Microsoft rakentaa vastuullista tekoälyn tulevaisuutta

 |   Juha Karppinen

Tekoälyllä tehty kuva naisesta, joka kirjoittaa tietokoneella. Taustalla robotin kuva.

Tekoäly muuttaa taloutta, työtä ja organisaatioiden toimintaa vauhdilla, joka on ihmiskunnan historiassa täysin ennennäkemätön.

ChatGPT ylitti 100 miljoonan käyttäjän rajapyykin vain kahdessa kuukaudessa palvelun lanseerauksen jälkeen. Microsoftin Work Trend Index -tutkimuksen mukaan 70 % maailman työntekijöistä haluaa antaa osan työtehtävistään tekoälyn tehtäväksi.

Ohjelmistojen kehittäjille suunnatun GitHub Copilotin ansiosta palvelua käyttävien koodarien tuottavuus on kasvanut 55 prosentilla, ja peräti 46 % uudesta koodista kirjoitettiin tekoälyllä jo viime vuoden helmikuussa, vuoden takainen tutkimus kertoo.

Maailmaa muuttava teknologia asettaa meille erityisen vastuun

Kun ihmiset ja organisaatiot ottavat uusia tekoälytyökaluja käyttöön, heidän on voitava luottaa siihen, että heidän tietonsa ovat turvassa.

Ympäri maailmaa, myös Suomessa, käydään aktiivista keskustelua siitä, miten voidaan varmistaa organisaatioiden käyttävän ja kehittävän tekoälyä vastuullisesti. IDC:n tuoreen tutkimuksen mukaan 77 % suomalaisorganisaatioista pitää tärkeänä sitä, että palveluntarjoajilla on strategia tekoälyn vastuulliseen käyttöön, mutta vasta 36 prosentilla organisaatioista on tekoälypalveluiden hallintamalli sekä tekoälyn käyttöä ohjaava ja valvova työryhmä.

EU on rakentanut kansalaisten, yritysten ja yhteiskuntien suojaksi tekoälysääntelyä koko 2020-luvun ajan. Tällä hetkellä EU on kehittämässä AI Act -sääntelyä, joka asettaa uusia vaatimuksia tekoälyn kehittämiselle ja käytölle. Tehokas ja maailmanlaajuisesti toimiva sääntely auttaa hallitsemaan mahdollisia tekoälyriskejä ja käyttöönottoa Euroopassa.

Tekoälyteknologioiden globaalina edelläkävijänä myös Microsoft on kehittänyt sisäisiä sääntöjä, työkaluja ja toimintamalleja varmistaakseen, että tekoälyä käytetään ihmiskuntaa hyödyttävillä tavoilla, väärinkäytöksiä ehkäisten. Microsoft tukee AI Act -sääntelyn tavoitteita varmistaakseen, että kaikki voivat toteuttaa tekoälyn potentiaalia turvallisilla tavoilla, jotka kunnioittavat perusoikeuksia ja ovat sopusoinnussa eurooppalaisten arvojen kanssa.

Microsoftilla kaikkea tekoälyyn liittyvää kehitystyötä ohjaa vastuullisen tekoälyn standardi. Määrittelemme standardissa kuusi tekoälypalveluiden periaatetta: oikeudenmukaisuus, luotettavuus ja turvallisuus, yksityisyys ja tietoturva, sisällyttävyys, läpinäkyvyys ja vastuullisuus.

Nämä kuusi periaatetta on tarkennettu yhteensä 17 alatavoitteeseen. Jokainen tavoite pitää sisällään joukon vaiheita, jotka on käytävä läpi tekoälyn kehitysprosesseissa määrittämiämme työkaluja ja käytäntöjä hyödyntäen. Näin varmistamme, että tekoälyn kehittämiseen liittyvät erityiset riskit tulevat huomioiduiksi kaikissa prosessin vaiheissa

Pyramidin mallinen kaavio, jossa ylhäältä alaspäin tekstit: "Principles, goals, requirements, tools & practices, responsible AI".

