ประวัติผู้บริหาร

 

Man in glasses and suit jacket
ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
Dhanawat Suthumpun
Managing Director
Woman in beige suit
ชนิกานต์ โปรณานันท์
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลุ่มธุรกิจภาครัฐ ภาคการศึกษา และสาธารณสุข
Chanikarn Pronanun
Deputy Managing Director – Public Sector, Healthcare and Education
Woman in grey suit
สุภาณี อนุวงศ์วรเวทย์
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและปฏิบัติการ
Supanee Anuwongworavet
Deputy Managing Director – Marketing & Operations
Man in black suit
สมศักดิ์ มุกดาวรรณกร
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า
Somsak Mukdavannakorn
Deputy Managing Director – Customer Success
Man in black suit
วัชระ จิระเจริญสุวรรณ
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลุ่มธุรกิจลูกค้ากิจการขนาดใหญ่
Watchara Jiracharoensuwan
Deputy Managing Director – Enterprise Commercial Business
Man in dark grey suit
ปวิช ใจชื่น
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลุ่มธุรกิจพันธมิตร
Pawish Jaishuen
Deputy Managing Director – Global Partner Solutions
Man in dark suit jacket
ภักดี อัญญะกมล
รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลุ่มลูกค้าองค์กร และ กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
Pakdee Aunyakamol
 Deputy Managing Director – Small Medium and Corporate
Man in light blue jacket
สรุจ ทิพเสนา
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานโซลูชันองค์กร
Saruj Thipsena
Deputy Managing Director, Enterprise Solution

ดาววัน โรจนพฤกษ์
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
Dawan Rochanapruk
Deputy Managing Director, Human Resource

ทาเคชิ มุราคามิ
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ประจำประเทศไทยและเวียดนาม
Takeshi Murakami
Country Finance – Thailand and Vietnam

เชาวลิต รัตนกรไกรศรี
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
Chaolvalit Rattanakornkrisri
Chief Technology Officer