Toimialatutkimus: Digitaalinen valmius auttoi organisaatioita sopeutumaan pandemiaan

 |   Microsoft News Center

economist-industry-research

Toimialatutkimus: Digitaalinen valmius auttoi organisaatioita sopeutumaan pandemiaan

Kulunut vuosi on keskeisesti muuttanut tapaa, jolla organisaatiot kehittyvät – osittain pakonkin sanelemana. Digitalisoitumista pidettiin aiemmin välttämättömänä etenkin kilpailuedun saavuttamiseksi, mutta nykytilanteen tuomien haasteiden keskellä se on noussut nyt myös yhdeksi tärkeimmistä selviytymiskeinoista yrityksille ympäri maailman.

Microsoft teetti yhteistyössä The Economist Intelligence Unitin (EIU) kanssa tutkimuksen Covid-19-pandemian vaikutuksista eri toimialoihin ja teknologian rooliin. The Transformation Imperative: Digital Drivers in the COVID-19 Pandemic -tutkimusjulkaisu korostaa digitaalisen valmiuden tärkeyttä ja tuo esiin pandemian aiheuttamia muutoksia liiketoimintaan ja prioriteetteihin.

Tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti toimitusketjuja, etätyötä, ennakoivaa analytiikkaa, päätöksentekoa sekä työntekijöiden turvallisuutta ja hyvinvointia. EIU:n kyselytutkimuksessa oli mukana kahdeksan eri toimialan yritysjohtajia, joiden vastauksissa kuultiin pandemian aiheuttamista haasteista ja mahdollisuuksista sekä siitä, miten digitaaliset kehitysaskeleet auttoivat heitä kohtaamaan uudelleenmuotoutuneen arjen.

Yritysjohtajat nostivat yksimielisesti esiin digitaaliset valmiudet tärkeimpänä avaintekijänä yritysten sopeutumiskyvyssä. Etätyöhön siirtyminen vei keskittymisen entistä enemmän työntekijöiden sitoutumiseen – niin paljon, että aiheet kuten taitojen rakentaminen, työhyvinvointi ja kestävien hyötyjen luominen koko yhteiskunnalle ovat nyt osana monien organisaatioiden muutosstrategiaa.

“Olemme jo pitkään nähneet, mitä etuja digitalisoituminen tuo asiakkaille – ja nämä tiedot antavat meille konkreettisen kuvan siitä, miten toimialat ovat kohdanneet kuluneen vuoden haasteet”, kertoi Deb Cupp, Microsoftin yritysasiakkuuksien johtaja. “Havainnot vahvistavat esiin nousseita trendejä. Samalla ne vahvistavat sitoutumistamme tarjota innovaatioita, tuotteita ja palveluita auttaaksemme asiakkaitamme kaikilla toimialoilla mukauttamaan toimintatapojaan, tukemaan kaikentyyppisiä työntekijöitä ja saavuttamaan enemmän.”

Digitalisoituminen kriittisenä tekijänä selviytymiselle

EIU:n tutkimuksessa tarkasteltiin yhteyttä organisaatioiden digitaalisen valmiuden ja pandemia-ajan vaatiman sopeutumiskyvyn välillä ja havaittavissa oli selvä korrelaatio: mitä enemmän yritykset olivat panostaneet digitalisoitumiseen, sitä nopeammin ne pystyivät palauttamaan toimintansa normaalille tasolle ja pysymään kilpailukykyisinä. Paremmin digitaalisesti valmistautuneilla organisaatioilla oli etulyöntiasema pandemian aiheuttamien mullistusten ja haasteiden keskellä. Kun Covid-19-pandemia alkoi levitä ympäri maailmaa, näiden organisaatioiden käyttöönottama digitaalinen ympäristö tarjosi tarvittavat työkalut, jotta organisaatio pysyi kilpailukykyisenä liiketoiminnassa ja reagoi ketterämmin yhteiskunnan tuomiin häiriötekijöihin.

