Menestyneimpien yritysten johtajat hyödyntävät tekoälyä jo nyt, muut vasta suunnittelevat sitä

 |   Microsoft News Center

AI Pulse infografiikka

Tekoälyn vaikutuksia eri toimialoihin ja markkinoihin on tutkittu laajasti, mutta tutkimukset tekoälyn vaikutuksista johtajuuteen ovat olleet harvemmassa. Tekoälyn ja johdon välistä suhdetta tutkimalla voidaan kuitenkin saada tärkeää tietoa siitä, millaista tukea yritykset ja niiden johtajat tarvitsevat tekoälyn hyödyntämiseen.

Tämä oli lähtökohtana Microsoftin toteuttamassa AI Pulse -tutkimuksessa, jossa kysyttiin yhteensä 800 yritysjohtajalta Yhdysvalloissa ja seitsemässä Euroopan maassa, miten he henkilökohtaisesti aikovat käyttää tekoälyä ja millaisena he näkevät hyvän johtajuuden tekoälyn aikakaudella. Tutkimuksesta käy ilmi selkeitä eroja yritysten suhtautumisessa tekoälyyn. Voimakkaimmin kasvavista yrityksistä, joiden liikevaihto kasvaa yli 10 prosenttia vuodessa, 41 prosenttia hyödyntää tekoälyä aktiivisesti jo nyt, kun muista yrityksistä näin tekee vain 19 prosenttia.

Kaikista yritysjohtajista yli puolet oli kuitenkin yhtä mieltä siitä, että tekoälyllä tulee olemaan myönteinen vaikutus johtamiseen. Menestyvimpien yritysten johtajista valtaosa näki tekoälyn myös vapauttavan enemmän aikaa strategian ja tavoitteiden luomiseen sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseen.

Menestyvien yritysten johtajista melkein kaikki (94 %) aikovat hyödyntää tekoälyä yrityksen päätöksenteon tukena seuraavan kolmen vuoden aikana. Hitaammin kasvavien yritysten johtajista 64 prosenttia puolestaan suunnittelee investoivansa tekoälyavusteiseen päätöksentekoon vasta 3–5 vuoden päästä.

”Tutkimuksessa erot tekoälyyn suhtautumisessa ja sen käytössä menestyneimpien ja hitaammin kasvavien yritysten välillä olivat yllättävän suuret. Nopeimmin kasvavat yritykset ovat pisimmällä tekoälyn käyttöönotossa mutta näkevät myös tekoälyn käytön lisäämisen tärkeämpänä prioriteettina”, toteaa Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen. ”Myös Suomessa yritysjohto on ymmärtänyt tekoälyn merkityksen. Tekoälymenestyjien joukkoon liittyminen vaatii kuitenkin johtajilta määrätietoisia tekoja – jo tänään.”

Johtajat odottavat tekoälyn auttavan ongelmanratkaisussa ja vapauttavan aikaa työntekijöille

Luova ongelmanratkaisu, empatia sekä luottamuksen ja persoonallisuuden rakentaminen ovat keskeisiä menestystekijöitä erityisesti muutoksien keskellä oleville yrityksille. Yksi tutkimuksen keskeisistä löydöksistä onkin, että johtajat haluavat käyttää tekoälyn vapauttaman ajan erityisesti työntekijöihin motivointiin ja inspirointiin.

Johtajat uskovat tekoälyn voivan tukea heitä myös omassa työssään. Voimakkaasti kasvavien yritysten johtajat uskovat tekoälyn auttavan heitä erityisesti ongelmienratkaisussa sekä yrityksen suunnan määrittämisessä.
Suurimmiksi tekoälyyn liittyvinä haasteina yritysjohtajat mainitsivat tutkimuksessa uusiin ja muuttuviin markkinaympäristöihin sopeutumisen, tekoälyn mielekästä hyödyntämistä tukevan yrityskulttuurin edistämisen sekä sen, miten tekoälyllä pystytään tuottamaan lisäarvoa asiakasratkaisuihin.

Näihin kysymyksiin vastauksia tarjoaa muun muassa Microsoftin yritysjohtajille suunnattu kansainvälinen AI Business School -verkkokurssi. Ilmaisen kurssin tarkoituksena on auttaa yritysjohtajia ja päättäjiä hyödyntämään tekoälyä strategisesti ja vastuullisesti ja purkaa esteitä tekoälyn hyödyntämisen tieltä.

Lisätietoja
Anne Alarotu
Viestintäjohtaja, Microsoft Oy
[email protected]
0504871308

Tags: , , ,