลซึ่งจะจัดขึ้นเสมือนการเรียนในห้องเรียนปกติ โดยการฝึกอบรมจะจัดขึ้นใน 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร บุรีรัมย์ เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น กระบี่ นครราชสีมา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช เพชรบุรี พิจิตร และประจวบคีรีขันธ์

นายสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร ผู้อำนวยการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร ผู้อำนวยการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ในขณะนี้ ประเทศไทยกำลังเตรียมพร้อมมเพื่อก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิตัล ดังนั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยในปัจจุบันต้องรู้จักการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเอง      มีการทำธุรกิจแบบอีคอมเมิร์ซ และอี-บิสซิเนส เพื่อเข้าถึงฐานลูกค้าที่อยู่ทั่วโลก และสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับตนเองในยุคที่โลกมีการเชื่อมต่อกันอย่างรวดเร็ว โครงการ ไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์ค ได้รับความความร่วมมือจากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (CCDKM) พร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ด้วยเครื่องมือ แหล่งความรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นต่อการศึกษาและค้นหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมแล้ว โรงเรียนมีชัยพัฒนา ในจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) ยังจะได้รับมอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจำนวน 26 เครื่อง จากโครงการฯ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) กล่าวว่า          “ที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ เราพยายามส่งเสริมในเรื่องของ การดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษา การขจัดความยากจน การแบ่งปัน การศีลธรรม ความซื่อสัตย์ และความเท่าเทียมกันในด้านประชาธิปไตยและเพศ เรามีวิสัยทัศน์ที่ต้องการสร้างโรงเรียนให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจนที่มาจากชนบทต่างๆ ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตัวเอง ผ่านความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียใหม่ๆ และเทคโนโลยี โครงการไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์ค นั้นมีเครื่องมือ แหล่งความรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนกับนักเรียนเหล่านี้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตพวกเขาให้ดีขึ้นและช่วยขจัดความยากจนจากการสร้างงานซึ่งเป็นวิถีทางที่ยั่งยืน

Photo 05
รศ.ดร. กมลรัฐ อินทรทัศน์ ประธานเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (APTN) และ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (CCDKM)

รศ.ดร. กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการ CCDKM และ ประธานเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (APTN) ในฐานะพันธมิตรหลักของโครงการ เปิดเผยว่า “CCDKM มุ่งมั่นที่จะลดช่องว่างของการเข้าถึงเทคโนโลยี และนำไอซีทีมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างสังคมและเศรษฐกิจเชิงบวกให้กับชุมชนต่างๆ ในประเทศไทย เรามีความยินดีในการก้าวสู่ปีที่ 3 ของความร่วมมือกับไมโครซอฟท์ และตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ได้ริเริ่มโครงการนี้ เราได้เห็นเยาวชนไทยได้รับประโยชน์จากการอบรมฝึกฝนทักษะด้านไอซีทีที่เกิดขึ้น ซึ่งช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับอาเซียนให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่เหล่านี้”

โครงการ ไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์ค เป็นโครงการระดับโลก โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยให้เยาวชนทั่วโลกได้สามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับตนเองได้ จนถึงขณะนี้ โครงการ ไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์ค สามารถสร้างโอกาสให้กับเยาวชนมากกว่า 227 ล้านคน ใน 100 กว่าประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทย ไมโครซอฟท์ ได้ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และองค์กรไม่แสวงหากำไร ในการพัฒนาทักษะทางด้านไอซีทีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 16-30 ปี โดยปัจจุบันมีเยาวชนไทยกว่า 57,000 คนแล้ว ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

Photo 04
นักเรียนจากโรงเรียนมีชัยพัฒนา

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและเครื่องมือในการวางแผนอาชีพในอนาคตได้ที่ https://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/youthspark/

ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครซอฟท์
บริษัท ไมโครซอฟท์ (NASDAQ “MSFT”) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 เป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการ ซอฟต์แวร์ ดีไวซ์ และโซลูชั่นที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้ใช้และองค์กรธุรกิจ

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2536  มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้คุณภาพชีวิตคนไทย 70 ล้านคน ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ ไมโครซอฟท์ ส่งเสริมให้คนไทยและภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอย่างเต็มเปี่ยมผ่านการใช้เทคโนยี เทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง ในการทำงาน การใช้ชีวิต และการสื่อสาร ไมโครซอฟท์ให้บริการซอฟต์แวร์ บริการ และดีไวซ์ ที่สามารถก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ มีความสะดวกทันสมัย และช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไมโครซอฟท์ ไม่หยุดนิ่งในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตร อย่างต่อเนื่องในการนำพลังของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางศูนย์ข่าวสารประเทศไทย (https://news.microsoft.com/th-th-stage/) และทวิตเตอร์ @MicrosoftTH

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ (สำหรับสื่อมวลชน)
คุณพรรวี สุรมูล
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0-2627-3501 ต่อ 110 หรือ 081 735 9213
อีเมล: [email protected]

[1] McKinsey & Company