ประวัติผู้บริหาร

 

Man in glasses and suit jacket
ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
Dhanawat Suthumpun
Managing Director
Woman in beige suit
ชนิกานต์ โปรณานันท์
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลุ่มธุรกิจภาครัฐ ภาคการศึกษา และสาธารณสุข
Chanikarn Pronanun
Deputy Managing Director – Public Sector, Healthcare and Education

สุภาณี อนุวงศ์วรเวทย์
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลุ่มธุรกิจพันธมิตร
Supanee Anuwongworavet
Deputy Managing Director – Global Partner Solutions

วสุพล ธารกกาญจน์
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและปฏิบัติการ
Vasupon Thankakan
Deputy Managing Director – Marketing & Operations

Man in black suit
สมศักดิ์ มุกดาวรรณกร
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า
Somsak Mukdavannakorn
Deputy Managing Director – Customer Success
Man in blue suit jacket
วัชระ จิระเจริญสุวรรณ
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลุ่มธุรกิจลูกค้ากิจการขนาดใหญ่
Watchara Jiracharoensuwan
Deputy Managing Director – Enterprise Commercial Business
Man in dark grey suit
ปวิช ใจชื่น
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการปฏิรูปธุรกิจด้วยดิจิทัล
Pawish Jaishuen
Deputy Managing Director – Digital Transformation

Man in dark suit jacket
ภักดี อัญญะกมล
รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลุ่มลูกค้าองค์กร และ กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
Pakdee Aunyakamol
 Deputy Managing Director – Small Medium and Corporate

เชาวลิต รัตนกรไกรศรี
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานโซลูชันองค์กร
Chaolvalit Rattanakornkrisri
Deputy Managing Director, Enterprise Solution