“Pandemia osoitti, kuinka kriittisessä asemassa digitaaliset alustat ovat tarjotessaan yrityksille mahdollisuuden tehostaa toimintaansa ja reagoida suuriin häiriöihin”, sanoi The Economist Intelligence Unitin toimitusjohtaja Michael Gold. “Tämä tutkimus kuitenkin osoittaa, että kyse ei ole vain liiketoiminnasta. Yritykset näkevät digitaalisoitumisen ylivoimaisesti tärkeimpänä tekijänä ammattitaitojen kasvattamisessa, työntekijöiden sitouttamisessa ja laajempien hyötyjen tuottamisessa yhteiskunnalle.”

Työntekijät ja yhteiskunnalliset vaikutukset keskiössä

Kun työntekijät ympäri maailmaa siirtyivät etätyöhön, organisaatiot joutuivat ylläpitämään tiimidynamiikkaa ja positiivista ilmapiiriä – täysin etänä – samalla pyrkien auttamaan työntekijöitä pysymään tuotteliaina, kehittämään uraansa ja mikä tärkeintä, huolehtimaan hyvinvoinnistaan.

EIU:n tutkimus osoitti, että eri toimialoilla keskityttiin nyt aiempaa enemmän ihmisten sitouttamiseen, työntekijöiden väliseen vuorovaikutukseen sekä yhteisöllisyyden rakentamiseen. Jokainen tutkimuskohteena ollut ala valitsi sitoutuneisuuden tärkeimmäksi tekijäksi uusien teknologioiden käytön lisääntymiselle. Työntekijöiden sitoutumisen myötä aiemmin vaihtoehtoisina ja ylimääräisinä pidetyt uudet toimintatavat saatiin pandemian vaatimana keskeisiksi prioriteeteiksi organisaatioiden toiminnassa.

Huoli ihmisistä ja yhteiskunnasta näkyi myös muilla tavoin, ja useimmat yritykset totesivat, että pandemia on korostanut tarvetta osallistua voimakkaammin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen – 75 % vastanneista sanoi, että digitalisoitumisen pitäisi ulottua liiketoiminnan menestystä pidemmälle yhteiskunnallisia ongelmiin, kuten osallistavamman ja tasa-arvoisemman työkulttuurin luomiseen sekä hiilijalanjäljen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Pandemia toi esiin digitaalisten priorisointien inhimillisen puolen

Pandemian myötä eri toimialojen organisaatiot alkoivat vauhdittaa muutoshankkeitaan ja luottaa enemmän digitaalisiin työkaluihin. Pilviteknologia toimi tässä suunnannäyttäjänä, ja 50 % kyselyyn vastanneista organisaatioista totesi, että sillä oli kriittinen rooli viimeisen vuoden toiminnassa. Seuraavina tuloksissa olivat etätyön mahdollistavat teknologiat (40 %), tekoäly ja koneoppiminen (33 %) sekä IoT, eli esineiden internet (31 %).

Koska jokainen toimiala toimii eri tavalla, pandemia paljasti digitaalisia aukkoja eri osa-alueilla alasta riippuen. Opettajat ilmaisivat huolensa esteettömyydestä ja tasa-arvosta, kun taas autovalmistajat keskittyivät ilmastonmuutokseen. Teknologian inhimillinen puoli välittyi kaikkien toimialojen vastauksissa ja joillain tavoin jättivät taka-alalle jopa liiketoiminnalliset hyödyt. Tutkimuksen merkittävimmät toimialakohtaiset löydökset sisälsivät muun muassa seuraavat havainnot:

Autoteollisuuden vastaajat mainitsivat todennäköisimmin ilmastonmuutoksen torjumisen digitalisoitumisen ensisijaiseksi hyödyksi. Autoteollisuuden toimiala investoi myös automaatioon, prosessitehokkuuteen ja työntekijöiden digitaalisten taitojen kehittämiseen.

Esimerkiksi autovalmistaja Mercedes-Benz on ottanut käyttöön uusia etäavustusteknologioita tarjotakseen huoltoteknikoilleen mahdollisuuden diagnosoida ja korjata ajoneuvoja asiantuntevasti ja tehokkaasti etäyhteydellä. Ongelma, jonka selvittämiseen on aiemmin tarvittu useita päiviä, puheluita ja sähköposteja, voidaan nyt ratkaista 10 minuutin keskustelulla.