Vastuullisen tekoälyn varmistaminen käytännössä: puheentunnistus

Yksi esimerkki vastuullisen tekoälyn prosessistamme on Azure AI:n kustomoitu puheentuotannon sovellus, jolla voidaan tuottaa muun muassa koulutusta ja saavutettavuutta helpottavia sovelluksia sekä viihdesisältöjä. Sovelluksen avulla esimerkiksi yhdysvaltalainen teleoperaattori AT&T rakensi myymälöihinsä palkitun Väiski Vemmelsääri -kokemuksen.

Teknologisia edistysaskeleita pyrkivät kuitenkin hyödyntämään myös tahot, jotka käyttävät niitä rikollisiin tai vihamielisiin tarkoituksiin. Osana vastuullisen tekoälyn prosessia otimmekin puheentuotannon sovelluksessa käyttöön kerroksittaisen valvontakehyksen suojaamaan sovellusta väärinkäytöksiltä. Kehyksen myötä rajoitimme asiakkaiden pääsyä palveluun ja varmistimme, että hyväksyttävät palvelun käyttötavat määritellään ennakkoon Transparency Noten ja Code of Conductin mukaisella tavalla. Lisäksi määrittelimme tekniset suojatoimet varmistamaan, että puheäänen omistaja on aktiivisesti mukana, jos hänestä ollaan luomassa synteettistä äänimallia.

Vastuullinen tekoälyn tulevaisuus luodaan yhdessä

Historia on osoittanut, että teknologisista innovaatioista tulee pahantahtoisten ja vihamielisten toimijoiden käsissä helposti aseita. Tälläkin hetkellä uusia tekoälytyökaluja pyrkivät käyttämään väärin lukuisat tahot esimerkiksi tekoälyn luomissa videoon, ääneen ja kuviin perustuvissa deepfake-syväväärennöksissä. Tällaiset huijaukset mahdollistavat muun muassa vaalihäirinnän, taloudelliset petokset ja entistä edistyneemmän verkkokiusaamisen.

Miljoonat ihmiset käyttävät päivittäin generatiivisen tekoälyn työkaluja työssä ja vapaa-ajalla. Samaan aikaan organisaatiot eri toimialoilla hyödyntävät esimerkiksi Microsoft Azure OpenAI- ja Copilot-palveluita vahvistamaan kasvua, lisäämään tuottavuutta ja luomaan lisäarvoa tuottavia kokemuksia. Ihmisten ja organisaatioiden siihen, että heidän datansa on suojassa, oli kyse sitten lääketieteellisestä läpimurrosta, tuotantolinjan tehostamisesta tai yksittäisen tekstin muokkauksesta tai kääntämisestä.

Vastuullisen tekoälyn standardimme perustuu kokemuksiin eri toimialoilta sekä Microsoftin omista teknologioista. Parempi ja oikeudenmukaisempi tulevaisuus vaatii uusia rajoja tekoälylle, ja standardimme on yksi teko tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Se ei kuitenkaan ole lopullinen kokonaisuus, vaan standardia päivitetään sitä mukaa, kun uutta tutkimustietoa, teknologiaa, lakeja ja säädöksiä sekä oppeja tekoälystä kertyy.

Olemme investoineet Microsoftilla merkittävästi tekoälyn kehittämiseen, koska uskomme vahvasti sen mahdollisuuksiin auttaa ihmisiä, yrityksiä ja yhteiskuntaa saavuttamaan enemmän. Vastuullinen tekoälyn tulevaisuus toteutuu vain yhdistämällä ihmiset ja teknologiset ratkaisut. Vastuullisen tekoälyn standardin lisäksi Microsoft on kehittänyt ja julkaissut viime aikoina lukuisia uusia vastuullisen tekoälyn työkaluja, joita on esitelty alla.

Microsoftin vastuullisen tekoälyn sitoumuksia ja työkaluja:

Developing Microsoft’s Responsible AI Standard (video)
Microsoft’s framework for building AI systems responsibly
Protecting the data of our commercial and public sector customers in the AI era
Introducing modern data governance for the era of AI
Announcing new tools in Azure AI to help you build more secure and trustworthy generative AI applications

Kirjoittaja

Juha Karppinen, teknologiajohtaja, Microsoft Oy
Digipoolin pilvipalveluryhmän puheenjohtaja

Kuvassa Juha Karppinen.

Tags: ,