Selvitys: Etä- ja hybridityö ei vaikuta tuottavuuteen, mutta tiimien yhtenäisyys ja innovatiivisuus kärsivät

 |   Microsoft News Center

Tuoreen työelämätutkimuksen mukaan suomalaiset johtajat ja työntekijät eivät enää halua palata vanhoihin toimintatapoihin koronakriisin jälkeen. Yritysjohtajista valtaosa kertoo yritystensä tuottavuuden säilyneen ennallaan ja noin puolet näkee hybridityöskentelyn tuoneen kustannussäästöjä. Samalla johtajista yli 60 prosenttia kokee virtuaalisen tiimin johtamisen haastavaksi ja yli 40 prosenttia kokee ongelmia tiimihengen ylläpitämisessä etä- ja hybridityössä. Selvityksessä kartoitettiin suuryritysten johtajien ja työntekijöiden kokemuksia koronaviruspandemian myötä yleistyneestä etätyöskentelystä sekä heidän odotuksiaan tulevaisuuden suhteen Suomessa ja 14 muussa Euroopan maassa.

Viime vuonna tutkimukseen osallistuneista suomalaisyrityksistä vain 15 % tarjosi työntekijöilleen joustavia etätyökäytäntöjä — nyt tällaiset käytännöt löytyvät jo 79 % yrityksistä. Yritysjohtajat näkevät hybridityöskentelyn hyödyllisenä sekä tuottavuuden että tehokkuuden kannalta. Suomessa 88 % yritysjohtajista kertoo yritystensä tuottavuuden säilyneen ennallaan ja 52 % näkee hybridityöskentelyn tuoneen kustannussäästöjä.

Siirtyminen etätyö- ja hybridimalliin ei kuitenkaan ole sujunut täysin ongelmitta. Kyselyyn vastanneiden suomalaisjohtajien mukaan suurin muutokseen liittyvä haaste (44 % vastaajista) on ollut vahvan yrityskulttuurin ylläpitäminen ja sen varmistaminen, että tiimien jäsenet ovat edelleen tiiviissä yhteydessä toisiinsa. Myös työntekijöille suurimmat haasteet etätyöskentelyssä ovat olleet yrityskulttuurin ylläpitäminen, tiimin yhtenäisyys ja lisääntyneestä siiloutumisesta ja eristyneisyydestä selviytyminen.

”Nykytilanteessa johtajien yksi tärkeimmistä prioriteeteista on tukea tiimiensä työtä ja kehittää organisaation työskentelytapoja, sillä yhteenkuuluvuuden tunne on heikentynyt ja siiloutuminen lisääntynyt. Vaikka tuottavuus näyttää yksilötasolla vahvalta, tiimien innovatiivisuus kokonaisuudessaan on selvityksemme mukaan laskenut”, toteaa Microsoftin operatiivinen johtaja Mikko Pulkkinen. ”Onnistunut tiimityö hybridimaailmassa vaatii muutakin kuin oikeaa teknologiaa. Innovaatioita syntyy, kun ihmiset kokevat voivansa olla yhteydessä kollegoihinsa, tuoda ideoitaan esille, kokeilla ja yhdessä ottaa harkittuja riskejä. Innovatiivisuus vaatiikin erityisen paljon nyt sitä, että kukin tiimin jäsen tuntee luottamusta, yhteenkuuluvuutta ja empatiaa sekä itseään että muita kohtaan.”

