Selvitys: Innovatiivinen yrityskulttuuri saa aikaan kasvua ja tyytyväisiä työntekijöitä

 |   Microsoft News Center

9000 eurooppalaisen työntekijän ja johtajan selvitys osoittaa, että innovatiivinen yrityskulttuuri on yrityksille tärkeä kasvun ajuri ja kilpailuetu. Innovatiivisimmat yritykset odottavat lähivuosilta kaksinumeroisia kasvulukuja lähes kolme kertaa todennäköisemmin kuin vähemmän innovatiiviset, ja niiden työntekijöistä jopa 88 % haluaa jatkaa työssään, kun vähemmän innovatiivisissa organisaatioissa näin kokee vain puolet työntekijöistä.

Microsoftin kyselyyn vastanneista yritysjohtajista jopa 96 % Suomessa ja 92 % Euroopassa kertoi organisaationsa käyneen läpi viime vuosina merkittäviä muutoksia. Suomessa muutoksia on tapahtunut eniten yritysten rakenteessa, teknologiassa, johdossa ja henkilöstön määrässä.

Vaikka digitalisaatio on ollut monen yrityksen muutoksessa liikkeelle paneva voima, suomalaisjohtajien mukaan suurin muutokseen liittyvä haaste ei ole kuitenkaan teknologia vaan yrityskulttuuri. Muita merkittäviä haasteita suomalaisjohtajien mukaan ovat olleet muutoksen arviointi ja mittaaminen sekä työntekijöiden osallistaminen muutokseen. Euroopan tasolla teknologia oli yrityksille muutoksessa toiseksi suurin haaste heti yrityskulttuurin jälkeen, mutta Suomessa se löytyy vasta sijalta viisi.

”Digitaalinen murros ja toimintaympäristön muutos on suomalaisyritysten uusi normaali. Teknologia ei selvästikään ole tämän muutoksen haaste vaan kulttuurin muuttaminen − miten saada uudet työtavat ja yhteistyömallit tukemaan teknologian mukanaan tuomia muutoksia”, toteaa Microsoft Oy:n operatiivinen liiketoimintajohtaja Mikko Pulkkinen. ”Digitalisaatio onnistuu juuri niin hyvin kuin kulttuurin muutos onnistuu. Yrityskulttuuri pitää ensin määritellä, jotta työntekijät voivat ymmärtää, miten sen odotetaan näkyvän heidän arjessaan.”

Miten yrityskulttuuri luo menestystä?

Microsoftin selvityksen mukaan suomalaisjohtajat, joiden yrityksillä katsottiin olevan innovatiivinen eli uusia ideoita ja toimintatapoja etsivä ja tukeva yrityskulttuuri, odottavat organisaatioltaan tulevien vuosien aikana kaksinumeroisia kasvulukuja lähes kolme kertaa todennäköisemmin kuin vähemmän innovatiivisten yritysten johtajat.

Innovatiivisimmat yritykset ovat etulyöntiasemassa myös kilpailussa osaajista: 88 % innovatiivisten yritysten työntekijöistä Suomessa haluaa jatkaa työssään, kun osuus vähemmän innovatiivisissa organisaatioissa oli 50 %.

Innovatiivinen yrityskulttuuri ei kuitenkaan kehity ilman yritysjohdon vahvaa panosta. Innovatiivisimpien työpaikkakulttuurien johtajat saavatkin muutoksen edistämiseen paljon todennäköisemmin tarvitsemaansa aikaa ja tukea kuin vähemmän innovatiivisten kulttuurien johtajat. Selvitykseen osallistuneet johtajat Suomessa kokivat saaneensa muutoksen läpivientiin

  • riittävästi aikaa: innovatiivisissa yrityksissä 72 %, vähemmän innovatiivisissa 37 %
  • käyttöönsä oikeat teknologiat: innovatiivisissa yrityksissä 80 %, vähemmän innovatiivisissa 47 %
  • vaadittavat taidot: innovatiivisissa yrityksissä 88 %, vähemmän innovatiivisissa 59 %.

