ประวัติผู้บริหาร

Man in glasses and suit jacket
ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
Dhanawat Suthumpun
Managing Director
Woman in beige suit
ชนิกานต์ โปรณานันท์

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและปฏิบัติการ
Chanikarn Pronanun
Deputy Managing Director – Marketing & Operations
Woman in grey suit
สุภาณี อนุวงศ์วรเวทย์
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน
Supanee Anuwongworavet
Deputy Managing Director – Finance
Man in black suit
สมศักดิ์ มุกดาวรรณกร
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลุ่มธุรกิจพันธมิตร
Somsak Mukdavannakorn
Deputy Managing Director, One Commercial Partners
Man in black suit
วัชระ จิระเจริญสุวรรณ
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลุ่มธุรกิจลูกค้ากิจการขนาดใหญ่
Watchara Jiracharoensuwan
Deputy Managing Director, Enterprise Commercial Business
Man in dark grey suit
ปวิช ใจชื่น
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลุ่มธุรกิจภาครัฐ ภาคการศึกษา และสาธารณสุข
Pawish Jaishuen
Deputy Managing Director, Public Sector