Muita tutkimushavaintoja:

  • Yrityksissä on tunnistettu työn muutoksen merkitys: 95 % kyselyyn vastanneista johtajista pitää tärkeänä yritystensä toimintatapojen muuttamista innovatiivisemmiksi ja joustavammiksi.
  • Korona-aika on helpottanut työntekijöiden keskittymistä työhön: keskimäärin tiedon etsimiseen, kokouksiin, yllättäviin puheluihin ja muihin keskeytyksiin menee Suomessa selvityksen mukaan hukkaan noin 33 % työajasta, kun vuosi sitten luku oli 42 %.
  • Innovatiivinen yrityskulttuuri on heikentynyt: viime vuoden selvityksessä 40 % suomalaisista johtajista kertoi, että heidän yrityksessään on innovatiivinen yrityskulttuuri, jossa on helppo jakaa uusia ideoita, kun uudessa selvityksessä osuus oli 32 %.
  • Tuote- ja palveluinnovaatioiden määrä on vähentynyt: viime vuonna 56 % suomalaisista johtajista koki yritystensä olevan innovatiivisia ydintuotteissaan ja -palveluissaan, kun tänä vuonna samaa mieltä oli 45 % suomalaisista johtajista.
  • 81 % suomalaisista arvostaa etätyössä mahdollisuutta pukeutua rennosti, kun muualla Euroopassa samoin koki 68 % vastaajista.
  • Suomalaisten työntekijöiden keskittyneen työnteon flow-tila jakaantuu aamu- ja iltapäivään klo 8–10 ja klo 13−14 välille, kun muualla Euroopassa flow-tila syntyy selvästi klo 7−11 välillä.

Selvitys tarjoaa kolme vinkkiä tuottavuuden ja innovaatioiden vaalimiseen etä- ja hybridityössä

1. Anna vastuuta tiimille

Sekä tuottavuus- että innovaatiomittareilla menestyvien yritysten työntekijät kokevat huomattavasti todennäköisemmin, että heillä on mahdollisuus tehdä päätöksiä ja tehdä työtään itselleen sopivimmilla tavoilla. Suomessa innovatiivisissa yrityksissä 86 % työntekijöistä kokee, että heidän on turvallista tehdä virheitä, kun vähemmän innovatiivisissa näin tuntee vain 52 % työntekijöistä.

2. Vaali työntekijöiden keskittymismahdollisuuksia ja edistä flow-tilassa työskentelyä

Flow-tilan edistäminen on tehokas tapa tuoda potkua innovointiin. Valtaosa flow-työskentelyyn kykenevistä ihmisistä sanoo ehdottavansa uusia ratkaisuja haasteisiin ja esittelevänsä uusia ideoita tehokkaampaan työskentelyyn usein ja proaktiivisesti.

3. Tue esihenkilöitä koulutuksella ja valmennuksella

Moni esihenkilö oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa vastuussa etätöitä tekevästä tiimistä. Selvitykseen vastanneista suomalaisista esihenkilöistä 63 % sanoi, ettei kokenut vielä oppineensa delegoimaan tehtäviä ja antamaan vastuuta virtuaalisille tiimeille tehokkaasti. Ajantasainen koulutus on tärkeä askel monelle yritykselle.

Tietoja selvityksestä:

Microsoft teetti elokuussa 2020 Boston Consulting Groupilla ja KRC Researchilla kyselyn, jossa kartoitettiin noin 9000 eurooppalaisen työntekijän ja johtajan näkemyksiä etätyöskentelyyn siirtymisen vaikutuksista tiimien työskentelyyn sekä heidän odotuksiaan tulevaisuuden työtapojen suhteen. Vastaajat edustivat yli 250 työntekijän yrityksiä. Selvityksessä oli mukana 15 maata: Alankomaat, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi ja Tanska. Suomesta selvitykseen osallistui noin 100 johtajaa ja 500 työntekijää.

Lisätietoja:

Anne Alarotu
Viestintäjohtaja, Microsoft Oy
puh. 050 487 1308
[email protected]

Microsoft on digitaalisen muutoksen mahdollistaja älykkään pilven ja siihen yhteydessä olevien älykkäiden laitteiden aikakaudella. Yhtiön missio on auttaa jokaista maailman ihmistä ja organisaatiota saavuttamaan enemmän heille tärkeitä asioita. Lisätietoa osoitteessa: www.microsoft.fi ja news.microsoft.com/fi-fi/. Twitterissä @MicrosoftSuomi

Tags: , , , , ,