Panostuksen johtajiin ja johtamiseen ovat innovatiivisimmissa suomalaisyrityksissä huomanneet myös työntekijät, joista 68 % kertoi kyselyssä organisaationsa johtajien tekevän hienoa työtä tiimien johtamisessa. Vähemmän innovatiivisissa organisaatioissa vain 19 % työntekijöistä oli samaa mieltä.

”Kuten selvityksemmekin osoittaa, oikeanlaisen yrityskulttuurin luominen ei ole kiinni vain arvoista ja prosesseista. Johtajilla pitää olla riittävästi aikaa, tarpeisiin sopiva teknologia ja riittävät taidot muutoksen edistämiseen ja innovatiivisen yrityskulttuurin rakentamiseen ja vaalimiseen yrityksessä”, Mikko Pulkkinen jatkaa. ”Paras tapa muuttaa yrityskulttuuria on muuttaa tapaa, jolla ihmiset työskentelevät toistensa kanssa ja rakentavat menestystä toistensa osaamisen päälle.”

Selvitys tarjoaa yrityksille kolme vinkkiä innovatiivisen yrityskulttuurin rakentamiseen:

  1. Rakenna siltoja ja pura siilot: Innovatiivisten yritysten johtajista Suomessa 68 % ja vähemmän innovatiivisten yritysten johtajista 51 % kokee yhteistyöllä olevan keskeinen rooli yrityksen tulevalle kasvulle. Innovatiiviset yritykset mahdollistavat tiimien yhteistyön paitsi keskenään, myös muiden yrityksen tiimien kanssa sekä ulkoisten tahojen, kuten asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa.
  2. Anna tiimeille vapautta ja keskity oppimiskulttuurin luomiseen: Innovatiivisten yritysten työntekijöistä Suomessa 72 % ja vähemmän innovatiivisten yritysten työntekijöistä 45 % kokee tiiminsä voivan valita itselleen parhaat työskentelytavat. Lisäksi innovatiivisissa yrityksissä 74 % työntekijöistä kokee, että heidän on turvallista tehdä virheitä, kun vähemmän innovatiivisissa näin tuntee vain 50 % työntekijöistä.
  3. Vaali työntekijöiden keskittymismahdollisuuksia ja edistä flow-tilassa työskentelyä: Suomessa työntekijät kokevat, että jopa 42 % heidän optimaalisesta työajastaan menee hukkaan hyödyttömiin kokouksiin ja sähköposteihin, tarpeettomiin keskeytyksiin ja tietojen etsimiseen. Yritykset voivat siis saavuttaa huimia tuloksia antamalla työntekijöilleen aikaa keskittyä ja hyödyntää koko potentiaaliaan.

Tietoja selvityksestä:

Microsoft teetti elokuussa 2019 KRC Reseachilla kyselyn, jossa kartoitettiin noin 9000 eurooppalaisen työntekijän ja johtajan näkemyksiä työn muutoksesta, innovaatiosta, yhteistyöstä ja yrityskulttuurista. Vastaajat edustivat yli 2500 työntekijän yrityksiä. Selvityksessä oli mukana 15 maata: Alankomaat, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi ja Tanska. Suomesta selvitykseen osallistui noin 100 johtajaa ja 500 työntekijää.

Lisätietoja:

Anne Alarotu
Viestintäjohtaja, Microsoft Oy
puh. 050 487 1308
[email protected]

Microsoft on digitaalisen muutoksen mahdollistaja älykkään pilven ja siihen yhteydessä olevien älykkäiden laitteiden aikakaudella. Yhtiön missio on auttaa jokaista maailman ihmistä ja organisaatiota saavuttamaan enemmän heille tärkeitä asioita. Lisätietoa osoitteessa: www.microsoft.fi ja news.microsoft.com/fi-fi/. Twitterissä @MicrosoftSuomi

 

Tags: , , ,