Rahoitusalan organisaatiot olivat kaikista tutkimuksen toimialoista parhaiten digitaalisesti valmistautuneita vastaamaan alueellisten sulkujen ja toimitusketjun häiriöiden tuomiin haasteisiin. Rahoitusalan vastaajat olivat todennäköisimmin sitä mieltä, että pandemia on korostanut digitalisoituneiden yritysten kilpailuetua.

Valmistavan teollisuuden alalla oltiin jo ennen pandemiaa pyritty korjaamaan osaamisvajetta ja sen tuomia haasteita. Etäkäyttömahdollisuudet olivat teollisuudessa aiemmin hyvin suurelta osin puutteellisia, mutta pandemian myötä osoittautuivatkin nyt merkittäväksi resurssiksi toiminnan jatkuvuuden kannalta. Ala mainitsi monimuotoisuuden ja tasa-arvon, taitojen rakentamisen ja ilmastonmuutoksen tärkeimmiksi huolenaiheiksi, joihin digitalisoituminen voi auttaa vastaamaan.

Vähittäiskaupan alalla tuotteen tilaaminen verkkokaupasta ja nouto myymälästä ei ollut uusi käsite ennen pandemiaa, mutta monien vähittäiskauppiaiden kohdalla se muuttui koronapandemian myötä vaihtoehtoisesta toimintatavasta välttämättömyydeksi. Vähittäiskaupan ala ilmaisi tutkimuksessa optimisminsa siitä, että digitalisoituminen mahdollisesti parantaisi työllistymisnäkymiä, ja ala keskittyi tutkimuskohteista todennäköisimmin hajautetun toiminnan ja etätyöhön siirtymisen positiivisiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

Vähittäiskaupan tutkimustuloksissa on nähtävissä myös kasvava tarve voimaannuttaa sellaisia etulinjan työntekijöitä, joilla on ollut viime vuonna kriittinen rooli maailmantalouden ja kansanterveyden ylläpitämisessä. Esimerkiksi Marks and Spencer tarjoaa nyt Teamsin kaikkien työntekijöidensä käyttöön, mikä mahdollistaa toimipisteiden ja etulinjan työntekijöiden välisen yhteydenpidon ja edistää näin molemminpuolista viestintää ja toimivimpien käytäntöjen jakamista työntekijöiden välillä.

Kun yritykset pyrkivät jatkossa tasapainoittamaan etätyön ja lähityön välistä suhdetta, yritysjohtajat etsivät ratkaisuja sosiaalisen pääoman, ryhmien välisen yhteistyön ja spontaanin ideoinnin edistämiseksi, sillä nämä tekijät ovat edesauttaneet sisäisten innovaatioiden kehittymistä jo vuosikymmenten ajan. On ratkaisevan tärkeää antaa organisaatioille oikeat työkalut ja teknologia, joiden avulla työntekijät voivat menestyä kohtaamallamme uudella aikakaudella.

Tutustu tutkimusraporttiin kokonaisuudessaan

Digitaalinen tutkimusraportti on saatavana kokonaisuudessaan EIU:lta ja Microsoftilta. Lisätietoja havainnoista ja niiden vaikutuksista Microsoftin strategiaan löytyy Microsoft News Centeristä.

Toimialojen välisen raportin lisäksi mikrosivusto sisältää kahdeksan alakohtaista tilannekatsausraporttia, joissa tarkastellaan syvemmin EIU:n tutkimukseen sisältyvien toimialojen huolenaiheita ja digitaalisia kehitysaskeleita.

Tutkimus kattoi 15 maata Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Euroopassa, ja kyselyssä oli mukana 800 ylintä johtohenkilöä eri organisaatioista, 100 jokaisesta näistä kahdeksasta toimialasta: autoteollisuus, vähittäiskauppa, koulutus, rahoituspalvelut, julkishallinto, terveydenhuolto, valmistava teollisuus sekä media ja viestintä.

Tags: , ,